Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dobrodzień, dnia 29.10.2020 r.

GK.6220.2.2020

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku wniosku HSG Sun Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.

 

BURMISTRZ DOBRODZIENIA

OKREŚLA

 

 1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 2. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Błachów, na działce o numerze ewidencyjnym 158 w gminie Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie”, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

 3. Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

 

UZASADNIENIE

 

Wnioskiem z dnia 24.06.2020 roku (data wpływu: 26.06.2020 r.) HSG Sun Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, zwrócił się o ustalenie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Błachów, na działce o numerze ewidencyjnym 158 w gminie Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie”,

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. tj. zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

- 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia – przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia złożony został zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ wraz z „Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia”, poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar na który będzie oddziaływać.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ww. ustawy OOŚ w trybie art. 104 Kpa Burmistrz Dobrodzienia wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia obwieszczeniem z dnia 14.07.2020 roku, nr: GK.6220.2.2020.

Strony przedmiotowego postępowania zostały ustalone zgodnie z art. 28 Kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy OOŚ. W związku z tym za strony postępowania w przedmiotowej sprawie organ uznał oprócz wnioskodawcy, podmioty posiadające prawo rzeczowe do działek położonych na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. Organ realizując powyższy obowiązek, zgodnie z art. 10
§ 1
Kpa powiadamiał strony postępowania oraz na podstawie art. 33 ustawy OOŚ powiadomił społeczeństwo o etapach realizacji postępowania poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w budynku tut. Urzędu.

W ramach procedury, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ pismem z dnia 14.07.2020 r. (znak: GK.6220.2.2020) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Organy te wydały:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu opinią z dnia 29.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 29.07.2020 r.) znak: WOOŚ.4220.252.2020.IOC wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Błachów, na działce o numerze ewidencyjnym 158 w gminie Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskienie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując cechy przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 cyt. wyżej ustawy ooś RDOŚ w Opolu stwierdził, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną z dnia 04.08.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 11.08.2020 r.) znak: NZ.4315.40.2020.LŚ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uzasadniając, iż z przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że przedsięwzięcie to nie powinno spowodować zwiększenia uciążliwości ani wpłynąć ujemnie na stan zdrowia i życia ludzi.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu opinią z dnia 27.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 29.07.2020 r.) znak: GL.ZZŚ.3.435.133.2020.MO stwierdza brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadniając, iż w wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, dla jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz określa warunki tej realizacji:

 1. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
 2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
 3. zaplecze wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 4. zabiegi mycia paneli wykonywać przy użyciu zdemineralizowanej wody bez dodatków chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodegradowalnych;
 5. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego.

 

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, organ właściwego do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Informację o wydaniu decyzji umieszcza się w publicznie dostępnym wykazie (BIP), jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

POUCZENIE

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

BURMISTRZ

dr Andrzej Jasński

 

 

Otrzymują:

1. HSG Sun Sp. Z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

2. A/a

 

Sprawę prowadzi:

Paweł Gaś, tel. 34/3575100 wew. 25

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że w celu podejmowanych czynności związanych z wszczęciem postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przetwarzanie to wykonujemy na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Dobrodzieniu reprezentowany przez Burmistrza Dobrodzienia. Jeśli to nie Ty przekazałeś nam swoje dane, to informujemy Cię, że otrzymaliśmy je od innej osoby lub z rejestrów publicznych. Do przetwarzania wykorzystujemy dane osobowe należące do kategorii danych identyfikacyjnych i adresowych. Informacje o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych zawarte są w rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

 

 

 

Załącznik do decyzji

nr GK.6220.2.2020

z dnia 29.10.2020 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Błachów, na działce o numerze ewidencyjnym 158 w gminie Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie

 

 

 

Planowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej, których celem będzie produkcja energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Maksymalna moc elektryczna farmy została określona na 1 MW. Dopuszcza się zmniejszenie mocy elektrycznej oraz powierzchni zajętej przez instalację. Przedsięwzięcie będzie polegało na instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną (nN/SN konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice, układy pomiarowo – zabezpieczające, linie kablowe, instalacje odgromowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej. Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na gruntach I-III klasy bonitacyjnej i na gruntach leśnych. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty chronione wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko, co ma niebagatelne znaczenie dla możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie będzie składało się z następujących elementów:

- panele fotowoltaiczne,

- konstrukcja nośna pod instalację fotowoltaiczną pod kątem nachylenia 20-45 stopni orientacji południowej usytuowanej na gruncie,

- falowniki (inwertery) przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej,

- instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz pracy elektrowni słonecznej,

- stacja transformatorowa (kontenerowa) - budynek stacji kontenerowej, wraz z transformatorem i rozdzielnicą nN/SN w ilości zgodnie z załącznikiem nr.1,

- ogrodzenie,

- instalacja odgromowa i zabezpieczająca,

- podziemne kablowe linie SN i nN,

- dopuszcza się także posadowienie magazynu energii o powierzchni do 50 m2,

- pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania wyżej wymienionej inwestycji.

 

BURMISTRZ

dr Andrzej Jasński

PDFDecyzja - harakterystyka.pdf

 

 

Wersja XML