Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXI/2020

RADA MIEJSKA

w Dobrodzieniu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r.
L 119, poz. 1) , dalej RODO informuję, iż :

1)sesje Rady Miejskiej w Dobrodzieniu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad z wizerunkami osób uczestniczących w sesji są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu na stronie internetowej gminy.

2) Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz barwy głosu przetwarzane są w w celu realizacji przez Gminę Dobrodzień jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji.

 

Protokół Nr XXI/2020

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Obrady rozpoczęto 18-08-2020 o godz. 15:08, a zakończono o godz. 19:03 tego samego dnia.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

1. Sara Dyllong

2. Tomasz Miazga

3. Dorota Wołowczyk

4. Jacek Skibe

5. Piotr Kapela

6. Jerzy Proft

7. Gabriel Kukowka

8. Krzysztof Bula

9. Damian Karpinski

10. Rajmund Lichota

11. Robert Kobus

12. Joachim Wloczyk

13. Dorota Maleska

14. Radosław Zając

15. Rafał Chwalczyk

 

W sesji udział wzięli:

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza w okresie między sesjami.

 4. Raport o stanie Gminy Dobrodzień za 2019 rok.

 5. Debata nad raportem.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok i sprawozdania finansowe.

 8. Dyskusja nad wykonaniem budżetu gminy za 2019 rok.

 9. Uchwała nr 101/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2019 rok.

 10. Opinia Komisji Rewizyjnej.

 11. Uchwała nr 248/2020 z dnia 8 lipca 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 rok.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

 2. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wnioski i interpelacje – w formie pisemnej.

 4. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Punkt 1.

Otwarcia XXI Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela słowami „ Otwieram XXI Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.

Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. Liczba ta stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

Burmistrz uczestniczy w sesji Rady Miejskiej w formie zdalnej, gdyż do środy do godziny 12-tej wraz z rodziną objęty jest kwarantanną z uwagi na gorączkowanie 1 członka rodziny.

 

Punkt 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

Zaproponował, by wycofać z porządku obrad zaopiniowanie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 sierpnia 2020 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, a w jej miejsce wprowadzić do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi. Zmiana spowodowana jest stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, której posiedzenie odbyło się w dniu 13 sierpnia 2020 roku.

Porządek obrad po zmianie poddano głosowaniu.

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Sara Dyllong, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Joachim Wloczyk, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Dorota Maleska, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Punkt 3.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza w okresie między sesjami:

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy 10 lipca 2020r. a 18 sierpnia 2020r. przedstawia się następująco:

13 lipca 2020

- udział w walnym zgromadzeniu Subregionu Północnego w Kluczborku

14 lipca 2020

- spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego na temat możliwych form wsparcia inwestycji gminy

16 lipca 2020

- podpisanie umowy z firmą ARCHI Sp.z o.o na budowę żłobka miejskiego w Dobrodzieniu

20 lipca 2020

- spotkanie z dyrektor żłobka w Dobrodzieniu w sprawie rozpoczętej inwestycji

21 lipca 2020

- spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Promocji Pływania Vega

- przekazanie placu budowy pod nowo powstający żłobek

- Rada Budowy w sprawie budowy żłobka miejskiego w Dobrodzieniu

23 lipca 2020

- spotkanie wójtów i burmistrzów Powiatu Oleskiego w sprawie strategii Subregionu Północnego

- wizyta w Myślinie na budowie obwodnicy i spotkanie z mieszkańcem w sprawie powstałych usterek

24 lipca 2020

- Rada Budowy w sprawie zagospodarowania terenu wokół DOKiS

27 lipca 2020

- rozmowy kwalifikacyjne z kandydatem i kandydatkami na wolne stanowisko urzędnicze

28 lipca – 29 lipca

- spotkania z mieszkańcami w sprawach różnych

31 lipca – 17 sierpnia

- urlop Burmistrza

 

Burmistrz poinformował o projektach:

1. Remiza-sala spotkań w Makowczycach – 26 sierpnia otwarcie

2. Zagospodarowanie otoczenia DOKiS – termin realizacji przesunięty na 30 października

3. Remont Sali Widowiskowej w DOKiS w Dobrodzieniu

4. Remont budowa dróg: Szkolnej w Bzinicy i Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej – umowy z wykonawcami zostały podpisane

5. Kanalizacja Ligoty Dobrodzieńskiej – inwestycja znalazła się na liście do dofinansowania

6. Czyste Powietrze – wymiana źródeł ciepła – czekamy na podpisanie umowy przez Urząd Marszałkowski

7. Groby Powstańców Śląskich

8. Repatriacja – umowa z wojewodą została podpisana, projekt w realizacji

9. Fundusz Przewozów Autobusowych – uruchomienie połączeń autobusowych do Olesna i Grodźca

10. Bliżej rodziny – umowa podpisana

 

Projekty złożone:

1. Mała Ojczyzna – 31 lipca

2. Fundusz Dróg Samorządowych - złożone wnioski na drogę Jaśminową i drogę na wiadukt w Błachowie – 10 sierpnia

 

Projekt w przygotowaniu:

1. Efektywność energetyczna budynków szkolnych

 

Sprawozdanie z działalności Zastępcy Burmistrza w okresie od 31 lipca 2020r. do 17 sierpnia 2020r. (w trakcie nieobecności Burmistrza)

31 lipca

złożenie projektu do dofinansowania w programie Fundacji BGK „Moja mała ojczyzna” - grant na 30.000 zł, wniosek odnośnie remontu pomnika powstańców przy szkole ponadpodstawowej i części tamtejszego chodnika

1 sierpnia

udział w otwarciu wiaty wędkarskiej przy zalewie w Dobrodzieniu (współfinansowanej ze środków gminy)

4 sierpnia

podpisanie umowy na budowę ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej (realizacja do połowy września)

5 sierpnia

spotkanie z radnymi w sprawie wniosku rolników

6 sierpnia

udział w radzie budowy żłobka

- udział w spotkaniu z uczestnikami kursu przewodników turystycznych realizowanym przez LGD Kraina Dinozaurów

7 sierpnia

- podpisanie umowy na przebudowę części ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej (realizacja do końca października)

- rozpoczęcie kontroli realizowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową

10 sierpnia

złożenie wniosków o dofinansowanie budowy ul. Jaśminowej w Dobrodzieniu i łącznika Błachów-Ligota Dobrodzieńska do Funduszu Dróg Samorządowych

11 sierpnia

ogłoszenie przetargu na utworzenie Klubu Seniora w Myślinie

17 sierpnia

spotkanie w sprawie organizacji ruchu w Bzinicy (ul. Spółdzielcza, ul. K. Mańki)

udział w posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Prace przygotowawcze w szczególności nad:

 

Radny Joachim Wloczyk zwrócił się z zapytaniem jak ma wyglądać odnowienie grobu pomnika Powstańców Śląskich przy ul. Oleskiej w Dobrodzieniu oraz grobu na cmentarzu św. Walentego w Dobrodzieniu.

Burmistrz wyjaśnił, że na cmentarzu zakładano zakres prac zachowawczy o charakterze ziemnym (remont ogrodzenia, które zostanie ocynkowane a słupy wypiaskowane). Tablica powstanie z granitowej płyty.

Na drugiej tablicy zostaną zamieszczone nazwiska, zostanie odnowiony krzyż, środek zostanie utwardzony, pozostała część będzie częścią ziemną.

Natomiast przy ul. Oleskiej zostanie położony chodnik w kierunku Biedronki. Schody przy pomniku zostaną oczyszczone, położone płyty granitowe. Z tyłu pomnika zostanie wzmocniona skarpa półkolista.

 

Punkt 4.

Raport o stanie Gminy Dobrodzień za 2019 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził obowiązek przedstawienia co roku do dnia 31 maja raportu o stanie gminy, który ma stanowić podsumowanie pracy burmistrza w poprzednim roku i taki raport o stanie Gminy Dobrodzień za 2019 rok został przedłożony radnym i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przedstawił:

 1. cel i zakres Raportu

 2. ogólną charakterystykę gminy

 3. informacje inwestycyjne i finansowego informacje

 4. informacje o inwestycjach

 5. informacje budżetu sołeckiego

 

Przedstawił informację na temat:

 1. Pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dla Gminy Dobrodzień w ramach tzw. „ małych grantów” oraz projektów społecznych.

 2. Programów i działań związanych z ochroną środowiska.

 3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 4. Zagospodarowania przestrzennego.

 5. Obszarów inwestycyjnych na terenie Gminy Dobrodzień.

 6. Transportu zbiorowego na terenie gminy.

 7. Oświaty i edukacji oraz opieki mad dziećmi do lat 3.

 8. Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu.

 9. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu.

 10. Ochrony przeciwpożarowej.

 11. Obrony cywilnej.

 12. Pomocy społecznej.

oraz dokonał ogólnego podsumowania.

 

Punkt 5.

Debata nad raportem.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z ogłoszeniem w sprawie debaty mad Raportem o stanie Gminy Dobrodzień, mieszkańcy do dnia 17 sierpnia mogli złożyć pisemne zgłoszenie udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Jednak do tego dnia nikt z mieszkańców nie zgłosił swojego udziału w debacie.

Radni zwrócili uwagę na następujące sprawy:

Radny Joachim Wloczyk stwierdził, że w Raporcie wysoko oceniono kwestię pomocy społecznej.

Stwierdził, że należy zastanowić się nad działaniami, by zatrzymać młodych ludzi w Dobrodzieniu, gdyż w przypadku wyjazdu z gminy istnieje obawa, że już do niej nie powrócą.

Zaproponował, by opracować strategię działania, by młodzi ludzie znajdowali atrakcyjne zawody na terenie gminy, by w niej pozostali.

Radny Jacek Skibe ustosunkował się do wypowiedzi radnego. Stwierdził, że sytuacja jest zatrważająca, gdyż tylko nieliczni wybierają szkołę w Dobrodzieniu. Głównym powodem jest fakt, że nie chcą już być stolarzami czy tapicerami. Wybierają profil matematyczny, informatyczny ( który już powstał w naszej szkole ) lub biologiczno-chemiczny. Niestety tych profili nie ma i jeżeli znajdą je poza gminą to już nie wracają.

Radny zasugerował, że może należałoby zastanowić się nad utworzeniem tych profili.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że młodzi ludzie po ukończeniu szkoły nie szukają pracy u nas. Duża liczba młodych ludzi jedzie do dużych miast na studia, po ukończeniu których nie znajdzie pracy u nas. Uważa, że jeżeli powstanie strefa ekonomiczna i tam powstaną miejsca pracy to gmina musi zadbać o to by zatrzymać młodych ludzi.

Przewodniczący Rady przypomniał, że Dobrodzień był i będzie miastem stolarzy, ale trzeba stworzyć możliwości młodym ludziom poprzez utworzenie kierunków, które młodzież wybiera.

Radny Damian Karpinski stwierdził, że młodzi ludzie nie myślą o przyszłości tylko by pozyskać szybki pieniądz. Uważa, że jeżeli młodych ludzi się wspomoże, da się możliwość na samozatrudnienie, szansę na rozwój dla mikro przedsiębiorców, przyciągnie dużych pracodawców i stworzy warunki to młody człowiek zastanowi się nad podjęciem decyzji.

Przypomniał, że kiedyś był serwis informacji lokalnej dla mikro przedsiębiorców, obecnie młodzi ludzie borykają się z mnóstwem przepisów, formami pozyskiwania środków. Zaproponował założenie zakładki na stronie internetowej.

Radny Joachim Wloczyk stwierdził, że warto zapytać młodych ludzi na jakie napotykają trudności np. przy pozyskiwaniu środków, otwieraniu jednoosobowej firmy.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że radni rozmawiają o sprawach, które nie są w kompetencji Rady Miejskiej, gdyż szkolnictwo średnie podlega pod Starostwo Powiatowe.

Należałoby skupić się, by zapewnić stanowiska pracy z odpowiednim wynagrodzeniem, by mogli się utrzymać, by osobom z ambicjami pomóc pozostać tutaj, by z ukończonym wykształceniem mogła pracować w swoim zawodzie.

 

Punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały nr XXI/176/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrodzienia wotum zaufania. 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrodzienia wotum zaufania.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Robert Kobus, Sara Dyllong, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Dorota Maleska, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Radosław Zając, Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Punkt 7.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok i sprawozdania finansowe.

Skarbnik Gminy Gabriela Gaś przedstawiła:

Powyższe stanowią załącznik do protokołu.

 

Punkt 8.

Przewodniczący Rady Miejskiej rozpoczął kolejny punkt porządku obrad jakim jest dyskusja nad wykonaniem budżetu gminy za 2019 rok.

Stwierdził, że wobec braku pytań może przejść do punktu następnego.

 

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela przedstawił treść Uchwały nr 101/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2019 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Punkt 10.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sara Dyllong przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie absolutorium za 2019 rok.

Wniosek stanowi załącznik do protokołu.

 

Punkt 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela przedstawił treść Uchwały nr 248/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Punkt 12.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXI/177/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2019 rok.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2019 rok.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Sara Dyllong, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Joachim Wloczyk, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Jerzy Proft, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Podpunkt 2.

Nr XXI/178 /2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Sara Dyllong, Rafał Chwalczyk, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska, Krzysztof Bula, Dorota Wołowczyk, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Radosław Zając, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Podpunkt 3.

Nr XXI/179/2020 w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu z Komisją Oświaty.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Rafał Chwalczyk, Sara Dyllong, Radosław Zając, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Podpunkt 4.

Nr XXI/180/2020 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Krzysztof Bula poinformował, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którego przedmiotem było rozpatrzenie skargi na działalność obecnego Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu. Skarga dotyczyła rozliczenia należności za centralne ogrzewanie lokalu Apteki przy Placu Wolności 2 w Dobrodzieniu.

Komisja wysłuchała wyjaśnień obydwu stron.

W związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność obecnego Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, Komisja zwróciła się z prośbą do Dyrektora Zakładu o dostarczenie do Biura Rady Miejskiej w Dobrodzieniu ( pokój nr 112) w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku dokumentów:

 1. dotyczących określenia zużycia ciepła i wysokości kwot za okres od czasu/ momentu zamontowania głównego licznika do budynku przy Placu Wolności 2 w Dobrodzieniu, do czasu zakończenia sezonu grzewczego 2019/2020;

   

 2. wyciągu z regulaminu dostarczania ciepła w zakresie rozliczania najemców lokali mieszkalnych;

   

 3. dokumentów potwierdzających wraz z homologacją zamontowania podlicznika ciepła
  w lokalu Apteki Rodzinnej w Dobrodzieniu, Plac Wolności 2 ( ewentualnie numer homologacji powinien być zawieszony na ciepłowniku);

   

 4. informację w jaki sposób właściciele lokali użytkowych zostali poinformowani o wejściu
  w życie obowiązującego regulaminu dostarczania ciepła;

   

 5. regulaminu dostarczania ciepła.

 

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja wnosi o przedłużenie terminu załatwienia skargi do dnia 5 października 2020 roku.

Radny Damian Karpinski (wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji) wnioskował o dostarczenie dodatkowo opinii niezależnego rzeczoznawcy na temat energetycznego zapotrzebowania w ciepło przedmiotowego lokalu użytkowego tj. Apteki Rodzinnej w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 2.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Sara Dyllong, Robert Kobus, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Radosław Zając, Joachim Wloczyk, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Dorota Maleska, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Podpunkt 5.

Nr XXI/ 181/2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że Wojewoda Opolski pismem z dnia 27 lipca 2020 roku zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XX/167/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie nadania kategorii drogi gminnej.

Przyczyną wszczęcia postępowania jest niezasięgnięcie opinii właściwego zarządu powiatu.

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Robert Kobus, Sara Dyllong, Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Podpunkt 6.

Nr XXI/182/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu Gminy na 2020 rok, które są następujące:

1. Wprowadzono po stronie dochodów dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 78.354,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na transport publiczny o 86.190,00 zł z czego 78.354,00 z dofinansowania a 7.836,00 to wkład własny (rozdz. 60004), na który przenosi się środki z rozdz. 60016.

2. Wprowadzono ponadplanowe dochody z tyt. :

a) wpływów z odszkodowań 2.123,50 zł (dz. 600) i 700,00 zł,

b) wpływów w rozliczeń z lat ubiegłych 5.200,00 zł,

c) wpływów z dzierżaw 1.950,00 zł,

d) wpływy z różnych dochodów (dochód z tyt. obrotów bezgotówkowych) 350,00 zł,

e) wpływów za zajęcia pasa drogi 2.500,00 zł,

f) kosztów upomnień 1.500,00 zł,

g) odsetek od nieterminowej wpłaty podatków 11.100,00 zł,

h) zwrotów za uczęszczanie dzieci -mieszkańców innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Dobrodzień 31.000,00 zł,

i) zwrotu niewykorzystanych dotacji 1.005,00 zł.

 

3. Zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o 59.010,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w Pludrach w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych.

 

4. Wprowadzono dotację na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” na kwotę 73.648,00 zł oraz wydatki na ten cel w tej samej kwocie.

 

5. Wprowadzono dofinansowanie do odbioru azbestu w kwocie 16.798,72 zł.

 

6. Zgodnie z decyzją Wojewody zmniejszono dotację i wydatki na dodatki energetyczne o 125,26 zł

 

7. Wycofano z budżetu dotację na budowę PSZOK w Dobrodzieniu tj. 701.445,48 zł, jednocześnie wprowadzając ją do WPF na 2021rok.

 

8. Zwiększono plan wydatków bieżących na:

- gospodarkę nieruchomościami o 3.000,00 zł,

- koszty energii el. w budynkach spotkań wiejskich o 2.600,00 zł,

- koszty energii el. - przepompownie, tereny rekreacyjne o 2.500,00 zł.

 

9. Zmniejszono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek o 55.000,00 zł.

 

10. Zabezpieczono środki na wkład własny do dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przenosząc kwotę 1.978,75 zł z rozdz. 80113 do rozdz. 85415.

 

11. Po aktualizacji kwoty dotacji dokonano zmian planu dotacji dla niepublicznych szkół tj:

a) zmniejszono plan dotacji dla szkoły w Gosławicach o 82.500,00 (zwiększenie o 21.000,00 w rozdz. 80150 i zmniejszenie o 103.500,00 w rozdz. 80101)

b) zwiększono dotację dla przedszkola w Gosławicach o 40.500,00 zł

c) zwiększono dotację dla szkoły w Bzinicy Starej o 46.500,00 zł (z czego 44.500,00 z w rozdz. 80101 i 2.000,00 w rozdz. 80150)

d) zwiększono dotację dla przedszkola w Błachowie o 26.000,00 zł (z czego 25.000,00 z w rozdz. 80104 i 1.000,00 w rozdz. 85404)

 

12. Zgodnie z wnioskami mieszkańców sołectw wprowadza się następujące zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego:

a) Rzędowice – wprowadza się środki na zakup ławek na plac zabaw i boisko w kwocie 1.973,21 zł rezygnując z wydatków:

- na prowadzenie strony internetowej 500,00 zł

- na organizację spotkań i warsztatów dla mieszkańców 973,21 zł

- na remont wejścia do budynku i zewnętrznych toalet 500,00 zł

 

b) Bzinica Stara - wprowadza się środki na zakup i wymianę urządzeń na placu zabaw i siłowni w wysokości 3.858,85 zł oraz zwiększa się środki na zakup podkaszarki spalinowej 299,15 zł rezygnując z wydatków na:

- zajęcia wakacyjne dla dzieci 1.000,00 zł,

- zakup pasów z napinaczem 600,00 zł,

- konserwację altany 150,00 zł,

- przegląd technicznych urządzeń siłowni i placu zabaw (rozdz. 90095) 2.408,00 zł

 

c) Bzinica Nowa - wprowadza się środki na zakup i wymianę urządzeń na placu zabaw i siłowni w wysokości 2.900,00 zł rezygnując z wydatków na:

- zajęcia wakacyjne dla dzieci 1.000,00 zł,

- konserwację altany 900,00 zł,

- organizację warsztatów dla mieszkańców 1.000,00 zł.

 

13. Po zmianie zadań funduszu sołeckiego związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (zajęcia wakacyjne dla dzieci), w związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu związanymi z wydatkowanie środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwiększa się środki na zadania bieżące o 2.000,00 zł.

 

14. Zwiększa się środki na zadaniu "Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 50.000,00 zł – zakup wyposażenia.

 

15. Wprowadza się zadanie „Przebudowa ul Gromadzkiej w Pietraszowie ” na kwotę 5.000,00 zł – wykonanie projektu.

 

16. Zwiększa się środki na zadaniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień” o 51.920,00 zł.

 

17. Wprowadza się zadanie "Dotacja dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na dofinansowanie zakupu i montażu centrali wentylacyjnej do sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury" na kwotę 159.200,00 zł.

 

18. Zwiększa się środki na zadaniu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych" o kwotę 5.000,00 zł.

 

19. Zwiększa się przychody z tyt. kredytów i pożyczek o 884.938,76 zł - pożyczka preferencyjna w BGK i kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań z dofinansowaniem środków unijnych.

 

20. Wprowadza się dotację na zakup podręczników 78.562,14 zł z czego po stronie wydatków na zakupy w samorządowych szkołach 65.263,48 zł a na dotacje dla niepublicznych szkół 13.298,66 zł.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Sara Dyllong, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska, Joachim Wloczyk, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Jacek Skibe

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Podpunkt 7.

Nr XXI/183 /2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Sara Dyllong, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Joachim Wloczyk, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Podpunkt 8.

Nr XXI/184 /2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu".

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu".

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Damian Karpinski, Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Dorota Maleska, Radosław Zając, Sara Dyllong, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Podpunkt 9.

Nr XXI/185 /2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn " Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu woków Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu". 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu woków Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu".

Wyniki imienne:

ZA(15):

Jacek Skibe, Sara Dyllong, Robert Kobus, Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Podpunkt 10.

Nr XXI/186/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Sara Dyllong, Robert Kobus, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Krzysztof Bula, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Podpunkt 11.

Nr XXI/ 187 /2020 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Sara Dyllong, Robert Kobus, Jerzy Proft, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Joachim Wloczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Podpunkt 12.

Nr XXI/188 /2020 w sprawie nadania kategorii drogi gminnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 62/171/2020 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej do kategorii dróg gminnych.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Joachim Wloczyk, Radosław Zając, Sara Dyllong, Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwały od nr XXI/176/2020 do nr XXI/188/2020 stanowią załącznik do protokołu.

 

Punkt 13.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Rafał Chwalczyk, Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Sara Dyllong, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Radosław Zając, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Punkt 14.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez:

 

 1. radnego Rafała Chwalczyka

 

 1. radnego Radosława Zająca odnośnie przyspieszenia działań związanych z nadaniem nazwy ulicy dla drogi dojazdowej do firmy DES Meble w Myślinie – równoległej do ulicy Opolskiej. Wnioskował o przyspieszenie działań geodety w sprawie podziału nieruchomości zajętych pod faktycznym przebiegiem drogi na prywatnym terenie – odp.

   

 

 1. radnego Jacka Skibe

 

Punkt 15.

Wnioski i interpelacje.

Przewodniczący Rady zaproponował zamontowanie światła pulsującego.

 

Punkt 16.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Piotr Kapela

PDFProtokół Nr XXI 2020.pdf

 

Wersja XML