Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień


 

Tel. 34 35 75 100, 101, 102, 105, 529
Faks wew. 30

e-mail:

 

Godziny pracy urzędu:
 

 poniedziałek  od 8:00 do 17:00
 wtorek  od 7:30 do 15:30
 środa  od 7:30 do 15:30
 czwartek  od 7:30 do 15:30
 piątek  od 7:30 do 14:30

 

Burmistrz Dobrodzienia przyjmuje Interesantów w czwartek w godzinach 13:00-16:00

Nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu:
89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 BS Leśnica o/ Dobrodzień

Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi:
Nr konta 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005 BS Leśnica o/Dobrodzień

NIP GMINY DOBRODZIEŃ 5761557210
TERYT - 1608013

WYKAZ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU
IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO TEL. WEW. POK. E-MAIL
ANDRZEJ JASIŃSKI BURMISTRZ 32 107
MICHAŁ TUL ZASTĘPCA BURMISTRZA 32 105
WALDEMAR KRAFCZYK SEKRETARZ GMINY 38 114
GABRIELA GAŚ SKARBNIK GMINY 43 101
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
MATEUSZ CZERNIAK Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury komunalnej, zajęcie pasa drogowego, ochrona zabytków. 46 A-103
ANNA LIS Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie w zakresie odpadów komunalnych,
Gospodarka mieszkaniowa.
52 A-102
TOMASZ GABOR Gospodarka nieruchomościami, tereny inwestycyjne, wykup lokali. 35 A-102
MAŁGORZATA PRUSKI Rolnictwo, leśnictwo, bezdomność zwierząt, gospodarka łowiecka, wycięcia drzew, podatek akcyzowy. 25 A-101
PAWEŁ GAŚ Ochrona środowiska, oddziaływanie na środowisko, azbest, dotacje do kotłów. 25 A-101
REFERAT ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWY
BARBARA ORLIKOWSKA Kierownik referatu Obsługa Rady i Komisji stałych Rady Miejskiej, prowadzenie spraw skarg, wniosków i petycji oraz ławników. 41 112
REGINA GOMULSKA Fundusz sołecki, archiwum zakładowe 41 112
ANETA CHOLEWA Obsługa kancelaryjna 41 112
NATALIA PYKA Obsługa sekretariatu 32 106
URZĄD STANU CYWILNEGO / REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
EWA KALISZ
Zastępca Kierownika USC
Kierownik referatu SO
Akty stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu, sprawy wojskowe. 40 111
KORNELIA BRYŚ Dowody osobiste, zameldowania i wymeldowania, rejestr wyborców, ewidencja ludności. 39 110
MARZENA KUROWSKA 39 110
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
JOANNA PÓŁTORAK Podatek rolny, leśny, od nieruchomości, ulga z tytułu nabycia gruntu, ulga inwestycyjna, zwolnienie, odroczenie i umorzenie podatku, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa. 44 3
BERNADETA DUDEK 44 3
ALFRED PAPROTNY 44 3
ANETA OCHMAN wystawianie pokwitowań wpłat dokonywanych w kasie 54 4
MAŁGORZATA KIWIC Zaświadczenia o niezaleganie w podatkach, windykacja zaległości podatku od osób fizycznych i opłata śmieciowa. 24 4
TERESA SKORUPA Podatek od środków transportowych. 24 4
EWELINA FERENS Prowadzenie rachunkowości budżetowej Urzędu oraz budżetu JST , przelewy, faktury VAT. 34 5
KARINA KRIEGER 34 5
ANETA GAŚ 34 5
LILIANA ADAMSKA Prowadzenie spraw płacowych, ubezpieczenia 51 5
SAMODZIELNE STANOWISKA
DARIUSZ DYKTA Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad realizowanymi inwestycjami w gminie Dobrodzień. 55 17
JOANNA
NIESZWIEC-JASZCZ
Rozliczania inwestycji w gminie Dobrodzień, lokale użytkowe. 56 17
ALICJA
WŁODARZ-KEMPA
Promocja Miasta i Gminy, fundusze unijne, odnowa wsi. 56 17
MAREK KOCHEL Zamówienia publiczne. 36 1
EWALD ZAJONC Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowaniem terenu, nazwy ulic i numerów posesji, podział nieruchomości. 26 1

IRENA KURTZ
Działalność gospodarcza, pożytek publiczny, organizacje pozarządowe, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Pełnomocnik Burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. 37 102
ANDRZEJ GAWŁOWSKI Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, BHP 47 102
PIOTR WIĘDŁOCHA Informatyk, sprawy OSP 49 102
SONIA MOJ-RUDZIŃSKA Kontrola wewnętrzna 42 112
ANDRZEJ PAWEŁCZYK Radca prawny 36 1
MARIUSZ KUCHARCZYK Radca prawny 36 1

 

Wersja XML