Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z dnia 27 lutego 2020

Protokół

 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji, które odbyło się w dniu 27 lutego 2020 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Przewodniczący komisji Gabriel Kukowka powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Porządek posiedzenia Komisji jest następujący:

1. Zapoznanie się z informacją o stanie i realizacji zadań związanych ze sportem – zaproszeni przedstawiciele sekcji sportowych.

2. Omówienie spraw związanych ze sportem w gminie Dobrodzień.

3. Zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/134/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zaproponował, by zmienić kolejność porządku obrad polegającą na przedstawieniu punktu 3) jako punktu 1.

Następnie porządek posiedzenia po zmianie poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia po zmianie przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś poinformowała, że w ubiegłym roku była podjęta taka uchwała w miesiącu marcu, podobnie w latach poprzednich.

Przepisy na podstawie których taką uchwałę podejmowano w zasadzie przez te lata się nie zmieniały, jedynie w Karcie Nauczyciela art.70a - 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli wyodrębnionych w budżetach zmieniono na 0,8 %.
W rozporządzeniu zmieniono datę dostarczenia przez dyrektorów wniosków o dofinansowanie z 30 listopada na 31 października i wyznaczono termin podjęcia (jak się teraz okazuje już nie uchwał, tylko zarządzeń Burmistrza) na dzień 31 stycznia.

Wojewoda Opolski poinformował, że przyczyną wszczęcia postępowania jest przekroczenie przez Radę Miejską zakresu przysługującej jej delegacji, powołując się na wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 4 września 2019r.

Nie zmienia to faktu, że wyrok Sądu w Gorzowie Wielkopolskim z września 2019 r. zmienił interpretację przyjętych przepisów i na ten właśnie wyrok powołuje się organ nadzoru stąd też wynika konieczność uchylenia Uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że jest wiele nieprawidłowości, Rada ma wyodrębnić środki na oświatę a wysokość planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego jest w gestii Burmistrza a projekt uchwały został złożony przez Burmistrza ??

Radny Jacek Skibe zapytał gdzie byli nasi prawnicy opiniując projekt uchwały skoro wyrok WSA jest z września 2019 roku.

Na pytanie radnego Joachima Wloczyk czy ustalona forma doskonalenia zawodowego i opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego pozostają bez zmian, dyrektor ZEASiP wyjaśniła, że tak.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/134/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały zaopiniowało pozytywnie 10 radnych

Przeciw -----------------

Wstrzymał się od głosu ---------------------------

Punkt 1.

Przewodniczący Komisji poinformował, że chciałby jedno posiedzenie komisji w roku przeznaczyć na spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń, z osobami, które pracują społecznie i zajmują się sprawami sportu, który jest ważną dziedziną życia.

Poprosił, by przedstawiciele stowarzyszeń przedstawili informację na temat działalności oraz jakie mają oczekiwania wobec rady i gminy.

Kolejno głos zabrali:

 1. Pani Barbara Brylka – w zastępstwie męża Krystiana - Sekcja Modelarska przy DOKiS istnieje 53 lata, zrzesza 14 członków;

 2. Pan Artur Barański – Sekcja Karate NIDAN przy DOKiS – 28 uczestników;

 3. Pan Oleg Pyrog – Sekcja pływacka VEGA przy DOKiS – 34 osoby;

 4. Pan Zajonc Ewald – Klub Sportowy START Dobrodzień, Sekcja Piłki Nożej (Pan Piotr Haberla, Pan Kamil Kisielewicz, Pan Maciej Olearczuk) – 3 drużyny;

 5. Pan Tomasz Sikora – Klub Sportowy START Dobrodzień – Sekcja Koszykówki – grupa juniorów i grupa seniorska. Zaznaczył, że pilną sprawa jest budowa hali sportowej i zakup tablicy sportowej ( koszt około 15.000,00 zł.)

 6. Pan Stanisław Górski – Sekcja Brydża Sportowego „ BLOTKA” przy DOKiS, jest najstarszą sekcją, która od 1971 roku działa przy domu kultury;

 7. Pan Józef Włodarz – Klub Jednoślad powstał w 2010 roku, 56 członków.

 8. Pan Włodzimierz Wręczycki – Klub Morsów, sekcja przy DOKiS, istnieje od 10 lat.

Po wysłuchaniu wszystkich informacji, Przewodniczący Komisji stwierdził, że bardzo cieszy go obecność przedstawicieli klubów sportowych i ma nadzieję, że będą uczestniczyli w kolejnych spotkaniach. Przedstawione informacje były bardzo obszerne, dotyczyły działalności w roku 2019 i planów na rok 2020. Wymiana informacji, doświadczeń przez przedstawicieli klubów podczas dyskusji była bardzo cenna dla wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu komisji. Uważa, że osiągnięte wyniki są warte poświęceń.

Punkt 2.

Omówienie spraw związanych ze sportem.

Wiceprzewodnicząca Komisji Sara Dyllong przedstawiła treść pisma Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w sprawie propozycji rozwiązań opieki nad stadionem oraz analizę sytuacji.

Kserokopia pisma stanowi załącznik do protokołu.

Następnie głos zabrał pan Arkadiusz Ochman pracownik domu kultury, który zajmuje się między innymi utrzymaniem obiektu.

Pan Arkadiusz Ochman wyjaśnił, że ma zbyt wiele obowiązków, by realizować jeszcze dodatkowe zadania. Utrzymanie obiektu jest sprawą sezonową, w okresie od kwietnia do lipca cała zieleń wzrasta w błyskawicznym tempie i jedna osoba nie jest w stanie wykonać wszystkich prac gospodarczych czyli utrzymanie całego obszaru ( utrzymanie płyty głównej i jej otoczenia oraz reszty obiektu).

Na pytanie pana Tomasza Sikory jaki jest koszt utrzymania stadionu oraz jakie są koszty zatrudnienia gospodarza, odpowiedzi udzieliła dyrektor domu kultury Agnieszka Hurnik informując, że plan finansowy na 2020 rok wynosi 38.200,00 złotych i nie zawiera on wynagrodzenia pracownika – specjalisty do spraw obsługi technicznej, którego wynagrodzenie wypłacane jest ze środków domu kultury.

Dyrektor DOKiS przedstawiła plan finansowy na 2020 rok na utrzymanie stadionu, który jest następujący:

Przewodniczący Rady stwierdził, że w 2019 roku była taka sama kwota, ale bez zakupu kosiarki.

Na pytanie Przewodniczącego Komisji czy Klub sportowy sobie radzi, organizując biegi, święto niepodległości, Pan Ewald Zajonc poinformował, że tym roku na stadionie odbędą się zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP gminy Dobrodzień .

Radny Jacek Skibe poinformował, że posiada wiedzę, że zawodnicy ćwiczą także na Orliku, który nie wygląda za ciekawie. Mając do dyspozycji stadion zawodnicy ćwiczą na Orliku. Zapytał jak będzie z remontem nawierzchni oraz czy nie byłoby dobrze przejąc także terenu Orlika, gdyż klub koszykówki podlega także pod Start Dobrodzień.

Pan Zajonc wyjaśnił, że treningi rozpoczęły się od połowy stycznia i korzystają z Orlika, natomiast mecze sparingowe rozgrywane są na stadionie Sparty w Lublińcu lub w Kluczborku.

Pan Arkadiusz Ochman zwrócił uwagę na fakt, że wchodząc teraz na boiska trawiaste niszczy się nawierzchnię.

Na pytanie Przewodniczącego Komisji czy w przypadku przejęcia stadionu pan Ochman nie utraci części etatu, Pani Hurnik wyjaśniła, że nie utraci, gdyż dojdzie obsługa kina i sali widowiskowej.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że pan Ochman jako specjalista do spraw obsługi technicznej, ma bardzo dużo obowiązków w domu kultury, ma w swoim zakresie także obowiązki kierowcy, obowiązku akustyka i nagłośnieniowca, obowiązki z redagowaniem plakatów, robieniem zdjęć oraz współorganizowanie imprez i fakt, że pracuje jeszcze na stadionie wydłuża się czas pracy.
W chwili, gdzie trzeba będzie nagłaśniać i zabezpieczyć imprezy pracy będzie dużo więcej.

Pan Arkadiusz Ochman wyjaśnił, że na obiekcie jet praca sezonowa, która rozpoczyna się wiosną. Kiedyś wnioskował o pracownika sezonowego, uważa, że nie jest potrzebny pracownik etatowy.

Radny Tomasz Miazga zapytał, że w przypadku gdy Start przejmuje stadion i wynajmuje pracownika to w dalszym ciągu właścicielem jest gmina a administratorem dom kultury, jak należy przekazać finanse i czy jako dom kultury są w stanie przeznaczyć środki.

Dyrektor A. Hurnik wyjaśniła, że budżet to jest mniejszy problem, większym problemem jest przekazanie majątku.

Radny Joachim Wloczyk poinformował, że klub sportowy może złożyć projekt w sprawie dotacji na działalność sportową.

Przewodniczący Komisji uważa, że łatwiej stowarzyszeniu będzie pozyskać środki.

Pan Ewald Zajonc zaproponował, by w ofercie ująć dodatkową pozycję tj. utrzymanie obiektu w tym na zakup opału, środki ochrony roślin itp.

Radny Joachim Wloczyk uważa, że zakładając, że stadion przekazany zostanie u użyczenie należałoby zastanowić się nad ogrodzeniem od strony lasu z uwagi na fakt, że dziki niszczą strefę nieużytkowaną.

Przewodniczący Rady zaproponował, by ;

W przypadku gdyby doszło do przekazania opieki nad stadionem Klubowi Sportowemu START Dobrodzień, przed podjęciem decyzji Przewodniczący Rady chciałby wysłuchać Zarządu Startu i Prezesa pana Tomasza Sikorę w celu zapoznania się z planem działania i rozpracowaniem strony finansowej.

Pan Ewald Zajonc uważa, że środki przyznane w konkursie ofert przy oszczędnym gospodarowaniu winne wystarczyć.

Na pytanie Przewodniczącego Komisji czy stowarzyszenie posiada status pożytku publicznego, pan Ewald Zajonc wyjaśnił, że nie posiada.

Sekcja pływacka VEGA koszty związane z wyjazdami pokrywa ze środków z dotacji. Jeżeli poprzez przesunięcia budżetowe za pośrednictwem uchwały można by dysponować środkami, a mając doświadczenie i program na rok przyszły można wystąpić o pożyczkę. Stwierdziła, że w ciągu roku trudno będzie zwiększyć środki finansowe i trzeba będzie dysponować tylko tymi środkami, które zostały przyznane na tę działalność w budżecie na 2020 rok.

Przewodniczący Rady zastanawiał się czy w ogóle jest sens przekazywać stadion skoro w nazwie jest Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu.

Dyrektor DOKiS wyjaśniła, że chodzi o codzienność, o pracę, gdyż rozrasta się działalność klubu sportowego. Sport jest różnorodny i rozproszony, przyłączony do domu kultury i na tym cierpi. Statut DOKiS nie wymienia ustawy o sporcie.

Pani Dyrektor poinformowała, że przy tak dużej ilości pracy, nie jest możliwe technicznie pozyskiwanie środków na sport.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że wszystko rozumie , miasto liczy 4000 mieszkańców a cała gmina 9 000. Uważa, że nie można rozczłonkowywać instytucji domu kultury. Obecnie scalamy dom kultury włączając biblioteki i działania zmierzające do wydzielenia sportu uważa za niemądre.

Przedstawiciele Klubu Sportowego stwierdzili, ze logicznie myśląc stadionem z którego korzystają zajęłaby się osoba zatrudniona przez Klub i nie byłoby niedomówień. Mieli by swobodę finansowania, do środków, które otrzymali przeszły by środki z domu kultury, które zostały zaplanowane na działalność i utrzymanie obiektu stadionu. Podkreślono, że nikt z przedstawicieli nie narzeka na działalność domu kultury a wręcz przeciwnie.

Radna Dorota Maleska uważa, że jeżeli przedstawiciele klubu przemyśleli sprawę i będą gospodarzami terenu to sprawy będą bardziej dopilnowane.

Radny Jacek Skibe uważa, że jeżeli coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Przypomniał, że kiedy powstał stadion był Ośrodek Sportu i Rekreacji i oddzielnie był dom kultury. Pięknie funkcjonował stadion i dom kultury ale ktoś wpadł na pomysł, by sport połączyć z domem kultury. Dom kultury mając wszystko pod sobą ma mniej możliwości. Uważa, że należy rozważyć czy chcemy mieć porządny dom kultury i ośrodek sportu.

Dyrektor A. Hurnik stwierdziła, że radny ma sporo racji, jako przykład podała, że organizując Dobrodzieńską Setę potrzeba było 72 dokumentów.

Łączenie instytucji domu kultury, kina, muzeum i bibliotek powoduje, że powstaje instytucja, której działalność określają cztery odrębne ustawy. Uważa, że jedynym. problemem jest stanowisko człowieka, który będzie tym kierował. Przypomniała, że nie będzie stanowiska dyrektora biblioteki.

Radny Robert Kobus stwierdził, że mając stanowisko dyrektor domu kultury i przedstawicieli klubu sportowego zapytał panią A. Hurnik czy wyraża zgodę na przejęcie w tym stanie co jest, na co otrzymał odpowiedź, że tak.

Stwierdził, że przedstawiciele mają swój plan na działanie w tym temacie.

Radny Joachim Wloczyk stwierdził, że Zarząd Klubu Sportowego ma koncepcję a jeżeli chodzi o środki finansowe to będą one w tej samej wysokości. Uważa, że sobie poradzą a na pewno warto spróbować, znikną sprawy drażniące dotyczące obsługi gospodarczej.

Pan Tomasz Sikora stwierdził, że sprawa koncepcji ośrodka sportu może zniweczyć ten zamysł. Podziękował za możliwość spotkania się. Postarają się, by stadion był wizytówką sportową, jest to kwestia uporządkowania i zadbania o estetykę. Uważa, że środki, które zostały przyznane klubowi plus środki z domu kultury winne wystarczyć, by podołać zadaniu.

Zastępca Burmistrza stwierdził, że generalnie popiera pomysł klubu, jest też korzystne rozwiązanie finansowe. Należy jednak zastanowić się, by nie powstał problem, by mogły także z obiektu korzystać inne sekcje, szkoły i gminne instytucje i grupy, np. udostępnienie stadionu na zawody sportowe, pożarnicze, itp.

Pan Arkadiusz Ochman stwierdził, że ma 30 lat pracy w tym 20 lat na stadionie. Poprosił, by pan Zajonc wypowiedział się czy kiedyś stadion nie był przygotowany.

Dyrektor Hurnik poinformowała, że wynagrodzenie pracownika stadionu jest w jakiejś części ukryte w środkach domu kultury, gdyż jest on także pracownikiem domu kultury.

Zapytała czy dokonywać rozdzielenia, gdyż sekcje działają niezależnie. W statucie musiałaby powołać się na ustawę o sporcie.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że klub ma swoje założenia, będą mogli dysponować określoną kwotą, szukać dofinansowań. Ma nadzieję, że można opierać się na działalności innych stowarzyszeń. Podkreślił, że Komisja Oświaty jest otwarta na spotkania.

Przewodniczący Rady stwierdził, że stowarzyszenia działają super dobrze, bo są takie osoby, które bardzo się angażują.

Burmistrz poinformował, że wysłuchał informacji o działalności stowarzyszeń i ich osiągnięciach. Uważa, że wszystkie sekcje są prowadzone przez pasjonatów i jeżeli nie będzie scalenia sportu to nie wiadomo jak to będzie funkcjonować na terenie gminy.

Pan Tomasz Sikora poinformował, że mecz, który odbędzie się w dniu 14 marca odbędzie się jeszcze na starych zasadach.

Zastępca Burmistrza zwrócił się z zapytaniem do przedstawicieli klubu czy kwota jest satysfakcjonująca, pan Tomasz Sikora stwierdził, że kwota 38 000,00 zł z domu kultury plus środki klubu winne wystarczyć.

Zarząd Klubu Sportowego zobowiązany został do przedstawienia warunków i zasad przejęcia działalności, utrzymania oraz jego finansowania.

Punkt 4.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji poddano głosowaniu.

Za przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych ( jeden radny nieobecny)

Przeciw: ---------------

Wstrzymał się od głosu: -----------------------

Punkt 5 .

W sprawach różnych.

 1. Przedstawiono treść pisma Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu o sponsorowanie tablicy upamiętniającej 100 rocznicę Powstań śląskich ( patrona szkoły) oraz historie i dzieje budynku na przestrzeni lat. Koszt tablicy wynosi 1.000,00 złotych. Radni wniosek zaopiniowano pozytywnie.

 2. Przedstawiono treść pisma Miejsko-Gminnej biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu na temat funkcjonowania w 2019 roku.

  Pismo stanowi załącznik do protokołu.

 3. Dyrektor DOKiS rozdała radnym przewodniki dotyczące gminy ( każda miejscowość ma swój przewodnik) , poinformowała, że kolejne pięć przewodników jest już w drukarni, 8 jest w przygotowaniu.

  W realizacji jest drugi projekt obejmujący wymianę tablic w parku i w mieście ( ogółem 27 tablic).

 4. Radny Jacek Skibe zapytał czy przewidują, by przewodniki były dostępne w wersji niepapierowej - Dyrektor poinformowała, że przewodniki są dostępne na stronie internetowej urzędu miejskiego.

 5. Dyrektor Hurnik poinformowała, że Zespół Baciary za występ w sobotę podczas Dni Dobrodzienia określił kwotę 17.000,00 złotych brutto. Zapytała czy ma podpisać umowę – radni zaproponowali, by umowę podpisać.

 6. Przewodniczący Komisji przedstawił treść pisma Polskiego Związku Sportu „ Start” w Warszawie w sprawie stypendium dla kadrowicza Kamila Bednarka utytułowanego olimpijczyka w dwóch dziedzinach sportu paraolimpijskiego.

  Przedmiotowy wniosek nie spełnia wymogów określonych w § 6 załącznika do Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

  Zastępca Burmistrza zaproponował, by warunkowo jednorazowo wydłużyć termin składania wniosków do dnia 31 marca 2020 roku.

  Radny Joachim Wloczyk zaproponował wydłużenie terminu do dnia 30 kwietnia.

  Należy przygotować na najbliższą sesję RM projekt uchwały określający termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego do dnia 30 kwietnia 2020 roku uwzględniając wyniki sportowe za 2019 rok i będą rozpatrywane do dnia 31 maja 2020 roku.

 7. Radny Tomasz Miazga poinformował, że członkowie sekcji tenisa ziemnego planują spotkanie w sprawie reaktywacji sekcji.

 8. Wnioskowano o ustawienie znaków zakazu lub nakazu skrętu podczas wyjazdu np. z ośrodka zdrowia przy ul. Moniuszki na ul. Chłopską w Dobrodzieniu.

 9. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w dniu 14 marca 2020 roku w Olesnie odbędzie się XXII Turniej Sportowy radnych Gmin Powiatu Oleskiego.

 10. Radny Joachim Wloczyk zapytał czy ZESiP miesięcznie monitoruje pensje nauczycieli według staży – Przewodniczący Rady poinformował, że jest w posiadaniu sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

  Radny zaprosił radnych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 8 marca, na którym obecni będą studenci ( 17-18 osób) z Politechniki Wrocławskiej. Spotkanie dotyczyło będzie wizualizacji w 3D planowanego Centrum Edukacyjnego Straży Pożarnych. Prace będą trwały do początku maja a najlepsza praca zostanie nagrodzona.

  Radny poinformował, że w tym tygodniu zaczęły docierać do szkół informacje na temat COVID-19.

  Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Oświaty, Kultury,

Sportu, Zdrowia i Promocji

Gabriel Kukowka

PDFProtokół z dnia 27 lutego 2020.pdf

Wersja XML