Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONA PRZEZ GMINĘ DOBRODZIEŃ

 

Księga prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

 

DOBRODZIEŃSKI OŚRODEK KULTURY i SPORTU W DOBRODZIENIU

Numer wpisu do rejestru: 1

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonujące wpisu

1

31.03.1992r.

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

Realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, atak że w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji. Do podstawowych zadań należy:

 1. Rozpoznanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

 2. Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

 3. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,

 4. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

 5. Udostępnianie obiektów sportowych do organizacji imprez, o których mowa w pkt poprzednich,

 6. administrowanie terenami, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi na terenie miasta a zwłaszcza kompleksem sportowym przy ulicy Piastowskiej 115, kryta Pływalnią „Delfin” przy ulicy Solnej 5 oraz stawami przy ulicy Habas,

 7. Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu – prowadzenie i upowszechnianie wiedzy o historii regionu,

Plac Wolności 24,

46-380 Dobrodzień

Gmina Dobrodzień o statusie miejsko-wiejskim

 

 

 

 

 

 

-------------

 

 

 

REGON

00287220;

 

 

NIP

575-15-74-336

 

PKD

9004Z

 

 

 

 

-------------

Lidia Kontny

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko Dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

31.03.1992r.

Uchwała nr XVI/71/76 Miejsko Gminnej Rady Narodowej w Dobrodzieniu z dnia 14 grudnia 1976 roku w sprawie powołania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrodzieniu oraz Miejsko Gminnego Społecznego Komitetu ds. kultury.

 

-------------

-------------

-----------

Lidia Kontny

2

31.03.1992r

 

Stanisław Górski został powołana na stanowisko Dyrektora Uchwałą Nr 25/51/91 Zarządu Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 18 lipca 1991r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrodzieniu.

-------------

-------------

-----------

Lidia Kontny

3

14.09.2000r.

Uchwała Nr XXII/137/2000 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 14 września 2000r. w sprawie utworzenia i przyjęcia Statusu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu 1

 

 

Stanisław Górski

Dyrektor

-------------

-------------

-----------

Lidia Kontny

4

17.08.2001r.

Uchwała Nr XXX/202/01 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/137/2000 w sprawie utworzenia i przyjęcia Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 1

 

Stanisław Górski

Dyrektor

 

 

-------------

 

 

 

 

-------------

 

 

-----------

Lidia Kontny

5

30.04.2010r.

Uchwała Nr XXXVI/288/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 1

 

Stanisław Górski

Dyrektor

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

6

28.10.2010r.

Uchwała Nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 1

 

Stanisław Górski

Dyrektor

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

7

15.03.2013r.

Uchwała Nr XXIII/236/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Stanisław Górski

Dyrektor

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

8

01.08.2013r.

 

Agnieszka Hurnik została powołana na stanowisko dyrektora Zarządzeniem Nr S.0050.82.2013 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu na okres 5 lat z dniem 01.08.2013r.

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

9

24.06.2015r.

Uchwała Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Agnieszka Hurnik

Dyrektor

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

10

03.10.2017r.

Uchwała Nr XXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017r. w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Agnieszka Hurnik

Dyrektor

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

11

01.08.2018r.

 

Agnieszka Hurnik została powołana na stanowisko dyrektora Zarządzeniem Nr S.0050.92.2018r. Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury -Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu na okres 7 lat z dniem 01.08.2018r.

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

 

Dział III – Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

30.01.2014r.

Dnia 30.01.2014r. złożono sprawozdanie finansowe za 2013r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

2

30.01.2015r.

Dnia 30.01.2015r. złożono sprawozdanie finansowe za 2014r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

3

29.01.2016r.

Dnia 30.01.2016r. złożono sprawozdanie finansowe za 2015r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

4

30.01.2017r.

Dnia 30.01.2017r. złożono sprawozdanie finansowe za 2016r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

5

30.01.2018r.

Dnia 30.01.2018r. złożono sprawozdanie finansowe za 2017r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

6

30.01.2019r.

Dnia 30.01.2019r. złożono sprawozdanie finansowe za 2018r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

7

30.01.2020r.

Dnia 30.01.2020r. złożono sprawozdanie finansowe za 2019r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------

1 Zapis nieaktualny

 

 

MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRODZIENIU

Numer wpisu do rejestru: 2

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonujące wpisu

1

 

Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu

 1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie ochrona materiałów bibliotecznych,

 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,

 4. Zachęcanie mieszkańców Gminy Dobrodzień do czytania,

 5. Umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybiblioteczne,

 6. Pełnienie funkcji lokalnego centrum informacji o mieście i Gminie Dobrodzień,

 7. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb informacyjnych, oświatowych i kulturalnych mieszkańców.

Plac Wolności 24

46-380 Dobrodzień

Gmina Dobrodzień o statusie miejsko-wiejskim

 

 

-------------

 

REGON

531672955;

 

 

NIP

576-14-31-029

-------------

 

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko Dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

31.03.1992r.

Uchwała nr XII/45/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 1985 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu. 1

 

-------------

-------------

-----------

Lidia Kontny

2

31.03.1992r.

Uchwała Nr 89/XII/91 Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 1991r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu. 1

 

-------------

 

-------------

 

-----------

Lidia Kontny

3

31.03.1992r.

 

Krystyna Lewandowska powołana na stanowisko

Dyrektora Uchwałą Nr 34/77/91 Zarządu Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 23 grudnia 1991r. w sprawie powołania Dyrektora

 

 

-------------

 

 

 

 

-------------

 

 

-----------

Lidia Kontny

3

14.09.2000r.

Uchwała Nr XXII/136/2000 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 14 września 2000r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu. 1

 

Krystyna Lewandowska

Dyrektor

 

 

-------------

 

 

 

 

-------------

 

 

-----------

Lidia Kontny

4

15.03.2013r.

Uchwała Nr XXIII/237/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu.

 

Krystyna Lewandowska

Dyrektor

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

5

28.07.2020r.

 

Monika Kabat powołana na stanowisko p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu Zarządzeniem Nr S.0050.118.2020 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu

-------------

-------------

-----------

Waldemar Krafczyk

 

Dział III – Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

17.01.2012r.

Dnia 17.01.2012r. złożono sprawozdanie finansowe za 2011 r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

2

20.02.2013r.

Dnia 20.02.2013r.złożono sprawozdanie finansowe za 2012 r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

3

14.02.2014r.

Dnia 14.02.2014r. złożono sprawozdanie finansowe za 2013 r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

4

13.02.2015r.

Dnia 13.02.2015r. złożono sprawozdanie finansowe za 2014 r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

5

29.01.2016r.

Dnia 29.01.2016r. złożono sprawozdanie finansowe za 2015 r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

6

10.02.2017r.

Dnia 10.02.2017r. złożono sprawozdanie finansowe za 2016r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

7

10.02.2018r.

Dnia 10.02.2018r. złożono sprawozdanie finansowe za 2017r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

8

04.02.2019r.

Dnia 04.02.2019r. złożono sprawozdanie finansowe za 2018r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

9

27.01.2020r.

Dnia 27.01.2020r. złożono sprawozdanie finansowe za 2019r.

-------------

-------------

Waldemar Krafczyk

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------

1 Zapis nieaktualny

 

PDFKsięga Rejestrowa Instytucji Kultury.pdf

 

Wersja XML