Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza 2020


Zarządzenie Nr S.0050.217.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia31 grudnia 2020 roku sprawie zmiany zarządzenia S.0050.198.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.216.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia S.0050.197.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia S.0050.212.2019 w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.209.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 65 000 złotych i nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu 


Zarządzenie Nr S.0050.205.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.202.2020

Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu decyzyjnego z zakresu obrony cywilnej


Zarządzenie S.0050.199.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zbycia autobusu marki Jelcz w drodze rokowań


Zarządzenie S.0050.187.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia: „Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania karmy suchej dla kotów wolno żyjących w okresie od 20.12.2020 r. do 31.03.2021 r. na terenie Gminy Dobrodzień”


Zarządzenie S.0050.186.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa


Zarządzenie S.0050.185.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.50.2020 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Dobrodzień


Zarządzenie S.0050.184.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień”


Zarządzenie Nr S.0050.173.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.169.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.166.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia  z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”


Zarządzenie Nr S.0050.162.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2020 roku w sprawie  aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy  Dobrodzień w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny


Zarządzenie Nr S.0050.161.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Dobrodzieniu stanowiącej własność Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.154.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.153.2020

Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 8 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności


Zarządzenie Nr S.0050.152.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.140.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.134.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu


Zarządzenie Nr S.0050.133.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 września 2020 roku w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę tych nieruchomości


Zarządzenie Nr S.0050.130.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 września 2020 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych


Zarządzenie Nr S.0050.129.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.122.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. Dostępności


Zarządzenie Nr S.0050.120.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Dobrodzienia


PDFZarządzenie Nr S.0050.113.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


PDFZarządzenie Nr S.0050.110.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej oraz profilaktycznych napojów


Zarządzenie Nr S.0050.108.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej


PDFZarządzenie Nr S.0050.107.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie powołania przedstawiciela pracowników ds. BHP w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu


PDFZarządzenie Nr S.0050.104.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie przekształcenia lokalu użytkowego na lokal mieszkalny


PDFZarządzenie Nr S.0050.102.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDFZarządzenie Nr S.0050.90.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych


PDFZarządzenie Nr S.0050.89.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku


PDFZarządzenie Nr S.0050.87.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


PDFZarządzenie Nr S.0050.86.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień


PDFZarządzenie Nr S.0050.84.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


PDFZarządzenie Nr S.0050.78.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień


PDFZarządzenie Nr S.0050.74.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.43.2020 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej


PDFZarządzenie Nr S.0050.69.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu


PDFZarządzenie Nr S.0050.68.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


PDFZarządzenie Nr S.0050.67.2020 .pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu


PDFZarządzenie Nr S.0050.66.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


PDFZarządzenie Nr S.0050.62.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


PDFZarządzenie Nr S.0050.58.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia sposobu wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych


PDFZarządzenie Nr S.0050.53.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.53.2020.pdf


PDFZarządzenie Nr S.0050.50.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Dobrodzień


PDFZarządzenie Nr S.0050.49.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zasad obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu


PDFZarządzenie Nr S.0050.47.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień


PDFZarządzenie Nr S.0050.46.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia obsługi interesanta w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu


PDFZarządzenie Nr S.0050.43.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


PDFZarządzenie Nr S.0050.40.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Dobrodzień w 2020 roku


PDFZarządzenie Nr S.0050.39.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego


PDFZarządzenie Nr S.0050.38.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr S.0050.74.2019 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym


PDFZarządzenie Nr S.0050.37.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień


PDFZarządzenie Nr S.0050.33.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.33.2020.pdf


PDFZarządzenie Nr S.0050.30.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z zarządzonymi wyborami na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


PDFZarządzenie Nr S.0050.28.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie realizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności w gminie Dobrodzień na 2020 rok


PDFZarządzenie Nr S.0050.27.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


PDFZarządzenie Nr S.0050.26.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.186.2019 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 05.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej


PDFZarządzenie Nr S.0050.25.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr S.0050.43.2013 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30.04.2013 r. w sprawie sposobu wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych


PDFZarządzenie Nr S.0050.20.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2020 roku na terenie Gminy Dobrodzień


PDFZarządzenie Nr S.0050.17.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


PDFZarządzenie Nr S.0050.16.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2020


PDFZarządzenie Nr S.0050.15.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Dobrodzień w 2020 roku


PDFZarządzenie Nr S.0050.14.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego


PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2020.pdf

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę tych nieruchomości

Wersja XML