Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z dnia 30 czerwca 2020

RADA MIEJSKA

w Dobrodzieniu

 

Protokół

 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku.

 

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

 

Przewodniczący Komisji powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Przedstawienie wniosku Rolników Gminy Dobrodzień dotyczącego dzierżawy gminnych gruntów rolnych.

 2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działek nr 2872 o powierzchni 0,0115 ha i nr 2873 o powierzchni 0,0018 ha, położonych w Dobrodzieniu.

 3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 2238/1 o powierzchni 0,0234 ha, położonej w Dobrodzieniu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „STRZECHA” w Lublińcu.

 4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 2743 o powierzchni 0,0088 ha, położonej w Dobrodzieniu.

 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 2742 o powierzchni 0,0032 ha, położonej w Dobrodzieniu.

 6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przedłużenia dzierżawy oraz określenia czynszu dzierżawnego działki nr 2684 o powierzchni 0,3904 ha , położonej w Dobrodzieniu.

 7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie dzierżawy działki nr 428/2 o powierzchni 0,5001 ha, położonej w Rzędowicach.

 8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przedłużenia dzierżawy działki nr 965 o powierzchni 0,6870 ha, położonej w Dobrodzieniu.

 9. Zaopiniowanie wniosku w sprawie dzierżawy działki nr 3145 o powierzchni 9,4512 ha położonej w Dobrodzieniu, w dzierżawie Koła Łowieckiego „Dzik”.

 10. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Dobrodzieniu, przy Placu Wolności.

 11. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pludrach przy ulicy Leśnej.

 12. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Dobrodzieniu, przy Placu Wolności.

 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej.

 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Myślina.

 15. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 17. Informacja na temat projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 18. Udzielenie informacji na wniosek radnego dotyczący remontu budynku domu kultury.

 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2020 rok.

 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 21. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2019 rok.

 22. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 23. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji zaproponował, by do porządku posiedzenia dodatkowo wprowadzić punkt dotyczący zaopiniowania wniosku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Dobrodzieniu, przy Placu Wolności.

 

Porządek posiedzenia Komisji po zmianie poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia po zmianie przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Przedstawiciel rolników przedstawił treść pisma, które zostało złożone do Komisji Gospodarczej Rady Miasta i Gminy Dobrodzień w dniu 3 marca 2020 roku.

 

W związku z ostatnim wydarzeniem na przetargu dotyczącym dzierżawy gminnych gruntów rolnych, rolnicy Gminy Dobrodzień wyrazili swój sprzeciw wobec zmian zasad dotyczących sposobu przeprowadzania przetargów na dzierżawę gruntów rolnych, stanowiących własność naszej gminy.

Rolnicy stwierdzili, że do tej pory, pomiędzy rolnikami nie dochodziło do większych sporów w sprawie dzierżawy gruntów. Każdy starał się w naszej gminie uszanować pierwszeństwo tych, którzy ciężko zapracowali na ich użytkowanie, a przetargi, dopóki startowali tylko rolnicy z Gminy Dobrodzień odbywały się z pełnym poszanowaniem drugiej osoby.

W związku z powyższym rolnicy wnioskują do Rady Miejskiej, aby od następnego postępowania przetargowego, wprowadzić przetargi ograniczone, tylko dla rolników, którzy od co najmniej 10 lat mają swoją siedzibę gospodarstwa na terenie gminy Dobrodzień. Niezrozumiałym dla rolników jest także fakt braku wpłaty wadium, które gwarantuje, że uczestnicy postępowania, poważnie traktują licytację i są świadomi jej skutków. Rolnicy uważają, że gmina w głównej mierze powinna dbać o interesy swoich mieszkańców, a w tym przypadku rolników.

Przedstawiciel rolników przypomniał, że do przetargu otwartego przystąpił rolnik spoza województwa, który zaproponował maksymalną kwotę. Przypomniał, że rolnik aby otrzymać dotację ze środków UE musi przedłożyć biznesplan. Stwierdził, że przepisy pozwalają na to, by Gmina organizowała przetarg tylko dla mieszkańców gminy.

 

Na pytanie radnego Damiana Karpinskiego co z brakiem wadium, czy prawo zezwala na to, wyjaśniono, że prawo zezwala na przystąpienie do przetargu bez wpłacenia wadium.

 

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że obecni na posiedzeniu rolnicy korzystają z dotacji.

Jeżeli korzysta się z dotacji i rolnikowi zabraknie gruntu rolnego, będzie zmuszony startować w przetargach w gminach ościennych.

 

Rolnik wyjaśnił, że chodzi o to, że 15 hektarów gruntów zostało wydzierżawione na 5 lat osobie spoza gminy, która po 5 latach znów przepłaci na przetargu nieograniczonym dotyczącym dzierżaw i w sumie po 10 latach to pole będzie miało ½ wartości.

 

Radny Kukowka uważa, że jeżeli rolnik bierze dotacje, potrzebuje gruntów rolnych nawet spoza województwa i utrzyma je w dobrej kulturze rolnej, to po 5 latach wystąpi o dalszą dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Rolnik stwierdził, że radny jest z naszej gminy a broni osoby z innego województwa.

 

Radny Gabriel Kukowka - sprawa odwołuje się do tego co było, stwierdził, że rolnik 20 lat dba o tę ziemię, występuje o dotacje. Zapytał ile pan …………….zapłacił gminie za te grunty?

Radny stwierdził, że pan ………..rozpoczął rozmowę zapraszając media, były ustalenia i informacja, że wniosek rolników zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu komisji, ale wiadomo pojawił się COVID i sprawa została przełożona.

Radny zapytał ile pan ……….. wpłacił do kasy urzędu przez 20 lat, gdy użytkował te grunty i był najemcą.

 

Pan………. wyjaśnił, że płacił gminie i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, spisał umowę dzierżawy także z prywatnymi rolnikami. Stwierdził, że wielu rolników nie płaciło, gdyż był bałagan po RSP.

 

Radny Gabriel Kukowka zaproponował, by Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w zakresie:

 1. od jakiego czasu gmina była w posiadaniu gruntów przejętych od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej;

 2. od jakiego czasu można było dać te grunty do przetargu;

 3. kto był odpowiedzialny za tego typu sprawy .

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że należałoby się spotkać w tym temacie i wypracować stanowisko.

Zwrócił uwagę na fakt, że z pisma rolników wynika, że nie dba się o nich. Zapytał czego rolnicy oczekują od samorządu.

 

Pan …………….stwierdził, że rolnicy oczekują, by przetargi na dzierżawę gruntów położonych na terenie gminy Dobrodzień były przeprowadzana tylko dla rolników z terenu gminy. Jeżeli do przetargu nie przystąpią rolnicy z naszej gminy to wtedy mogą przystąpić rolnicy spoza naszej gminy. Rolnicy chcą płacić ceny obowiązujące, a nie, że rolnicy z zewnątrz podbijają ceny.

Przewodniczący Komisji Robert Kobus zapytał jaką cenę ustalić i skąd pewność, że rolnicy się nie dogadają.

 

Pan ………………... zaproponował stawkę średnią krajową za dzierżawę.

Radny Gabriel Kukowka zauważył, że żeniąc się i przeprowadzając do gminy Dobrodzień przez 10 lat nie może ta osoba przystąpić do przetargu. Nasuwa się pytanie jak ta osoba może zostać rolnikiem.

 

Radny Jacek Skibe - musiałaby być zasada, że przez 10 lat trzeba mieć gospodarstwo, by przystąpić do przetargu. Osoba kupując dom i grunty 8 - 10 ha nie może się rozwijać. Ustalono warunek, że dzierżawa na 5 lat.

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że należy odwołać się do zapisów zawartych w piśmie rolników a mianowicie: przetargi na dzierżawę gruntów tylko dla rolników z gminy Dobrodzień i dzierżawa na okres 10 lat.

 

Radny zaproponował uchwalenie regulaminu przetargu na dzierżawę gruntów: 1) dzierżawa dla rolników, którzy co najmniej 10 lat mają swoją siedzibę gospodarstwa na terenie gminy Dobrodzień. 2) kto się sprowadził przez okres 10-15 lat będzie rozwijał gospodarstwo i wtedy będzie mógł przystąpić do przetargu.

 

Radny Gabriel Kukowka – w umowie dzierżawy jest zapis o wypowiedzeniu przedmiotowej umowy.

Radny zastanawiał się jak to wygląda w innych gminach, że funkcjonuje to na zdrowych zasadach gospodarki rolnej poprzez przetarg nieograniczony.

 

Radny Damian Karpinski – okres 10 lat, czy nie zapisać, że siedziba gospodarstwa znajduje się na terenie gminy.

 

Pan ………….. poprosił, by radni nie upierali się, by przetargi nieograniczone były także dla rolników spoza gminy Dobrodzień.

 

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że jest wolny rynek.

 

Pan …………….. zapytał komu zależało, by uregulować te sprawy:

 

Radny Gabriel Kukowka – stawki poprzednie do stawek obecnych, uważa, że gmina nie jest instytucją charytatywną. Podjęta uchwała przyniosła wpływy do budżetu gminy, a przez 20 lat nikt nie zadbał, by pobrać opłaty za dzierżawę gruntów.

 

Radny Krzysztof Bula stwierdził, że rolnicy żądają zablokowania, by rolnicy z innej gminy nie mogli przystąpić do przetargu a co w przypadku, gdy rolnicy z Gwoździan mają pola w Główczycach? Uważa, że sprawy nie rozpoczyna się od zapraszania Telewizji.

 

Radny Zając Radosław poprosił o przygotowanie następujących danych: 1) ile hektarów gruntów rolnych posiada gmina, które można wydzierżawić; 2) ile hektarów gruntów rolnych jest użytkowanych przez rolników; 3) ile zostało podpisanych umów na dzierżawę gruntów rolnych i na ile hektarów.

 

Zastępca Burmistrza poinformował, że do przetargu było 43 ha ziemi rolnej. Nieużytkowych jest około 30 ha ziemi, które są przedmiotem sporu. Są to hektary, które czekają na skomunalizowanie, są to grunty rolne do których gmina posiada prawo. Wszystkie obszary to około 100 ha ziemi. Rolnicy mówią o kwocie 1 700,00 złotych/ ha, średnia cena wynosi 1 200,00 złotych/ha.

Wśród dzierżawców gruntów na terenie gminy są także rolnicy spoza gminy Dobrodzień.

 

Pan …………….zarzucił, że radni martwią się o rolników spoza gminy Dobrodzień, a rolnicy z terenu gminą chcą konkurować ze swoimi rolnikami.

 

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że skoro przez tyle lat sprawa była zaniedbana to nie martwią się o mieszkańców, a wpływy do kasy urzędu dają możliwości realizacji inwestycji.

 

Pan ……………….zasugerował, by wprowadzić ograniczenia do I przetargu mogą tylko przystąpić mieszkańcy Gminy Dobrodzień, a do II mogą przystąpić rolnicy z spoza naszej Gminy.

 

Radny Jacek Skibe zapytał co z terenami inwestycyjnymi, przyjdą przedsiębiorcy to tylko nasi. Uważa to za zaściankowość, która była przez 25 lat.

 

Pan ………………….. odniósł się do zarzutu, że sprowadził telewizję.

 

Na pytanie radnego Tomasza Miazgi jak długo rolnicy z gmin ościennych dzierżawią grunty na terenie naszej gminy, inspektor Tomasz Gabor poinformował, że od 2014 roku.

 

Zastępca Burmistrza odniósł się do sprawy wadium – w przetargu było ponad 40 działek, gdzie wadium wynosiło od 100,00 zł do 6.000,00 złotych. Nie ma wymogu, by dokonywać wpłaty wadium, a w przypadku wadium 10,00 złotych wiąże się to z wpłatą i wypłatą.

 

Pan ………. stwierdził, że nie brał jeszcze udziału w przetargu, by nie trzeba było wpłacać wadium.

 

Burmistrz przypomniał, że poprzednie władze przedłużały umowy dzierżawy na 3 lata, radni podnosili ręce i przegłosowywali zaproponowane stawki w wysokości 200,00 zł. Gmina musi mieć środki na oświatę, gospodarkę odpadami komunalnymi, stąd pozyskanie środków między innymi z dzierżawy, sprzedaży czy podatków. Uważa, że należy wypracować rozwiązanie.

 

Radny Damian Karpinski odniósł się do wypowiedzi w sprawie wysokości kwoty dzierżawy 200,00 zł – cena nie była taka sama, była brana pod uwagę z wyceny rzeczoznawcy.

Były ceny wyższe od ceny proponowanej przez rzeczoznawcę i radni też podnosili ręce.

 

Radny Gabriel Kukowka uważa, że najbardziej sprawiedliwą formą byłby przetarg otwarty.

 

Pan ……………..uważa, że dzierżawa gruntu na 3 lata jest bez sensu.

 

Komisja postanowiła zorganizować spotkanie w celu wypracowania stanowiska w tej sprawie.

 

Punkt 2.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działek nr 2872 o powierzchni 0,0115 ha i nr 2873 o powierzchni 0,0018 ha, położonych w Dobrodzieniu zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego wniosku głosowało 9 radnych.

Przeciw --------------------

Wstrzymało się od głosu 2 radnych

 

Punkt 3.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działki nr 2238/1 o powierzchni 0,0234 ha, położonej w Dobrodzieniu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „STRZECHA” w Lublińcu zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

Sprzedaż nastąpi za kwotę 19.860, 00 złotych netto.

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego wniosku głosowało 11 radnych.

Przeciw --------------------

Wstrzymał się od głosu -----------------

 

Punkt 4.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działki nr 2743 o powierzchni 0,0088 ha, położonej w Dobrodzieniu zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego wniosku głosowało 11 radnych.

Przeciw --------------------

Wstrzymał się od głosu -----------------

 

Punkt 5.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działki nr 2742 o powierzchni 0,0032 ha, położonej w Dobrodzieniu zaproponowała, by rozpocząć procedurę komunalizacyjną przedmiotowej działki. Po zakończeniu procedury sprawę przedstawić na kolejnym posiedzeniu Komisji.

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego wniosku głosowało 11 radnych.

Przeciw --------------------

Wstrzymał się od głosu -----------------

 

Punkt 6.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie przedłużenia dzierżawy oraz określenia czynszu dzierżawnego działki nr 2684 o powierzchni 0,3904 ha, położonej w Dobrodzieniu, zaproponowała, by przystąpić do wydzielenia działki pod parkingiem.

Obecnie ww działkę przeznaczyć do dzierżawy za kwotę 253,00 złoty brutto miesięcznie.

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego wniosku głosowało 8 radnych.

Przeciw głosowało 2 radnych

Wstrzymał się od głosu 1 radny

 

Punkt 7.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie dzierżawy działki nr 428/2 o powierzchni 0,5001 ha, położonej w Rzędowicach, zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie. Działka wyznaczona do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego wniosku głosowało 11 radnych.

Przeciw --------------------

Wstrzymał się od głosu -----------------

 

Punkt 8.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie przedłużenia dzierżawy działki nr 965 o powierzchni 0,6870, położonej w Dobrodzieniu, zaproponowała, by wniosek zaopiniować negatywnie.

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego wniosku głosowało 10 radnych.

Przeciw --------------------

Wstrzymał się od głosu 1 radny

 

Punkt 9.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie dzierżawy działki nr 3145 o powierzchni 9,4512 ha położonej w Dobrodzieniu, w dzierżawie Koła Łowieckiego „Dzik”, zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie. Dzierżawa na okres 10 lat z klauzulą o rewaloryzacji stawki o stopień inflacji.

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego wniosku głosowało 11 radnych.

Przeciw --------------------

Wstrzymał się od głosu -----------------

 

Należy zaproponować dzierżawę 2 działek o nr 3146 o powierzchni 0,2990 ha i nr 3147 o powierzchni 0,3673 ha, z czynszem dzierżawnym w wysokości 250,00 złotych netto rocznie.

 

Za propozycją głosowało 9 radnych.

Przeciw było 2 radnych

Wstrzymał się od głosu -----------------

 

Punkt 10.

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Dobrodzieniu, przy Placu Wolności ……. zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego wniosku głosowało 9 radnych.

Przeciw było 2 radnych

Wstrzymał się od głosu -----------------

 

 

Punkt 11.

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pludrach, przy ulicy Leśnej ………. zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego wniosku głosowało 11 radnych.

Przeciw --------------------

Wstrzymał się od głosu -----------------

 

Punkt 12.

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Dobrodzieniu, przy Placu Wolności …….. zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego wniosku głosowało 11 radnych.

Przeciw --------------------

Wstrzymał się od głosu -----------------

 

Punkt 13.

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej.

 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jest to droga wewnętrzna i na mocy przepisów starając się o dofinansowanie musi być to droga gminna.

 

Proponuje się zaliczyć do kategorii dróg gminnych, drogę ( wewnętrzną) położoną w granicach działki nr 543 obręb Ligota Dobrodzieńska.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało 11 radnych.

Przeciw ----------------------

Wstrzymał się od głosu --------------------------.

 

Punkt 14.

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Myślina.

 

Mieszkańcy miejscowości Myślina wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej położonej przy ul. Opolskiej 55 i 57, zlokalizowanej na działce nr 821/10.

Mieszkańcy zaproponowali w pierwszej kolejności nazwę ulicy Lipowa. W przypadku braku możliwości nadania powyższej nazwy zaproponowali nazwy: Dębowa; Tęczowa, Łąkowa.

 

W związku z tym, że ul. Dębowa już istnieje w miejscowościach Dobrodzień, Szemrowice, Bzinica Stara i Gosławice, radni zaproponowali nazwę ulicy Łąkowa lub Tęczowa.

Propozycje poddano głosowaniu.

 

Za propozycją nazwy ulicy Łąkowa głosowało 2 radnych, natomiast za propozycją nazwy ulicy Tęczowa głosowało 9 radnych.

 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Myślina.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało 11 radnych.

Przeciw ----------------------

Wstrzymał się od głosu --------------------------.

 

Punkt 15.

 

Radny Jerzy Proft opuścił salę posiedzeń.

 

Burmistrz poinformował o następujących sprawach:

 1. Pan…………………. – przedłużenie pomieszczenia tymczasowego na kolejne 6 miesięcy.

 2. Pani…………………. – pierwsza rezygnacja ze względu na lokalizację.

 3. Pan …………………..– przedłużenie pomieszczenia tymczasowego na kolejne 6 miesięcy

 4. Wpłynął nowy wniosek na listę oczekujących Pani …………………. – zamiana z Pluder na Dobrodzień, rodzina 3 osobowa. - POZYTYWNIE

 

Powyższe propozycje poddano głosowaniu.

 

Radni przedstawione propozycje zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie. (10 głosami „za”)

 

Powrócił radny Jerzy Proft.

 

Punkt 16.

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyjaśnił, że projekt uchwały zawiera wszystkie poprawki zawarte w postanowieniu projektu regulaminu, wydanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało 11 radnych.

Przeciw ----------------------

Wstrzymał się od głosu --------------------------.

 

Przewodniczący Komisji wnioskował o udrożnienie kratek ściekowych w ciągu ul. Leśnej w Pludrach.

 

Dyrektor ZGKiM zaproponował złożenie wniosku w urzędzie do stosownej komórki.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do naszej oczyszczalni ścieków zakłady odprowadzają ścieki, które nie są zgodne z normami – są one przekraczane. Tymi sprawami do tej pory się nie zajmowano.

Zwrócił się z prośbą do radnego Jacka Skibe, by przyjrzał się tematowi, zapoznał się jak wygląda to od strony prawnej.

 

Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że oczyszczalnia ścieków jest zbudowana na potrzeby aglomeracji. Przyjmuje ścieki socjalno bytowe i komunalne, ale może przyjąć ich określoną ilość.

Zakład posiada pozwolenie wodno-prawne na przyjmowanie ścieków socjalno – bytowych a oddawane są także ścieki przemysłowe. Każdy zakład przemysłowy powinien posiadać pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zgodnie z normami.

Ścieki muszą być neutralizowane, osady wywożone - co nie było robione od początku powstania oczyszczalni. Dzisiaj to wysoki koszt ( około 700.000,00 zł), zagospodarowanie tony osadu to koszt 400,00 zł.

Dyrektor stwierdził, że można nie odbierać ścieków niezgodnych z umową.

 

Radny Kukowka stwierdził, że można te kwestie uregulować w regulaminie. Uważa, że jeżeli pojawił się temat to należy szybko zadziałać. Zapytał czy zakład jest w stanie kontrolować normy oddawanych ścieków.

Dyrektor wyjaśnił, że ścieki trzeba zawieźć do laboratorium na koszt zakładu wytwarzającego ścieki.

 

Radny Skibe stwierdził, że osoba może podważyć pomiar i nie zapłacić za badanie, bo go nie zlecała.

Burmistrz wyjaśnił, że rozporządzenie reguluje zapis odnośnie przeprowadzania badań w zakresie spełniania norm i przedsiębiorca jest zobowiązany dwa razy w roku takie badania przeprowadzić.

 

Radny Skibe stwierdził, że każdy przedsiębiorca musi mieć pozwolenie wodno prawne (na 30 lat) i jeżeli do swojego procesu produkcyjnego używa wodę to wytwarza także ścieki. Musi co najmniej dwa razy w roku przeprowadzić badania i musi mieć pozwolenie wodno prawne, w przypadku braku pozwolenia ZGKiM może odciąć odpływ ścieków. W ustawach jest określone jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca gdy odprowadza ścieki komunalne, przemysłowe czy socjalno-bytowe.

 

Dyrektor Zakładu sprostował wypowiedzi i wyjaśnił, że konkretnie w tym przypadku, na temat którego jest dyskusja, przedsiębiorca ma podpisaną umowę na odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych i komunalnych, a oddaje ścieki niezgodne z umową.

 

Radny Tomasz Miazga stwierdził, że rozumie, że kroki zostały podjęte w tej sprawie, wystosowano pismo ale jak zakład zamierza rozwiązać sprawę. Zostały wywiezione fekalia, zrobione badania – usługa z badaniem wynosi około 1000,00 zł.

 

Przewodniczący Rady poprosił, by nie traktować tego jako jeden przypadek, zasygnalizował, że sprawa nie została zakończona i należy się nią zająć.

 

Burmistrz stwierdził, że ma wątpliwości do jakości badań.

 

Dyrektor zakładu wyjaśnił, że posiada wykładnię prawną, że koszty badań pokrywa zakład i wynika to z umowy podpisanej z ZGKiM.

Burmistrz stwierdził, że należy rozeznać temat, zgodnie z regulaminem umowę na pobór wody i odprowadzanie ścieków podpisuje zakład. Należałoby wystąpić do firm z pismem o zapisach regulaminie i zobowiązać ich do badań. Jeżeli zostaną przekroczone normy trzeba sprawę rozwiązać, nie będziemy odbierać ścieków. Należy kompleksowo rozwiązywać ten problem.

Zaproponował, by zapoznać się z ustawami i przedstawić rozwiązanie.

 

Dyrektor zakładu stwierdził, że należy rozpocząć od przeglądu ogólnego. Dobrze zrobiony przegląd da odpowiedź na wiele pytań. Należy zrobić analizę całej gospodarki ściekowej.

 

Radny Tomasz Miazga zapytał czy zakłady są podłączone pod kanalizację i czy jesteśmy w stanie zbadać co kto wpuszcza do oczyszczalni ścieków.

 

Dyrektor zakładu wyjaśnił, że aby to sprawdzić należałoby pobrać próbki i zbadać ale jest pytanie dlaczego mieszkańcy mają za to płacić. To przedsiębiorca ma obowiązek badać ścieki

 

Przewodniczący Rady zapytał w jaki sposób można to wyłapać.

 

Dyrektor wyjaśnił, że gdyby przedsiębiorca chciał rozwiązać problem to zgłosiłby się do ZGKiM.

 

Radny Gabriel Kukowka zaproponował, by wypowiedzieć umowę i przesłać nowy projekt umowy. Zapytał w jaki sposób należy zabezpieczyć oczyszczalnię, by nie dochodziło do takich sytuacji.

 

Dyrektor wyjaśnił, że by wypowiedzieć umowę musi mieć podstawę do tego typu działań, musiałby pobrać próbkę, by dysponować dowodami.

 

Radny Jacek Skibe stwierdził, że zakład ma prawo kontrolować ścieki.

 

Punkt 17.

 

Informacja na temat projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przeprowadzone zostały zgodnie z zasadami i trybem określonym w uchwale Nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Dobrodzień (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz.1477) oraz z Zarządzeniem Nr S.0050.82.2020 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 04 czerwca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Konsultacje społeczne trwały w dniach od 04 czerwca do 15 czerwca 2020 roku.

Opinie i wnioski do projektu uchwały mogły być zgłaszane:

 1. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, pl.Wolności1, 46-380 Dobrodzień

 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@dobrodzien.pl

Projekt uchwały w dniu 04 czerwca 2020r. został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej www.dobrodzien.pl zakładce ogłoszenia/informacje publiczne oraz na tablicy ogłoszeń.

W trakcie procesu konsultacyjnego nie zgłoszono uwag, w związku z czym Radzie Miejskiej w Dobrodzieniu zostanie przedłożony do uchwalenia projekt uchwały w wersji poddanej konsultacjom społecznym oraz przedłożony na Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki komunalnej i Bezpieczeństwa, który został zaopiniowany pozytywnie – jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 25 maja 2020r.

Punkt 18.

 

Udzielenie informacji na wniosek radnego Gabriela Kukowki dotyczący remontu budynku domu kultury, która winna zawierać dane dotyczące:

 

 

Radni za pośrednictwem repozytorium plików w dniu 12 czerwca br. otrzymali informację przekazaną przez Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu na temat przebiegu remontu. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Radny Gabriel Kukowka odniósł się do otrzymanej informacji o przebiegu remontu. Stwierdził, że chodziło o dostarczenie informacji na podane punkty, niestety nie otrzymał kosztorysu, który jest głównym elementem planowanej inwestycji.

 

Dyrektor omówiła przebieg i koszty remontu sali widowiskowej domu kultury oraz poinformowała o złożonych wnioskach w celu pozyskania środków.

Poinformowała, że cały remont domu kultury rozpoczął się od remontu sali kinowej, którego koszt to kwota 4.065.813,79 zł.

Dom Kultury wystąpił o dofinansowanie w wysokości 2 000.000,00 zł, ale otrzymał tylko kwotę 734 000,00 złotych. Należało podjąć decyzję, czy bierzemy te środki i dokładamy wkład własny tj. 1 205 000,00 zł jako wkład budowlany.

Następnie dyrektor DOKiS przedstawiła kolejność wykonywanych prac i związanych z tym koszty.

 

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że w okresie remontu rynku ktoś podejmuje decyzję o modernizacji domu kultury, gdy brak jest środków.

Jeżeli gmina ma 2 mln złotych na inwestycję to nie może rozpocząć inwestycji, która trwa przez 5 lat. Zapytał co ze schodami i obejściem.

 

Pani Agnieszka Hurnik stwierdziła, że remont schodów jest konieczny obecnie ze względu na trwający remont podwórka, ponieważ rozsądek nakazuje wykonać je teraz, a nie później niszcząc wykonane podwórko. Ale można było nie podejmować dalszego ciągu inwestycji.

 

Radny Gabriel Kukowka zapytał kto mając 2 mln zł podejmuje decyzje o modernizacji rynku i domu kultury. Stwierdził, że weszliśmy w dwie poważne inwestycje, na co budżet gminy nie jest przygotowany.

Pani Hurnik wyjaśniła, że w tych latach budżet się zamknął, nie ucierpiał a dom kultury będzie służyć 50-100 lat i nie będzie musiał być remontowany.

 

Radny zwrócił uwagę, że w piśmie jako ostatni wydatek podano zakup projektora. Stwierdził, że rada nie będzie już dofinansowywać.

 

Pani Hurnik stwierdziła, że nie jest to jej prywatny dom kultury.

 

Radny uważa, że to co zrobiła Pani dyrektor robi napięcie między radnymi, gdyż nikt nie był przygotowany na takie wydatki. Stwierdził, że dyrektor weszła w remont nie mając środków.

 

Pani Hurnik zapytała, czy Rada zarządzająca gminą chciałaby mieć budynek będący chlubą. Wyjaśniła, że beneficjentem remontu obejścia domu kultury jest Gmina, nie dom kultury.

 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że radnemu zależy na pozyskaniu informacji jaka kwota została jeszcze do wydatkowania do czasu zakończenia remontu.

Stwierdził, że podjęta decyzja była błędna, ale może planowano skorzystać z dofinansowania.

 

Radny Gabriel Kukowka wyjaśnił, że chodzi o fakt, że otrzymuje na piśmie co jest jeszcze do zrobienia, a później okazuje się, że to jeszcze nie wszystko. Przypomniał, że prosił o dostarczenie kosztorysu, którego do dnia dzisiejszego jeszcze nie otrzymał, dlatego też nie może odnieść się do kwot planowanych i wydatków.

 

Pani dyrektor odniosła się do powyższego twierdząc, że dostarczyła wymagane dokumenty.

 

Radny Jacek Skibe stwierdził, że interesuje go, by remont domu kultury został skończony oraz ile to będzie jeszcze kosztowało, stąd potrzebny jest dokładny kosztorys i zakres prac.

 

Radny Damian Karpinski stwierdził, że planując inwestycję jest możliwość pozyskania dotacji, więc podjęto decyzję. Skończył się pewien okres programowania, który teraz idzie w innym kierunku.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni podjęli decyzję, wiedzieli ile będzie kosztował remont domu kultury ale nie byli przygotowani na niespodzianki typu schody itp.

 

Pani Hurnik stwierdziła, że mylone są dwie rzeczy. Remont sali widowiskowej i obejście domu kultury to dwa osobne zadania.

 

Radny Tomasz Miazga wnioskował, by przesłać radnym kosztorysy.

 

Przewodniczący Komisji wnioskował o dostarczenie informacji w sprawie zakresu prac do wykonania z kosztorysem do całkowitego zakończenia inwestycji. Jakie zostały złożone wnioski o dofinansowanie, jakie wydatkowano środki własne.

 

Radny Jacek Skibe uważa, że jeżeli radni chcą do wglądu kosztorys to należy go udostępnić. Prosi o wskazanie co będzie robione w tym roku, ile potrzeba jeszcze środków, by zakończyć remont. Jeżeli jest coś niepewnego także należy ująć.

 

Dyrektor DOKiS zobowiązała się do przygotowania takiego kosztorysu – zestawienia.

Skarbnik poinformowała, że z budżetu gminy w wydatkach zabezpieczono kwotę 1 200.000,00 zł i było wiadomo, że remont będzie trwał kilka lat w miarę możliwości pozyskiwania środków.

 

Zastępca Burmistrza przychylił się do wniosku radnego Skibe, by nie dochodziło już do takich sytuacji. Należy maksymalnie pozyskiwać środki zewnętrzne.

Pani Hurnik powiedziała, że od samego początku było wiadomo, że to będzie długi wieloletni remont dzielący na etapy, zgodnie z możliwościami samorządu i dostępnymi środkami zewnętrznymi.

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że uważa, iż radny Gabriel Kukowka obwinia dyrektor domu kultury za fakt, że najpierw wydała środki a później dopiero poinformowała o tym fakcie radę.

 

Pani Hurnik przypomniała, że ostatnio rozeszliśmy się w atmosferze, że więcej się to nie powtórzy.

 

Punkt 19.

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2020 rok.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu gminy na 2020 rok:

 

Wydatki bieżące (zwiększenia)

 

1. Wprowadza się środki na wkład własny:

- do remontu lokalu mieszkalnego dla repatriantów w wysokości 10.000,00 zł;

- do projektu „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień” w wysokości 84 727,00 zł;

- do projektu „Ocalić od zapomnienia – odnowienie grobu Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu” w wysokości 11.000,00 zł.

 

2. Zwiększa się dotację dla powiatu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o 1.288,00 zł.

 

Wydatki majątkowe

 

1. Po otwarciu przetargu na budowę dróg :

- zmniejsza się środki na zadaniu "Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej” o kwotę 12 000,00 zł;

- zmniejsza się środki na zadaniu "Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej” o kwotę 52 000,00 zł;

2. Po otwarciu przetargu zwiększa się środki na zadaniu "Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 220.000,00 zł;

3. Wprowadza się środki na wykonania dokumentacji projektowej zadania „Budowa ulicy Jaśminowej wraz z niezbędną infrastrukturą” na kwotę 20.000,00 zł;

4. Wprowadza się środki na wkład własny projektu „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień” na kwotę 79.656,00 zł;

5. Wprowadza się środki na roboty dodatkowe zadania „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu” na kwotę 108.000,00 zł.

 

W celu pokrycia w/w wydatków:

1) wprowadza się wolne środki na kwotę 369.496,09 zł;

2) zwiększa się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 101.000,00 zł;

3) zmniejsza się wydatki na zadania bieżące urzędu Miejskiego o 175,11 zł.

 

Ponadto przenosi się środki na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach zadania „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego” z programu „Kultura pożarnictwa na Górnym Śląsku” na program „Dziedzictwo kulturowe Dobrodzienia” - kwota 4.500,00 zł.

 

Radny Gabriel Kukowska stwierdził, że nie zgadza się z poz. 5 wydatków tj. „Wprowadza się środki na roboty dodatkowe zadania „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu” na kwotę 108.000,00 zł”.

 

Przewodniczący komisji uważa, że jest to duży koszt, ale nie ma wyjścia.

 

Burmistrz wyjaśnił, że biorąc plan zagospodarowania terenu nie wziął pod uwagę wymiany schodów.

 

Radny Kukowka stwierdził, że jest złe gospodarowanie budynkiem. Stwierdził, że gdyby otrzymał kosztorys dyskusja byłaby krótsza.

 

Zastępca Burmistrza stwierdził, że cały ten remont jest porażką, teren rewitalizacji, obejścia, termomodernizacja i schody. Wiąże się to z projektami i pozyskiwaniem środków. Wyjaśnił, że w momencie projektowania termomodernizacji nie było mowy o wymianie schodów.

 

Pani Skarbnik poinformowała o dodatkowych wydatkach, które mogą jeszcze wystąpić:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował w imieniu sekcji koszykówki o przyznanie kwoty 5 000,00 zł na zakup tablicy wyników do sali gimnastycznej PSP w Dobrodzieniu – radni wniosek zaopiniowali pozytywnie jednogłośnie (11 głosami za).

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia proponowanych zmian do budżetu gminy na 2020 rok poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało 11 radnych.

Przeciw ----------------------

Wstrzymał się od głosu --------------------------.

Salę obrad opuścił radny Gabriel Kukowka.

 

Punkt 20.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało 10 radnych.

Przeciw ----------------------

Wstrzymał się od głosu --------------------------.

 

Punkt 21.

Skarbnik Gminy Gabriela Gaś przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2019 rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Punkt 22.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Radni w głosowaniu jawnym protokół z poprzedniego posiedzenia komisji przyjęli 11 głosami „za”

 

Punkt 23.

W sprawach różnych.

 1. Radny Robert Kobus wnioskował o udrożnienie kratek ściekowych w ciągu ul. Leśnej w Pludrach.

  Radny zapytał czy jest ubezpieczony park, place zabaw – odp. ubezpieczony został rynek.

  Na pytanie co się dzieje z szaletem – odp. został założony automat na drzwiach, natomiast montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej jest w gestii ZGKiM.

 2. Radny Radosław Zając ponownie wnioskował o przyspieszenie działań związanych z nadaniem nazwy ulicy dla drogi dojazdowej równoległej do ulicy Opolskiej. Wnioskował o przyspieszenie działań geodety w sprawie podziału nieruchomości zajętych pod faktycznym przebiegiem drogi na prywatnym terenie.

 3. Radny Jacek Skibe przypomniał, że jedno z głównych atrakcji w parku jordanowskim zostało zdewastowane – odp. Firma zdecydowała o wymianie urządzenia.

 

 

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

 

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

 

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,

Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

mgr Robert Kobus

 

PDFProtokół z dnia 30 czerwca 2020.pdf

Wersja XML