Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.140.2020

 

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.140.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2020 roku

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ w związku Zarządzeniem S.0050.96.2014 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2014r w sprawie: Programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej zarządza się co następuje:

 

§1
 

  1. Burmistrz Dobrodzieniu upoważnia Pana Eugeniusza Konika jako Dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Dobrodzień do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Zakładu, o którym mowa w tytule niniejszego zarządzenia w granicach zwykłego zarządu w zakresie odpracowywania zaległości czynszowych.

  2. W czasie nieobecności w pracy dyrektora z powodu urlopu, choroby, szkolenia lub długotrwałej nieobecności w pracy z innych przyczyn zastępuje go upoważniona osoba, która działa w granicach pełnomocnictwa ogólnego udzielonego na piśmie przez Dyrektora.

 

§ 2.


W zakresie nie uregulowanym w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przedstawicielstwa.

 

§ 3.

 

Traci moc Zarządzenie Nr S.0050.127.2014 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 września 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.


§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki organizacyjnej gminy.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.140.2020.pdf (125,70KB)