Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF 

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF

ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt - FORMULARZ OFERTOWY

ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY(-ÓW) W TRYBIE ART. 22 UST. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia

ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ODTZałącznik nr 5 do SIWZ.odt - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf  - WZÓR UMOWY

Załącznik nr 7 do SIWZ - ZIPDOKUMENTACJA TECHNICZNA.zip

Załącznik nr 8 do SIWZ - ZIPSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.zip

Załącznik nr 9 do SIWZ - PDFPrzedmiar robót.pdf
 

 

 

 

Wersja XML