Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z dnia 17 sierpnia 2020

RADA MIEJSKA

w Dobrodzieniu

 

Protokół

 

ze wspólnego posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji, które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2020 roku.

 

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Robert Kobus powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Przewodniczący stwierdził, że we wspólnym posiedzeniu bierze udział 14 radnych, nieobecna jest radna Sara Dyllong.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 2. Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania kategorii gminnej.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej.

 3. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Rolników Gminy Dobrodzień dotyczącego dzierżawy gruntów rolnych.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.

 6. Dyskusja na temat Budżetu Obywatelskiego Dobrodzienia na 2021 rok.

 7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji zaproponował, by punkt 10) dotyczący dyskusji na temat Budżetu Obywatelskiego Dobrodzienia na 2021 rok przenieść na kolejne posiedzenie komisji.

Następnie porządek posiedzenia po zmianie poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia po zmianie przyjęli jednogłośnie.

 

Punkt 1.

Zastępca Burmistrza poinformował o wnioskach, które wpłynęły o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 

 1. ……………………... 1 osoba, zam. ……………., ul. …………….. - NEGATYWNIE

Powyższą propozycję poddano głosowaniu.

Radni przedstawioną propozycję zaopiniowali jednogłośnie.

 

 1. …………………….. 4 osoby, zam……………..., ul……………….. - NEGATYWNIE

 

Powyższą propozycję poddano głosowaniu.

Radni przedstawioną propozycję zaopiniowali jednogłośnie.

 

Punkt 2.

 

Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 

Zastępca Burmistrza poinformował, że brak jest wolnych lokali.

 

Punkt 3.

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

 

Przewodniczący Komisji przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, które przedstawia się następująco:

 

W związku z utworzeniem placówki wsparcia dziennego, która działać będzie w ramach struktury organizacyjnej i na podstawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu powstała konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu MGOPS w Dobrodzieniu. Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit. h), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek.

 

Placówka, o której mowa wyżej działać będzie na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

W związku z przystąpieniem Gminy Dobrodzień, jako partnera do projektu "Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja" (uchwała nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 kwietnia 2020) zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Dyrektor MGOPS Klaudia Tkaczyk korzystając z obecności radnych, przedstawiła programy, projekty jakie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu realizuje, bądź w najbliższym czasie będzie realizował:

 

1) "Opieka wytchnieniowa"- program jest już realizowany. Przeznaczony jest dla osób, które 24 godz. na dobę opiekują się osobą niepełnosprawną (ze znacznym stopniem) bądź dzieckiem
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jak sama nazwa wskazuje program kierowany jest dla członków rodzin, którzy wymagają wsparcia, pomocy, wytchnienia od ciągłego sprawowania opieki nad chorym.

Pani Tkaczyk uważa, że jest to jedna z najlepszych form pomocy w historii pomocy społecznej, ponieważ jest to świadczenie bezpłatne dla osób korzystających i nie wymaga gromadzenia dużej ilości dokumentacji, w tym związanej z dochodami rodziny.

Z uwagi na sytuację w kraju tj. COVID-19 nie wszyscy chcą skorzystać z tej formy pomocy i są jeszcze środki finansowe do wykorzystania.

W związku z tym zwróciła się do radnych z prośbą, aby powiadomili OPS, jeżeli w ich środowisku byłaby rodzina, która niekoniecznie jest znana pracownikom Ośrodka a mogłaby skorzystać z tej usługi a wtedy pracownicy OPS chętnie udzielą pomocy.

 

2) "Senior +" - Pani dyrektor poinformowała, że Pan Burmistrz zaproponował, żeby placówka funkcjonowała w Myślinie, ale z dostępem dla wszystkich mieszkańców gminy w wieku 60+. Aktualnie w ramach programu trwa remont i wyposażenie placówki. Aby w styczniu 2021 roku, żeby placówka "Senior+" mogła funkcjonować trzeba będzie dokonać kolejnej zmiany statutu MG Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ będzie to zadanie ustawowo realizowane przez MGOPS.

 

3)"Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja". Ten program w odróżnieniu od dwóch poprzednich kierowany jest do rodzin mających różne problemy wychowawcze z dziećmi, które korzystają z pomocy asystenta rodziny.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z 2011 roku pobyt dziecka w zajęciach jest nieodpłatny i dobrowolny (chyba, że sąd skieruje).

Aktualnie dzieci pod opieką asystenta jest około 30 (nie licząc malutkich dzieci), z tego 17 przypada na Dobrodzień, 6 z Myśliny i 7 z Pluder.

Pani Tkaczyk zaznaczyła, że zawsze, czy to w sprawozdaniach, czy w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej rekomendowała podejmowanie działań w kierunku osób starszych, ponieważ takie jest zapotrzebowanie, z uwagi na starzejące się społeczeństwo w naszej gminie. Niemniej, o ile dojdzie do realizacji projektu Ośrodek będzie go wykonywał. Ponadto zaznaczyła, że projekt trwa 3 lata i po projekcie tyle samo czasu gmina na koszt własny będzie musiała prowadzić placówkę wsparcia dziennego.

 

Na pytanie radnych, czy umowa jest podpisana i o jakim koszcie mówimy, p. Tkaczyk odpowiedziała, że umowa jest podpisana przez Burmistrza i czeka na podpisanie przez RODS, na kwotę: 374.568,60 zł.

 

Pani Tkaczyk poinformowała, Pan Burmistrz uważa, by placówka wsparcia dziennego była prowadzona w formie pracy podwórkowej i zaplanował 2 razy po 1/2 etatu na zatrudnienie wychowawców oraz zatrudnienie kierownika tej placówki. Z uwagi na koszty i elastyczność zatrudnienia wspólnie z Burmistrzem ustalono, że sprawniej będzie można działać zatrudniając wychowawców na umowę zlecenia.

Poza tym Pani Tkaczyk przypomniała, że cały czas brak jest w Ośrodku 1 pracownika socjalnego, których patrząc na przepisy z ustawy o pomocy społecznej powinno być w naszej gminie 5.

Ponadto przekazała, że z informacji Pani Dyrektor DOKiS wynika, że instruktorki tam zatrudnione zajmowały się dziećmi ze świetlic na wioskach i w Dobrodzieniu. Jednakże zainteresowanie tą formą zajęć bardzo spadło.

 

Radny Joachim Wloczyk poinformował, że to prawda, bo w 2003 roku w świetlicy w Szemrowicach udział w zajęciach brało 30 dzieci, a 10 lat później już tylko 3 dzieci.

 

Na pytanie radnego Jacka Skibe odnośnie wykształcenia oraz możliwości zatrudnienia studenta, pani Tkaczyk przeczytała art. 26 ww. ustawy, który mówi o tym jakie kwalifikacje musi posiadać wychowawca pracujący z dziećmi w placówce wsparcia dziennego.

 

Pani Tkaczyk poinformowała, że projekt został przekazany przez Burmistrza przed jego urlopem i jakiekolwiek zmiany mogą być dokonane dopiero po przekazaniu ich i zatwierdzeniu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, jako lidera projektu.

Na chwilę obecną nie ma kadry do pracy, ani danych o osobach chętnych do udziału w nim.

 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że zamysłem było, by zorganizować zajęcia dla wszystkich dzieci.

 

Pani Tkaczyk wyjaśniła, że wg informacji koordynatora projektu z ROPS w Opolu inne dzieci naszej gminy mogą brać udział w zajęciach, ale rozliczenie projektu dotyczy się tylko dzieci, których rodziny korzystają z pomocy asystenta rodziny. W projekcie nie ma środków na dowóz dzieci.

 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało 14 radnych.

Przeciw:------------------

Wstrzymało się od głosu:----------------

 

Punkt 4.

 

Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie:

 

 

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu gminy, które są następujące:

 

1. Wprowadzono po stronie dochodów dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 78.354,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na transport publiczny o 86.190,00 zł z czego 78.354,00 zł z dofinansowania a 7.836,00 zł to wkład własny (rozdz. 60004), na który przenosi się środki z rozdz. 60016.

 

2. Wprowadzono ponadplanowe dochody z tyt. :

a) wpływów z odszkodowań 2.123,50 zł (dz. 600) i 700,00 zł (dz. 700,00),

b) wpływów w rozliczeń z lat ubiegłych 5.200,00 zł (dz. 750),

c) wpływów z dzierżaw 1.950,00 zł (dz. 750),

d) wpływy z różnych dochodów (dochód z tyt. obrotów bezgotówkowych) 350,00 zł (dz750),

e) wpływów za zajęcia pasa drogi 2.500,00 zł (dz. 756),

f) kosztów upomnień 1.500,00 zł ( dz. 756),

g) odsetek od nieterminowej wpłaty podatków 11.100,00 zł ( dz. 756),

h) zwrotów za uczęszczanie dzieci -mieszkańców innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Dobrodzień 31.000,00 zł ( dz. 801),

i) zwrotu niewykorzystanych dotacji 1.005,00 zł (dz. 852).

 

3. Zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o 59.010,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w Pludrach w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych.

 

4. Wprowadzono dotację na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” na kwotę 73.648,00 zł (dz. 852) oraz wydatki na ten cel w tej samej kwocie.

 

5. Wprowadzono dofinansowanie do odbioru azbestu w kwocie 16.798,72 zł (dz. 900).

 

6. Zgodnie z decyzją Wojewody zmniejszono dotację i wydatki na dodatki energetyczne o 125,26 zł. (rozdz. 85215)

 

7. Wycofano z budżetu dotację na budowę PSZOK w Dobrodzieniu tj. 701.445,48 zł (dz. 900) jednocześnie wprowadzając ją do WPF na 2021rok.

 

8. Zwiększono plan wydatków bieżących na:

- gospodarkę nieruchomościami o 3.000,00 zł,

- koszty energii el. w budynkach spotkań wiejskich o 2.600,00 zł,

- koszty energii el. - przepompownie, tereny rekreacyjne o 2.500,00 zł.

 

9. Zmniejszono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek o 50.000,00 zł (dz. 75702).

 

10. Zabezpieczono środki na wkład własny do dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przenosząc kwotę 1.978,75 zł z rozdz. 80113 do rozdz. 85415.

 

11. Po aktualizacji kwoty dotacji dokonano zmian planu dotacji dla niepublicznych szkół tj:

a) zmniejszono plan dotacji dla szkoły w Gosławicach o 82.500,00 zł (zwiększenie o 21.000,00 w rozdz. 80150 i zmniejszenie o 103.500,00 zł (w rozdz. 80101)

b) zwiększono dotację dla przedszkola w Gosławicach o 40.500,00 zł (rozdz. 80101)

c) zwiększono dotację dla szkoły w Bzinicy Starej o 46.500,00 zł (z czego 44.500,00 z w rozdz. 80101 i 2.000,00 zł w rozdz. 80150)

d) zwiększono dotację dla przedszkola w Błachowie o 26.000,00 zł (z czego 25.000,00 zł w rozdz. 80104 i 1.000,00 zł w rozdz. 85404)

 

12. Zgodnie z wnioskami mieszkańców sołectw wprowadza się następujące zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego:

a) Rzędowice – wprowadza się środki na zakup ławek na plac zabaw i boisko w kwocie 1.973,21 zł (rozdz 90095) rezygnując z wydatków:

- na prowadzenie strony internetowej 500,00 zł (rozdz 75095)

- na organizację spotkań i warsztatów dla mieszkańców 973,21 zł (rozdz. 92195)

- na remont wejścia do budynku i zewnętrznych toalet 500,00 zł (rozdz. 92195)

 

b) Bzinica Stara - wprowadza się środki na zakup i wymianę urządzeń na placu zabaw i siłowni w wysokości 3.858,85 zł (rozdz. 90095) oraz zwiększa się środki na zakup podkaszarki spalinowej 299,15 zł (rozdz. 90004) rezygnując z wydatków na:

- zajęcia wakacyjne dla dzieci (rozdz. 85154) 1.000,00 zł,

- zakup pasów z napinaczem (rozdz. 90004) 600,00 zł,

- konserwację altany (rozdz. 90095) 150,00 zł,

- przegląd technicznych urządzeń siłowni i placu zabaw (rozdz. 90095) 2.408,00 zł

 

c) Bzinica Nowa - wprowadza się środki na zakup i wymianę urządzeń na placu zabaw i siłowni w wysokości 2.900,00 zł (rozdz. 90095) rezygnując z wydatków na:

- zajęcia wakacyjne dla dzieci (rozdz. 85154) 1.000,00 zł,

- konserwację altany (rozdz. 90095) 900,00 zł,

- organizację warsztatów dla mieszkańców (rozdz. 92195) 1.000,00 zł.

 

13. Po zmianie zadań funduszu sołeckiego związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (zajęcia wakacyjne dla dzieci), w związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu związanymi z wydatkowaniem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwiększa się środki na zadania bieżące w rozdz. 85154 o 2.000,00 zł.

 

14. Zwiększa się środki na zadaniu "Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (rozdz. 85505) o kwotę 50.000,00 zł – zakup wyposażenia.

 

15. Wprowadza się zadanie „Przebudowa ul Gromadzkiej w Pietraszowie ” (rozdz. 60016) na kwotę 5.000,00 zł – wykonanie projektu.

 

16. Zwiększa się środki na zadaniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień” (rozdz. 90001) o 51.920,00 zł.

 

17. Wprowadza się zadanie "Dotacja dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na dofinansowanie zakupu i montażu centrali wentylacyjnej do sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury"( rozdz. 92109) na kwotę 159.200,00 zł.

 

18. Zwiększa się przychody z tyt. kredytów i pożyczek o 884.938,76 zł - pożyczka preferencyjna w BGK i kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań z dofinansowaniem środków unijnych.

 

19. Wprowadza się dotację na zakup podręczników (rozdz. 80153) 78.562,14 zł z czego po stronie wydatków na zakupy w samorządowych szkołach 65.263,48 zł a na dotacje dla niepublicznych szkół 13.298,66 zł.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok poddano głosowaniu.

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało 14 radnych.

Przeciw ----------------------

Wstrzymał się od głosu --------------------------.

 

 

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało 14 radnych.

Przeciw ----------------------

Wstrzymał się od głosu --------------------------.

 

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało 14 radnych.

Przeciw ----------------------

Wstrzymał się od głosu --------------------------.

 

 

Skarbnik wyjaśniła, że jest to uchwała intencyjna, gdyż kredyt był już planowany w budżecie.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało 14 radnych.

Przeciw ----------------------

Wstrzymał się od głosu --------------------------

 

Salę posiedzeń opuścił radny Tomasz Miazga

 

 

Skarbnik poinformowała, że stopa procentowa pożyczki wynosi 0,15% z możliwością umorzenia.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało 13 radnych.

Przeciw ----------------------

Wstrzymał się od głosu --------------------------.

 

Powrócił radny Tomasz Miazga

 

Skarbnik poinformowała, że jutro obędzie się sesja na której zostaną dodatkowo przedstawione projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2019 rok oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego.

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że wpłynął wniosek pana ……………. o wsparcie finansowe celem dojazdu na zawody sportowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce w dniach 20.08. - 19.09.2020r.

Skarbnik wyjaśniła, że można wspomóc finansowo tylko z promocji gminy.

 

Radny Jacek Skibe uważa, że jeżeli faktycznie reprezentuje gminę.

 

Radny Damian Karpinski zaproponował, by po zawodach p…………….. udokumentował swój udział w zawodach.

 

Radni zaproponowali pomoc finansową dla p………………... do wysokości kwoty wynikającej z poniesionych wydatków.

 

Powyższą propozycję pozytywnie zaopiniowało 12 radnych

Przeciw: 1 radny

Wstrzymał się od głosu: 1 radny

 

Punkt 5.

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania kategorii gminnej.

 

Wojewoda Opolski pismem z dnia 27 lipca 2020 roku zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XX/167/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie nadania kategorii drogi gminnej.

Przyczyną wszczęcia postępowania jest niezasięgnięcie opinii właściwego zarządu powiatu.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało 14 radnych.

Przeciw ----------------------

Wstrzymał się od głosu --------------------------.

 

Punkt 6.

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało 14 radnych.

Przeciw ----------------------

Wstrzymał się od głosu --------------------------.

 

Punkt 7.

 

Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Rolników Gminy Dobrodzień dotyczącego dzierżawy gruntów rolnych.

 

Radni powrócili ponownie do wniosku rolników w sprawie dzierżawy gminnych gruntów rolnych. Wniosek był już omawiany na posiedzeniu Komisji w dniu 30 czerwca 2020 roku, jednak Radni nie zajęli ostatecznego stanowiska w tej sprawie.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu uważa, że nie powinno się traktować ziemi jako rynku tylko jako narzędzie do pracy. Rolnik przy licytacji może stracić to narzędzie.

 

Radny Jacek Skibe - jeżeli rolnik chce przeklasyfikować grunty rolne na łąkę ponosi koszty.

Rolnicy posiadają 20 ha i płacą podatki, nie mają problemu ale są różne sytuacje ekonomiczne, i jeżeli po przetargu rolnik zostaje przelicytowany przez innego rolnika traci część swojego gruntu, który uprawiał prze lata poprzednie. Z tego wynika ze traci „swój chleb ”.

Propozycja – pokierować procedurę przetargową tak, by osoby, które uprawiają tę ziemię jak w największym stopniu nie pozbyli się tej ziemi, zabezpieczyć dzierżawę, by jak największą szansę miały osoby co dzierżawią grunty

 

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że 4/5 powierzchni gospodarstwa jest w dzierżawie rolnika, a pozostałą produkcję opiera na tym co własne. Już na poprzednim posiedzeniu komisji wspomniał, że panowie ( rolnicy) są przedsiębiorcami ( 3 osoby posiadają gospodarstwa po 100 ha) . Radny nie dziwi się, że wystąpili z takim wnioskiem, nie znajduje także w piśmie argumentów. Uważa, że tak samo powinno chronić się stolarzy. Na posiedzeniu komisji było 4 rolników, a pismo podpisało 30 rolników. Stwierdził, że nikt dzisiaj nie utrzymuje się tylko z gospodarstwa, chyba, że są to duże gospodarstwa / przedsiębiorstwa.

Podkreślił, że ludzie pracują zawodowo, a później zajmują się gospodarstwem np. 20 ha, z którego ma dodatkowy dochód i nie startuje w przetargu. Do przetargu przystępują rolnicy – przedsiębiorcy.

 

Radny odniósł się do ogłoszenia Wójta Gminy Pawonków o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie Gminy Pawonków.

 

Zastępca Burmistrza poinformował, że Urząd Miejski w Lublińcu w ogłoszeniu podał kwotę za 1 ha dzierżawy w wysokości 1 800,00 zł.

 

Radny Kukowka stwierdził, że obowiązująca uchwała dała możliwość preferencyjnych warunków, jeżeli to usuniemy to Gmina będzie zarabiać na dzierżawie a nie jak było do tej pory .

Na przetargu jeżeli podbije się stawkę to Gmina będzie pozyskiwać środki na zadania inwestycyjne.

 

Radny Jacek Skibe zaproponował, by odczekać jeszcze 5 lat, gdyż jest tylko kilku przedsiębiorców/ rolników.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował, by uszanować te osoby, które dzierżawią, są to duże gospodarstwa i prężnie działające.

Są rolnicy posiadający duże gospodarstwa i jest parę małych gospodarstw.

 

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że szukamy pomysłów jak coś ruszyć, znaleźć sposób, by dorównać gminom, które się zmieniają. Uważa, że dziś małe gospodarstwa nie przetrwają, procesu kilkunastu lat.

Jednak zastanawia się w jaki sposób młodzi rolnicy mają nabyć grunty z gminy.

Osoba z zewnątrz przystępująca do przetargu dała tylko minimalnie wyższą stawkę, natomiast rolnicy z naszej gminy sami podbijali stawkę.

Uważa, że jeżeli chcemy wszystkich równo traktować to należy wykorzystać wszystkie instrumenty. Zaproponował, by jeszcze pozostawić ten stan, który obowiązuje, jeżeli chcemy coś zrobić dla gminy.

 

Radny Krzysztof Bula – rolnicy sami stwierdzili, że nie będą sobie wchodzić w drogę.

Radny Jacek Skibe – rolnicy, którym kończy się umowa dzierżawy boją się o swoją przyszłość.

 

Przewodniczący RM –stwierdził, że obowiązuje zasada zdrowego przetargu, każdy proponuje stawkę na którą go stać.

 

Radny Joachim Wloczyk zgodził się ze stwierdzeniem, że rolnicy w ramach rywalizacji sąsiedzkiej są w stanie podbijać stawkę. W przypadku sprzedaży gruntów przez Agencję Restrukturyzacji rolnicy boją się, że utracą pole, które mają za płotem.

 

Radny Gabriel Kukowka wyjaśnił, że w przypadku sprzedaży przez AR osoba, której pole sąsiaduje z polem przeznaczonym do sprzedaży ma prawo pierwokupu w ramach scalenia gruntów.

Uchwała została poprawiona, funkcjonuje na przetargach i radny jest za pozostawieniem uchwały w tej formie. Uważa, że jest możliwość pozyskania środków i dobrego ich zagospodarowania.

 

Zastępca Burmistrza poinformował, że niebawem odbędzie się spis rolny, gospodarstw rolnych jest ponad 500, natomiast rolników, którzy dzierżawią grunty od gminy jest około 20.

 

Radny Tomasz Miazga zapytał czy wśród tych 20 rolników są mali rolnicy czy tylko przedsiębiorcy.

 

Inspektor Tomasz Gabor poinformował, że rolnicy na terenie Gminy Dobrodzień dzierżawią po około 2 ha a pozostałą część stanowią gruntów własne.

 

Radny Gabriel Kukowka – mamy takie warunki jak w Lublińcu, ale to jest dla przedsiębiorców ( dużych rolników). W przetargu jest określone na co ziemia jest przeznaczana.

 

Zastępca Burmistrza przedstawił alternatywną koncepcję organizacji przetargu w formie mieszanej, jeśli radni wyraziliby chęć zmiany zasad postępowania przetargowego. Propozycja ta uwzględnia elementy zawarte w przedstawionym wcześniej warunkom przetargu ograniczonego w Gminie Pawonków oraz innych jednostek.

Postępowanie byłoby dwustopniowe. Najpierw zgłoszenie pisemne, później licytacja. W przetargu decydująca byłaby ilość punktów uzyskana przez danego rolnika, która byłaby obliczana w oparciu o: cenę, zameldowanie na terenie gminy, wiek rolnika oraz dzierżawienie lub nie danej działki przez biorącego udział w postępowaniu.

Na podstawie zgłoszenia pisemnego wyliczone zostałyby punkty za kryteria stałe. Cena podlegałaby licytacji na zasadzie – każdy licytuje swoją własną stawkę (niekoniecznie najwyższą).

Zastępca poinformował, że takie zasady są dużo bardziej skomplikowane od przetargu nieograniczonego, bądź przetargu pisemnego i wymagałyby znacznie większego zaangażowania, co Radni powinni również wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

 

Radni podtrzymali swoje stanowisko, by przetargi dotyczące dzierżawy gruntów Gminy Dobrodzień odbywały się na zasadach przyjętych w obowiązującej Uchwale Nr XVI/114/2008 z późniejszymi zmianami Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku.

 

Punkt 8.

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Przewodniczący Komisji wystąpił z zapytaniem kto jest za zmianą uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Przystąpiono do głosowania.

 

Za zmianą uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata głosowało 5 radnych, przeciw zmianie było 7 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych.

 

Punkt 9.

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.

 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

 

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został 11 głosami „za „ i 3 głosami „wstrzymującymi się”.

 

Punkt 10.

 

Dyskusja na temat Budżetu Obywatelskiego Dobrodzienia na 2021 rok – punkt wycofano z porządku posiedzenia.

 

Punkt 11.

 

Sprawy różne:

 

 1. Dyskusja radnych na temat światłowodu – Zastępca Burmistrza poinformował, że gmina jest w stałym kontakcie z Firmą WIECZOR NET, która ma plany na całą gminę.

 2. Przewodniczący RM – poprosił o informację na temat ronda obwodnicy – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że otwarcie było zaplanowane na dzisiaj, jednak w ubiegłym tygodniu była komisja z GDDKiA, która narzuciła poprawki. Do 30 września nastąpi odbiór.

 3. Radny Jacek Skibe wnioskował o :

 1. Radny Tomasz Miazga - dokonywania na wiosnę przeglądu placów zabaw, przedstawienia harmonogramu przeglądu oraz informacji o zakresie wykonanych prac;

 2. Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował o uporządkowania cmentarza ewangelickiego;

 3. Radny Krzysztof Bula poprosił o podanie informacji co zostało zrobione w zakresie transportu dzieci przez Główczyce; ( przewozy realizowane na trasie do Lublińca).

 4. Radny Jerzy Proft zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie jest montaż na dachu szaletu miejskiego instalacji fotowoltaicznej.

 5. Na pytanie radnej Doroty Maleski odnośnie lampy w Klekotnej ze środków funduszu sołeckiego, Zastępca Burmistrza poinformował, że wystąpiono do TAURONU o zmianę oświetlenia na typu LED oraz o prolongatę warunków technicznych.

 6. Radny Radosław Zając poinformował o złamanej gałęzi dębu zabytkowego w Kocurach.

Wnioskował o ratowanie tego zabytkowego dębu.

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

 

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

 

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,

Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

mgr Robert Kobus

PDFProtokół z dnia 17 sierpnia 2020.pdf

 

Wersja XML