Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

 1. Organy samorządowe miasta wydają akty prawne powszechnie obowiązujące na obszarze miasta i gminy w formie uchwał.
 2. Akty prawne ustanawiają:
 1. Projekty aktów wymienionych w ust. 2 przygotowują właściwe rzeczowo referaty.
 2. Referat przygotowujący projekty aktów, o których mowa wyżej przedstawia je do zaopiniowania:
 1. W miarę potrzeby przygotowywane projekty aktów prawnych powinny być konsultowane z przedstawicielami zainteresowanych organizacji społecznych, związków zawodowych i innych,
 2. Uzasadnienie projektu winno wskazywać na cel opracowania aktu (opis stanu faktycznego i zamierzone efekty wprowadzenia go w życie oraz inne możliwości uregulowania jego przedmiotu) z argumentacją za dokonanym w projekcie wyborem.
 3. Obsługa prawna Urzędu kontroluje dopełnienie obowiązku dokonania przewidzianych wyżej uzgodnień oraz wskazuje na ewentualną potrzebę ich uzupełnienia a także nadaje projektowi ostateczną treść merytoryczną i formę prawną w porozumieniu z referatem, który opracował projekt.
 4. Tak opracowany projekt trafiana sesję pod obrady Rady Miejskiej.
 5. Przepisy miasta i gminy ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub inny sposób miejscowo przyjęty, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie, chyba, że szczególne przepisy prawa stanowią inaczej.
 6. W zakresie określonym ustawą przepisy miasta i gminy ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
 7. Przepisy te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.
 8. Powyższe postanowienia nie mogą być sprzeczne z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów, ustalającymi szczegółowy tryb i zasady postępowania w sprawach opracowywania, opiniowania i konsultowania projektów ustanawiających przepisy prawa miejscowego oraz ich wydawania.


opr. Róża Koźlik

Wersja XML