Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja

Dobrodzień, 01.12.2020r.

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w oparciu o uchwałę Nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Dobrodzień (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz.1477), w związku z Zarządzeniem Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 grudnia 2020r. Nr S.0050.184.2020 w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień”

    w  dniach 9-17 grudnia 2020r.  odbędą się konsultacje społeczne  dotyczące  aktualizacji dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone na formularzu zmian stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020. Formularz należy  przesłać lub dostarczyć  do siedziby Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO do dnia 17.12.2020 r.

PDFOgłoszenie z dn.01.12.2020r..pdf

-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”  

-Załącznik Nr 1 – Projekt Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień

-Załącznik Nr 2 – Formularz zgłaszania uwag i propozycji rozwiązań

-Klauzula informacyjna RODO 

 

PDFZarządzenie Nr S.0050.184.2020.pdf DOCZarządzenie S.0050.184.2020.doc

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020 Projekt aktualizacji LPR.pdf  DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020 Projekt aktualizacji LPR.docx

DOCZałącznik 2 formularz.doc   PDFZałącznik 2 formularz.pdf

DOCZałącznik klauzula-informacyjna RODO.doc

 

PDFInformacja z przeprowadzonych konsultacji aktualizacji LPR.pdf


PDFLoklany Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień - załącznik do Uchwały z dnia 28 listopada 2016 roku.pdf

 

 

PROJEKT Lokalnego Programu Rewitalizacji PDFLPR Dobrodzień PROJEKT.pdf

DOCXFormularz zgłaszania uwag podczas konsultacji społczenych (1).docx

JPEGInformacja o przeprowadzeniu konsultacji.jpeg

Wersja XML