Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XXII/197/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXII/197/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień.


Rada Miejska w Dobrodzieniu działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz § 6 ust.3 pkt.1 uchwały nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata uchwala, co następuje :
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień, o następujących danych ewidencyjnych: działka gruntowa numer 2333/2 o powierzchni 3,3761 ha położona w Dobrodzieniu, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie KW nr OP1L/00049213/3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXII 197 2020.pdf

 

Głosowanie uchwały nr XXII/197/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień.
Wyniki imienne:
ZA(14):
Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Sara Dyllong, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Robert Kobus

Wersja XML