Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytów do kwoty 1 888 000,00 zł

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 214 000 euro na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytów do kwoty 1 888 000,00 zł”.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf UCHWAŁA NR XIV/117/2019 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2020r.

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019.r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR XXI/184/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf – UCHWAŁA NR XXI/185/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 18 sierpnia 2020 r .w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf UCHWAŁA NR XXII/195/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ.pdf – Uchwała nr 523/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2020 r.

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf Uchwała nr 524/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ.pdf Uchwała nr 101/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2019 r.

PDFZałącznik nr 13 do SIWZ.pdf Uchwała nr 685/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 14 do SIWZ.pdf ZAŚWIADCZENIE dot. wyboru BURMISTRZA DOBRODZIENIA

PDFZałącznik nr 15 do SIWZ.pdf – Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik nr 16 do SIWZ.pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

PDFZałącznik nr 17 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

PDFZałącznik nr 18 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

PDFZałącznik nr 19 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

PDFZałącznik nr 20 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

PDFZałącznik nr 21 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

PDFZałącznik nr 22 do SIWZ.pdf – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

PDFZałącznik nr 23 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

PDFZałącznik nr 24 do SIWZ.pdf – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

PDFZałącznik nr 25 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

PDFZałącznik nr 26 do SIWZ.pdf – Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

PDFZałącznik nr 27 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

PDFZałącznik nr 28 do SIWZ.pdf – Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

PDFZałącznik nr 29 do SIWZ.pdf – Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

PDFZałącznik nr 30 do SIWZ.pdf – Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

PDFZałącznik nr 31 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

PDFZałącznik nr 32 do SIWZ.pdf – Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

PDFZałącznik nr 33 do SIWZ.pdf Uchwała Nr 148/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wyko-nania budżetu Gminy Dobrodzień za 2018 r.

PDFZałącznik nr 34 do SIWZ.pdf ZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON

PDFZałącznik nr 35 do SIWZ.pdf OŚWIADCZENIE

PDFZałącznik nr 36 do SIWZ.pdf POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT

PDFZałącznik nr 37 do SIWZ.pdf Zobowiązania finansowe Gminy DOBRODZIEŃ (stan aktualny na dzień 30.09.2020 r.)

Załącznik nr 38 do SIWZ Identyfikator postępowania - 4af88961-2261-4a53-9503-adc85289d503

Załącznik nr 39 do SIWZ – ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_4af88961-2261-4a53-9503-adc85289d503.asc
 

             PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

            

             PDFZmiana treści SIWZ.pdf
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, SALA KONFERENCYJNA pokój nr 109.

 

ZIPINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.zip
 

 

 

 

Wersja XML