Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z dnia 13 sierpnia 2020

 

RADA MIEJSKA

w Dobrodzieniu

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2020 roku.

 

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Przewodniczący Komisji powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Porządek posiedzenia:

 

 

 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

 

Punkt 1.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bula przedstawił treść skargi na działalność obecnego Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, która wpłynęła do tutejszego urzędu w dniu 4 sierpnia 2020 roku. Sprawa dotyczy rozliczenia należności za centralne ogrzewanie lokalu Apteki przy……………….. w Dobrodzieniu i została opisana w piśmie z dnia 27 stycznia 2020 roku i skierowana do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu wraz z trzema kopiami korespondencji z ZGKiM. Do wniosku dołączono kopię rachunku za centralne ogrzewanie za rok 2019/2020 oraz kopię pisma do ZGKiM i odpowiedź.

Komisja zapoznała się z pismem właściciela Apteki ……………………., które w dniu 27 stycznia wpłynęło do Rady Miejskiej. W piśmie………... zwraca się z prośbą o zapoznanie się z problemem rozliczenia należności za ciepło dostarczane do lokalu Apteki. Od sezonu grzewczego 2019r. - 2020r. Apteka posiada miernik poboru ciepła, jednak ten fakt jest całkowicie ignorowany. Proponuje się rozliczanie na starych zasadach od m2 powierzchni lokalu, a nie rzeczywiście dostarczanego ciepła. Do pisma dołączone zostały 3 kopie korespondencji z ZGKiM w Dobrodzieniu w tej sprawie.

 

Pismo to zostało przedstawione w dniu 27 stycznia 2020 roku na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu z Komisją Oświaty. (treść pisma została przedstawiona).

Stanowisko Rady zostało przedstawione w piśmie z dnia 6 lutego 2020 roku i dostarczone do Apteki ……………. w Dobrodzieniu, przy ………………..., którego treść była następująca:

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2020r. z prośbą o zajęcie stanowiska w spornej sprawie, dotyczącej sposobu rozliczania ciepła w Pana lokalu uważam, na podstawie analizy korespondencji między administratorem a użytkownikiem lokalu, że w ww. sprawie jest wiele niejasności.

Uważam, że wyrażenie zgody na zamontowanie ciepłomierza wiąże się jednoznacznie z rozliczeniem zużytego ciepła na podstawie wskazań licznika.

Administrator powinien zdawać sobie sprawę, że w sytuacji kiedy użytkownicy innych lokali w tym budynku nie posiadają ciepłomierzy mogą wyniknąć problemy z właściwym rozliczeniem zużytego ciepła.

Z informacji administratora wynika, że ciepłomierz zainstalowany był w celach testowych. Czy o tym fakcie poinformował wynajmującego lokal.

Na jakiej podstawie stwierdza się, że pomiar zużycia ciepła jest nieprawdziwy i nie może stanowić podstawy do rozliczenia, powołując się na opinię firmy rozliczającej ciepło. Przecież firmą rozliczającą ciepło w tym budynku jest ZGKiM, a instalację ciepłomierza, który ma 5-letnią gwarancję użytkowania wykonali wykwalifikowani pracownicy tego zakładu.

Administrator sugeruje, że odczyt ciepłomierza jest niewłaściwy gdyż jest rażąco niski nie podając jednak przyczyny czy jest to wada ciepłomierza czy zamierzone działanie najemcy.

Zamierzonym działaniem najemcy w celu ograniczenia kosztów zużywanego ciepła była prośba zamontowania ciepłomierza, poprzedzona gruntownym remontem instalacji cieplnej w całym wynajmowanym lokalu. Administrator montując ciepłomierz sam nałożył na siebie obowiązek rozliczania ciepła według jego wskazań.

Należałoby ewentualnie dojść do porozumienia z najemcą co do podziału kosztów ciepła zużytego między licznikiem głównym do całego budynku, a indywidualnym do wymienionego lokalu i jak najszybsze zamontowanie podliczników u pozostałych lokatorów, celem uniknięcia dalszych nieporozumień.

Z wymienionej między lokatorem a administratorem korespondencji nie wynika jaka jest treść umowy między nimi dotyczącej rozliczania ciepła na dzień dzisiejszy, co może stanowić kluczowe znaczenie. W momencie zainstalowania ciepłomierza taka umowa powinna zostać zmieniona z wyraźnym określeniem sposobu rozliczania ciepła.

 

 

Następnie głos zabrał ………………….. właściciel Apteki, który wyjaśnił, że przez wszystkie lata płacił za ogrzewanie 100m2, rachunki były wysokie co budziło wątpliwości.

W 2019 roku zwrócił się do ZGKiM z zapytaniem o zamontowanie miernika licznika ciepła. Otrzymał odpowiedź, że po sezonie zostanie on zamontowany. Pracownicy zakładu dwukrotnie dokonali oględzin lokalu Apteki i ustaleń, gdzie będzie montaż. Nastąpiła zmiana dyrektora zakładu i obecny dyrektor od początku kwestionował pomiar, że jest tak niskie zużycie ciepła.

 

Pan…………... starał się tłumaczyć z czego może to wynikać. Najpierw płacił ryczałt, później był rachunek, który przewyższał miesięczny koszt. Były podjęte próby montażu miernika na kaloryferze, ale czujniki pomiaru odklejały się. Zrezygnowano z tego i obecnie powrócono do ryczałtu.

W dalszym ciągu rozmawiał z dyrektorem i proponował, że jeżeli są straty to współczynnikiem można by podzielić straty ciepła. Jednak pozostało to bez zrozumienia. Była informacja, że Zakład będzie starał się o obmiarowanie ciepła, ale nie wie na jakim jest to etapie.

 

Dyrektor zakładu odpowiedział, że w pomieszczeniach jest temperatura +21 stopni C – a jest zbyt niskie zużycie.

 

Pan …………….. wyjaśnił, że najcieplej jest w pomieszczeniach, gdzie są pacjenci, zaplecze jest bez kaloryfera. Powierzchnia mniejsza niż 50 m2 jest ogrzewana do + 21 stopni C przez którą biegną rury, które są nośnikami ciepła.

Poinformował o kwotach jaki płacił za zużycie ciepła w latach:

Wyjaśnił, że za kwotę 4 700,00 zł można kupić 6 ton węgla. Na opalenie domu o powierzchni około 200 m2 wystarczą 4 tony opału.

Dzisiaj jest jedna kotłownia i wielu odbiorców i koszty winne być mniejsze.

Porównał koszty ogrzewania c.o do kosztów ogrzewania olejem.

Przypomniał, że przez cały rok pobierana jest stała oplata na poczet centralnego ogrzewania. Uważa, że nie ma miernika dostarczania ciepła do budynku, więc na jakiej podstawie naliczane jest zużycie. Następne lata pokażą rzeczywiste zużycie ciepła.

Ponadto Pan ……………… przypomniał, że wykonał remont pomieszczeń w lokalu od podstaw, najpierw było to 70m2 ale później dokupił jeszcze 30m2 powierzchni, gdyż takie były wymogi i obecnie jest to powierzchnia 100m2.

Zakup 30m2 powierzchni ……………. sfinansował z własnej kieszeni, od podstaw wyremontował i przystosował do potrzeb apteki. Po odbiorze technicznym został zobowiązany do przekazania na rzecz ZGKiM, gdyż był to obiekt dobudowany. Starał się o ulgę w czynszu. Chce oszczędności na opale, za 30m2 płaci 400,00 zł miesięcznie brutto x 12 miesięcy co daje kwotę 4 800,00 zł.

Uważa, że gdyby była dobra wola ze strony zakładu byłby miernik licznika ciepła założony.

 

Radny Damian Karpinski zapytał, w jaki sposób odbywa się rozliczanie całego budynku - dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że jest licznik główny ciepła 361,45m2.

 

Radny Karpinski zapytał ile wynosi za sezon grzewczy 2019/2020 całość namierzonego ciepła – dyrektor wyjaśnił, że 227,022 GJ ( 1m2 = 0,63GJ ).

 

Radny Karpinski zapytał jaki w umowie najmu jest zapis dotyczący rozliczenie za pobór ciepła – Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że w umowie jest zapis, że na podstawie odrębnych rachunków, nie ma sposobu rozliczania poboru ciepła.

 

Radny Karpinski w dalszym ciągu zapytał, czy po wprowadzeniu ciepłomierzy, zamontowaniu podlicznika nie było zmiany umowy.

 

Pan …………... poinformował, że na jego wniosek został zamontowany licznik wody za co zapłacił i za robociznę także, po czym licznik przekazał na stan ZGKiM. Miernik ciepła zamontowany został przez ZGKiM bez udziału jego kosztów.

 

Radny Karpinski zapytał czy oba liczniki tj. ciepła i wody posiadają homologację.

 

Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że decyzja o zamontowaniu liczników została podjęta za poprzedniego dyrektora. Nie ma aneksu do umowy ani analizy technicznej.

Poinformował, że wszyscy najemcy na ul. Oleskiej, którzy zostali podłączeni do sieci otrzymali aneks do umowy. (1.02.2007r.) . Pan ……………. nie podpisywał aneksu.

Przewodniczący Komisji zapytał, dlaczego pan …………..nie podpisał aneksu, przecież pracownicy zakładu wiedzieli o fakcie zamontowania liczników.

 

Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że nie było wniosku, gdyż wniosek był złożony ustnie, brak jest protokołu montażu licznika, aneksu do umowy, nie ma także analizy energetycznej.

 

Przewodniczący komisji stwierdził, że są to zaniedbania pracowników.

Pan ……………... stwierdził, że jest to błąd dyrektora, gdyż aby zamontować licznik musi być instalacja elektryczna, oddzielne obwody dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. Brak jest oddzielnych instalacji. W każdym budynku są mierniki indywidualne, przygotowane instalacje i rozdział instalacji.

 

Na pytanie Przewodniczącego Komisji czy instalacja jest nowa, pan ……………. wyjaśnił, że tak, instalacja i grzejniki są nowe, od początku było podłączenie osobne / oddzielne.

Dyrektor zakładu stwierdził, że mówimy nie o grzejnikach tylko o instalacji, która nie jest rozdzielana.

 

Radny Damian Karpinski – wątpliwości budzi podział zużycia energii cieplnej, uważa, że lokal użytkowy ma mniejsze zużycie niż lokale mieszkalne.

 

Dyrektor zakładu stwierdził, że te pomieszczenia są otwarte, przepływ ciepła jest regulowany, pomieszczenie jest wentylowane. W 2015 roku powstał regulamin rozliczania poboru ciepła i wszyscy płacą od 1m2.

 

Radny Damian Karpinski zapytał czy znane są koszty przeprowadzenia audytu. Uważa, że od następnego sezonu grzewczego powinna być zmieniona umowa, jeżeli tegoroczne rozliczenie jest bliżej prawdy.

 

Dyrektor ZGKiM uważa, że jest to wadliwe zamontowanie, gdyż w okresie od 6 listopada 2019 r. do 30 maja 2020r jest zużycie 6GJ przy pow. 100m2 = 380,00 zł.

 

Radny D. Karpinski stwierdził, że potrzebny jest audyt, ustalenie analogiczne zużycia ciepła w lokalach użytkowych i lokalach mieszkalnych.

 

Radny D. Karpinski zapytał dla porównania, jakie jest zużycia GJ w innych lokalach użytkowych.

Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że nie ma różnic, brak jest dokumentów związanych z założeniem licznika, jest błąd techniczny i nie może odwołać się do żadnej zawartej umowy, licznik jest źle założony ( trzeba zmienić) rozliczanie odbywa się na starych zasadach. Poinformował, że będą rozliczenia indywidualne według stanu licznika, podpisane zostaną umowy z numerem licznika.

W sytuacji, gdzie nie ma licznika zużycie naliczane jest ryczałtowo.

 

Na pytanie radnego D. Karpinskiego, czy będzie rozliczanie indywidualne, dyrektor Zakładu odpowiedział, że tak, przed sezonem grzewczym będą montowane liczniki, pompki i spisane zostaną nowe umowy. Przypomniał, że brak było dokumentacji, trzeba było porozdzielać instalacje, nie wystarczy zamontować, musi być indywidualny obwód.

 

Pan ……………..zapytał czy po zamontowaniu liczników i rozdzieleniu GJ będzie mógł reklamować, gdyż jest to lokal użytkowy, będzie można porównać moc. Powstały także straty ciepła, które będą doliczane proporcjonalnie.

 

Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że nie będzie można reklamować, bo fakt, że nie przebywa w lokalu nie oznacza, że lokal nie jest ogrzewany. Wyjaśnił, że w przypadku nieogrzewania, zakręcania mierników ciepła pobór ciepła jest większy.

 

Radny D. Karpinski stwierdził, że ma wątpliwości i nie może określić czy skarga jest zasadna czy niezasadna. Za poprzedniego dyrektora Zakładu nie zostały wytworzone dokumenty i nie można jednoznacznie zając stanowiska.

 

Radny D.Karpinski zapytał, czy w lokalach usługowych o podobnym zapotrzebowaniu w ciepło jest zbliżone zużycie ciepła, by mieć podobny obraz. Chciałby oprzeć się na metodzie porównawczej.

 

Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że stawka za 1 GJ jest taka sama we wszystkich lokalach użytkowych. Uważa, że nie może być taka sytuacja, że za 100m2 powierzchni i za dostarczanie energii cieplnej przez za okres 7 miesięcy nie płaci się 3 000,00 zł - 4 000,00 zł. Jego zdaniem jest to błąd w instalacji, brak jest dokumentów, nie możne naliczyć zużycia na podstawie miernika. Od nowego sezonu grzewczego każdy będzie posiadał nowy licznik. (zaznaczył, że w zakładzie żaden z pracowników nie posiada uprawnień elektrycznych ). Uważa, że skarga jest bezzasadna, gdyż nie popełnił żadnego błędu.

 

Przewodniczący Komisji uważa, że Zakład trwoni publiczne pieniądze montując licznik bez uprawnień, brak jest protokołu, aneksu do umowy.

 

Dyrektor zakładu poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie zawarte w piśmie do Apteki ………………...w dniu 3 sierpnia 2020, które zostało dołączone do akt sprawy.

 

Pan …………….wnioskował o podanie danych od kiedy został zamontowany licznik do momentu obecnego na poszczególne okresy grzewcze jakie, było zużycie i na jaką kwotę.

 

Nastąpiła dyskusja radnych w temacie.

 

Wnioski komisji:

W związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność obecnego Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, Komisja wnioskuje, by zwrócić do Dyrektora Zakładu o dostarczenie do Biura Rady Miejskiej w Dobrodzieniu ( pokój nr 112) w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku dokumentów:

 

 

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja wnosi o przedłużenie terminu załatwienia skargi do dnia 5 października 2020 roku.

 

Komisja ustaliła kolejne posiedzenie Komisji na dzień 21 września 2020 roku o godzinie 15.30.

 

 

Punkt 2.

 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

 

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie.

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

 

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Krzysztof Bula

 

 

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

PDFProtokół z dnia 13 sierpnia 2020.pdf

 

Wersja XML