Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SKARBNIK

Do zadań Skarbnika należy:
    1. Przygotowanie projektu  uchwały budżetowej Gminy wraz z częścią opisową.
    2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
    3. Sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu i informowanie o jego przebiegu.
    4. Sporządzenie projektów zarządzeń i uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz zmian uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
    5. Kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do powstania zobowiązań finansowych.
    6. Nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie obowiązków i kompetencji Skarbnika.
    7. Nadzór nad prawidłowością udzielania pomocy przedsiębiorcom.
    8. Opracowanie i przekładanie sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy.
    9. Opracowanie planu wykonawczego budżetu.
    10. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych.
    11. Przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za dany rok.
    12. Aktualizacja planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków.
    13. Współpraca z RIO, bankami i Urzędami Skarbowymi.
    14. Wykonanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub z upoważnienia Burmistrza.

Skarbnik Gminy
Gabriela Gaś
tel. 34 3575100 w.43
email:

Wersja XML