Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXII/2020

RADA MIEJSKA

w Dobrodzieniu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r. L 119, poz. 1) , dalej RODO informuję, iż :

1)sesje Rady Miejskiej w Dobrodzieniu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad z wizerunkami osób uczestniczących w sesji są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu na stronie internetowej gminy.

2) Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz barwy głosu przetwarzane są w w celu realizacji przez Gminę Dobrodzień jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji.

 

Protokół Nr XXII/2020

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Obrady rozpoczęto 28-09-2020 o godz. 15:08, a zakończono o godz. 17:02 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

1. Sara Dyllong

2. Tomasz Miazga

3. Dorota Wołowczyk

4. Jacek Skibe

5. Piotr Kapela

6. Jerzy Proft

7. Gabriel Kukowka

8. Krzysztof Bula

9. Damian Karpinski

10. Rajmund Lichota

11. Joachim Wloczyk

12. Dorota Maleska

13. Radosław Zając

14. Rafał Chwalczyk

 

Nieobecny radny Robert Kobus

 

W sesji udział wzięli:

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Dyskusja na temat bezpieczeństwa i porządku w Gminie Dobrodzień.

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 2. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wnioski i interpelacje – w formie pisemnej.

 4. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Punkt 1.

 

Otwarcia XXII Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela słowami „ Otwieram XXII Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.

Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. Liczba ta stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

 

Punkt 2.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

 

Zaproponował, by dodatkowo wprowadzić do porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie:

 1. regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. „ Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień” ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. Ochrona Powietrza;

 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień.

Porządek obrad po zmianie poddano głosowaniu.

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.

 

Wyniki imienne:

ZA(14):

Sara Dyllong, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Jerzy Proft, Rafał Chwalczyk, Joachim Wloczyk, Radosław Zając, Dorota Maleska

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

 

Punkt 3.

 

W związku z nieobecnością przedstawiciela Komisariatu Policji w Dobrodzieniu, dyskusja na temat bezpieczeństwa i porządku w Gminie Dobrodzień nie odbyła się.

 

Punkt 4.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy 18 sierpnia 2020r. a 28 września 2020r. przedstawia się następująco:

 

 

24 sierpnia

– spotkanie z lokalnym przewoźnikiem

- spotkanie z Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu

25 sierpnia

- udział w naradzie dyrektorów jednostek oświatowych

27 sierpnia

- spotkanie burmistrzów powiatu Oleskiego w sprawie strategii dla subregionu

31 sierpnia

- spotkanie z komendantem powiatowym PSP

- spotkanie z sołtysem Rzędowic

- spotkanie w sprawie aktualizacji granic aglomeracji

1 września

-udział w zebraniu sołeckim sołectwa Kolejka

2 września

- spotkanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Szemrowice

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Warłów

3 września

- spotkanie burmistrzów powiatu Oleskiego

- spotkanie z z-cą Burmistrza Ozimka

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Myślina

4 września

- spotkanie w klubie Senior + w Oleśnie

- udział w poświęceniu kapliczki św. Huberta w Myślinie

7 września

- spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Kocury

8 września

- udział w otwarciu obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi 901

9 września

- udział we wręczeniu sprzętu ochrony dla OSP Powiatu Oleskiego

- udział zastępcy burmistrza w zebraniu sołeckim sołectwa Błachów

10 września

- udział w konferencji Fundusze spójności organizowanej przez Marszałka Województwa Opolskiego

- udział w udział w zebraniu sołeckim sołectwa Pludry

11września

- spotkanie z Burmistrzem Zawadzkiego

14 września

- spotkanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Rzędowice

15 września

- spotkanie z Radą Rodziców Publicznej szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Główczyce

16 września

- udział w otwarciu Park and Ride w Lublińcu

- spotkanie z potencjalnym inwestorem

- udział zastępcy burmistrza w zebraniu sołeckim sołectwa Pietraszów

17 września

- spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Bzinica Stara i Bzinica Nowa

18 września

- podpisanie aktu notarialnego w Oleśnie

- podpisanie umowy na wymianę źródeł ciepła w Opolu

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Gosławice

21 września

- spotkanie z nowym proboszczem parafii Szemrowice

22 września

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Ligota Dobrodzieńska

23 września

- spotkanie z zarządem OSP Dobrodzieński

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Makowczyce

24 września

- udział w radzie budowy żłobka

- udział w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Klekotna

25 września

- udział w uroczystym otwarciu punktu firmy Anderwald

 

Projekty:

1. Budowa żłobka – koniec listopada

2. Zagospodarowanie terenu wokół domu kultury – koniec października

3. Budowa PSZOK – koniec listopada

4. Remiza w Makowczycach – zakończone zadanie

5. Groby powstańców na cmentarzu Walencinek – zaakceptowany projekt

6. Repatriacja – zadanie w toku

 

Punkt 5.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

 

Podpunkt 1.

 

Nr XXII/189 /2020 w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosownie uchwały nr XXII/189/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Wyniki imienne:

ZA(14):

Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Radosław Zając, Sara Dyllong, Joachim Wloczyk, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Dorota Maleska

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

 

Podpunkt 2.

 

Nr XXII/190 /2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Dobrodzieniu.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie uchwały nr XXII/190/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Dobrodzieniu.

 

Wyniki imienne:

ZA(14):

Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Sara Dyllong, Jerzy Proft, Dorota Maleska, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Piotr Kapela

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

 

Podpunkt 3.

 

Nr XXII/191 /2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Pludrach.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie uchwały nr XXII/191/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Pludrach.

 

 

Wyniki imienne:

ZA(14):

Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Sara Dyllong, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Radosław Zając, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

 

Podpunkt 4.

 

Nr XXII/192/2020 w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 sierpnia 2020 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Damian Karpinski przedstawił opinię Komisji z dnia 21 września 2020 roku w sprawie skargi właściciela Apteki Rodzinnej w Dobrodzieniu na działalność obecnego Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

 

Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie uchwały nr XXII/192/2020 w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 sierpnia 2020 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

 

Wyniki imienne:

ZA(14):

Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Sara Dyllong, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Piotr Kapela

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

 

Podpunkt 5.

 

Nr XXII/193 /2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2020 rok, które przedstawiają się następująco:

 

1. Wprowadzono po stronie dochodów dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 652.134,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie części wkładu własnego do inwestycji „Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej” kwotę 32.134,00 zł,

- sfinansowanie części inwestycji „Budowa budynku Żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” kwotę 620.000,00 zł.

 

2. Wprowadzony dotację (refundację) części poniesionych w 2019r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego :

- dochody bieżące 53.942,17 zł,

- dochody majątkowe 36.375,60 zł

i rozdysponowano ją na wydatki związane z:

- oczyszczaniem miasta 5.000,00 zł

- utrzymaniem zieleni 4.000,00 zł

- oświetleniem ulic 3.000,00 zł

- pozostałą działalnością w ramach gospodarki komunalnej 34.000,00 zł (energia na przepompowniach, serwis fontanny, bieżące remonty)

- energię w świetlicach wiejskich 7.000,00 zł

- usługi opłacane z rozdz. 75023 20.000,00 zł (w tym opłaty pocztowe, wykonanie tablic informujących o dofinansowaniu)

- odbiór odpadów 31.317.77 zł

 

3. Zwiększono dochody systemu gospodarowania odpadami o ponadplanowe dochody z tyt.:

- kosztów upomnień 4.500,00 zł

- odsetek 1.000,00 zł

oraz zwiększono wydatki o 200.000,00 zł (łącznie ze zwiększeniem, o którym mowa powyżej – pkt2 – 231.317,77)

 

4. Wprowadzono ponadplanowe dochody z tyt:

- dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 9.570,00 zł

- kar umownych w wysokości 14.500,00 zł

- odszkodowań 2.256,77 zł

 

5. Zwiększono plan dochodów z tyt. zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami w dz. 852 w kwocie 1.000,00 zł i w dz. 855 w kwocie 20.500,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków w tej samej wysokości z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa w/w świadczeń.

 

6. W związku z mniejszymi niż planowano kosztami przebudowy dróg zmniejszono dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 70% kosztów inwestycji) o kwotę 49.851,47zł. Zmniejszono również plan wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

- przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej o kwotę 5.000,00 zł

- przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy o kwotę 42.000,00 zł

 

7. Zwiększa się środki na zadaniu "Przebudowa ul. Gromadzkiej w Pietraszowie" o kwotę 50.000,00 zł. Skorygowano również klasyfikację budżetową z 60016 na 60017.

 

8. Zwiększa się środki na zadaniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień” (rozdz. 90001) o 12.000,00 zł.

 

9. Wprowadzono zadanieLikwidacja kolizji linii energetycznej na terenach inwestycyjnychna kwotę 80.000,00 zł.

10. Po otrzymaniu informacji o liczbie uczniów w nowym roku szkolnym zwiększa się dotację dla NSP w Gosławicach o 11.370,00 zł (80101 -6.630,00 i 80150 + 18.000,00) i zmniejsza dotacje dla NSP w Bzinicy Starej o 2.500,00 zł (80101 +4.500,00 i 80150 – 7.000,00)

 

11. W związku z przedłużającą się procedurą rozpatrywania wniosków o refundacje zadania Rewitalizacji istnieje bardzo duże ryzyko braku możliwości złożenia kolejnego wniosku o płatność w tym roku dlatego zmniejsza się dochody majątkowe w dz. 90095 o 371.000,00 zł.

 

12. Zwiększono przychody z tyt. kredytów i pożyczek o 75.890,70 zł.

 

13. Po otrzymaniu wniosku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu o zwiększenie dotacji w związku z koniecznością wypłaty zaległego dodatku stażowego dla jednej z pracownic zwiększa się dotacje o 3.130,00 zł

 

14. Zwiększono środki na zadaniu Wykup gruntów o 18.000,00 zł.

 

15. Dokonano zmian planu zadań funduszu sołeckiego tj:,

a) sołectwo Błachów przeniesienie 10.006,53 zł z zadnia „Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej” na zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Leśnej w Błachowie,

 

b) sołectwo Ligota Dobrodzieńska przeniesienie 14.180,40 z zadnia „Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej” na :

- zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Bocznej w Ligocie Dobrodzieńskiej” 12.000,00 zł

- zakup ławek i stolików 2.180,40 zł,

 

c) sołectwo Bzinica Stara:

- z turnieju piłki plażowej 700,00 zł i zakupu lampy na boisko 150,00 zł na zakup części do traktorka 850,00 zł

- z oszczędności remontu płotu przy szkole 1.076,92 zł na zwiększenie środków na zakup wykaszarki spalinowej,

 

d) sołectwo Pludry z organizacji festynu rodzinnego 8.000,00 zł i biegu szlakiem pluderskich stawów 2.000,00 zł na zakup materiału do chodnika przy ul. Leśnej w Pludrach 10.000,00 zł,

e) sołectwo Pietraszów zmiana zadanie z remontu na przebudowę ul. Gromadzkiej w Pietraszowie

 

f) sołectwo Myślina:

- z zakupu opału 2.000,00 zł na zakup kosy spalinowej

- z organizacji warsztatów artystycznych 1.000,00 zł i rajdu rowerowego 1.000,00 zł na zwiększenie zadania budowy oświetlenia na ul. sosnowej w Myślinie

 

g) sołectwo Główczyce z oszczędności na zakupie paliwa do kosiarki i kosy 315,21 zł na wykonanie elementów tablicy upamiętniających byłych i urzędujących sołtysów.

 

16. Wprowadzono po stronie dochodów majątkowych dotację na projekt "Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień" w wysokości 187.000,00 zł jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę wydatki na to zadanie.

17. Przeniesiono 10.000,00 zł w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulic Bocznej i Dobrodzieńskiej w Klekotnej” realizowanego ze środków funduszu sołeckiego z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

18. Przeniesiono 10.000,00 zł z wydatków bieżących na drogi gminne na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

 

19. Przeniesiono 10.000,00 zł z wydatków na administrację na zabezpieczenie środków na wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie w czasie wykonywania ćwiczeń wojskowych.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie uchwały nr XXII/193/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok.

 

Wyniki imienne:

ZA(14):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Damian Karpinski, Sara Dyllong, Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Dorota Maleska, Piotr Kapela

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

 

Podpunkt 6.

 

Nr XXII/194 /2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie uchwały nr XXII/194/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Wyniki imienne:

ZA(14):

Sara Dyllong, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Radosław Zając, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

 

Podpunkt 7.

 

Nr XXII/195 /2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że budżet gminy na 2020r. zakłada zaciągnięcie tego kredytu, a w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano jego spłatę w latach 2024-2031 zabezpieczono również środki na jego obsługę tj. odsetki. Uchwała ta pozwala na wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie uchwały nr XXII/195/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Wyniki imienne:

ZA(14):

Sara Dyllong, Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

 

Podpunkt 8.

 

Nr XXII/196/2020 w sprawie regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.” Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. Ochrona Powietrza.

 

Głosowanie uchwały nr XXII/196/2020 w sprawie regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.” Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. Ochrona Powietrza.

Wyniki imienne:

ZA(14):

Sara Dyllong, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Piotr Kapela, Joachim Wloczyk

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

 

 

Podpunkt 9.

 

Nr XXII/197/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień.

 

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprzedaż nieruchomości jest następstwem pozytywnie zakończonych rozmów z inwestorem. Jest to działka koło ronda, na której powstanie hala produkcyjna – zaawansowana linia produkcyjna.

 

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że taka była intencja utworzenia strefy ekonomicznej.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie uchwały nr XXII/197/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień.

 

Wyniki imienne:

ZA(14):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Sara Dyllong, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

 

Uchwały od nr XXII/189/2020 do nr XXII/197/2020 stanowią załącznik do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.

 

Punkt 6.

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Protokół poddano głosowaniu.

 

Głosowanie w sprawie przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Wyniki imienne:

ZA(14):

Gabriel Kukowka, Sara Dyllong, Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Radosław Zając, Dorota Wołowczyk, Jerzy Proft, Krzysztof Bula

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Kobus

 

Punkt 7.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji, które odbyło się w dniu 17 sierpnia radni zgłosili następujące wnioski:

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 18 sierpnia 2020 roku, zgłoszono wnioski w zakresie:

 

 

 

Przewodniczący Rady zaproponował zamontowanie światła pulsującego -

odp. Wystąpiono do GDDKiA z wnioskiem o sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji oraz znalezieniu rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo na przedmiotowym skrzyżowaniu.

Zaproponowano montaż zegarów odmierzających czas do zmiany świateł w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

 

Radny Radosław Zając zaproponował zamontowanie licznika zmiany świateł na obwodnicy Dobrodzienia w kierunku na Warłów. Poinformował, że istnieje także problem skrzyżowania ulicy Sosnowej z ulicą Parkingową w Myślinie –

odp. wystąpiono do ZDP o montaż lustra na ul. Sosnowej ( temat przekazano również nowemu dyrektorowi ZDP podczas spotkania z Burmistrzem).

 

 

Interpelacja zgłoszona przez radnego Jacka Skibe dotyczyła interwencji w sprawie oświetlenia zjazdu z obwodnicy do Dobrodzienia przez Błachów. Zjazd ten usytuowany jest w całkowitych ciemnościach co nie tylko utrudnia jego zauważenie ale również stwarza ogromne zagrożenie w ruchu. W miejscu tym nie występuje ani jedna latarnia a oznakowanie pionowe i poziome jest minimalne. Biorąc pod uwagę, że jest to droga przelotowa taka sytuacja, zwłaszcza w okresie zimowym może doprowadzić do licznych wypadków. Pojazd poruszający się od ronda, chcący zjechać na Błachów wyjeżdża z oświetlonego terenu wprost w ciemną dziurę, w której znajduje się zjazd. Jeżeli kierowca nie wytęży wzroku zmuszony będzie do gwałtownego hamowania co przy większym natężeniu ruchu może doprowadzić do wypadku. Podobnie pojazdy wyjeżdżające z Błachowa wpadają w czarną dziurę na obwodnicy. W związku z powyższym zwracam się z ogromną prośbą o dołożenie wszelkich starań, aby tę sytuację naprawić. Jeżeli mamy już długo wyczekiwaną obwodnicę to niech ona będzie bezpieczna.

odp. Wystąpiono z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na przedmiotowej drodze, o wykonanie oświetlenia drogowego skrzyżowania zjazdu w Błachowie z obwodnicą Dobrodzienia. W piśmie poruszono także temat braku oświetlenia skrzyżowania ulicy Piastowskiej z obwodnicą ( wlot od Bzinicy Starej).

 

Punkt 8.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że wnioski i interpelacje należy składać w formie pisemnej.

 

Punkt 9.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Piotr Kapela

PDFProtokół Nr XXII 2020.pdf

 

Wersja XML