Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.134.2020

ZARZĄDZENIE NR S.0050.134.2020

BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 09 września 2020r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie

przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą

w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w oparciu z uchwały Nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Dobrodzień (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz.1477) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku MiędzygminnegoCzysty Region”z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

 

§ 2.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Dobrodzień do projektu ww. uchwały, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich zamieszkujących gminę Dobrodzień.

 

§ 4.

1. Konsultacje społeczne są przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców gminy na temat projektu uchwały zamieszczonej na stronie internetowej gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uwagi przyjmowane będą na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia w dniu 16.09.2020 r. do godz.14:00 na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, adres: Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.

3. W związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 - wnioski można zgłaszać również w formie elektronicznej na adres urzad@dobrodzien.pl lub pisemnej na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia w terminie od dnia 09.09.2020 r. do 16.09.2020 r.

 

§ 5.

Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Dobrodzienia.

 

§ 6.

Realizację zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki odpadami.

 

§ 7.

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 09 września 2020 r. do 16 września 2020r.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.134.2020.pdf (141,33KB)

ODTZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.134.2020.odt (13,75KB)

ODTZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.134.2020.odt (13,96KB)