Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z dnia 26 października 2020

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Posiedzenie Komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbyła się poprzez system informatyczny.

Obrady rozpoczęto 26-10-2020 o godz. 15:24, a zakończono o godz. 19:38 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

1. Tomasz Miazga

2. Jacek Skibe

3. Piotr Kapela

4. Gabriel Kukowka

5. Krzysztof Bula

6. Damian Karpinski

7. Rajmund Lichota

8. Robert Kobus

9. Radosław Zając

10. Rafał Chwalczyk

Nieobecny radny Jerzy Proft

Przewodniczący Komisji powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrodzień.

 2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego położonego przy ulicy Chłopskiej 2/6 w Dobrodzieniu.

 3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 1613 o powierzchni 0,2623 ha, położonej w Dobrodzieniu.

 4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 2963 o powierzchni 0,2866 ha, położonej w Dobrodzieniu.

 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 307/39 o powierzchni 0,2767 ha, położonej w Turzy.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.

 7. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 8. Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020 – 2025.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień.

 11. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 2. Sprawy różne.

Porządek posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia:

Wyniki imienne:

ZA(10):

Robert Kobus, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Jacek Skibe

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jerzy Proft

Punkt 1.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrodzień.

Inspektor Joanna Nieszwiec-Jaszcz wyjaśniła, że obowiązująca uchwała wygasa z dniem 31 grudnia 2020 roku. Obowiązkiem burmistrza jest dokonanie co dwa lata przeglądu aglomeracji, co uczyniono w 2020 r. i wyznaczono nowy obszar aglomeracji.

Projekt uchwały został uzgodniony z Wodami Polskimi.

Na pytanie radnego Tomasza Miazgi na jakiej podstawie ustalono ilość oczyszczalni przydomowych, pani Jaszcz wyjaśniła, że na podstawie rejestru, do którego dane zostały zebrane przy okazji roznoszenia przez pracowników UM listów w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane te wprowadzono do rejestru i konsultowano z ZGKiM.

Radny stwierdził, że nie ujęto Myśliny-Turzy – wyjaśniono, że należało teren aglomeracji okroić do minimum, by uzyskać wskaźnik skanalizowania aglomeracji do 98%.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że mieszka w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej to teraz mieszka poza aglomeracją.

Inspektor wyjaśniła, że radny nie mieszka poza aglomeracją, gdyż z ul. Piastowskiej z aglomeracji wyłączono tylko budynek 70A

Zmiana obszaru aglomeracji jest wymuszona również obawą przed karami ze strony UE za niewykonanie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji. Gdzie ze sprawozdania KPOŚK za 2019 r. nasza aglomeracja nie spełniała wymagań.

Radny stwierdził, że za mało było budowanej kanalizacji.

Inspektor wyjaśniła, że co roku była budowana jakaś kanalizacja i nie kosztuje to 5 zł.

Burmistrz wyjaśnił, że podjęto decyzję o budowie kanalizacji w Ligocie Dobrodzieńskiej i na odcinku pomiędzy ul. W. Polskiego a Szemrowicką w Dobrodzieniu ze środków RPO WO na lata 2014-2020, która będzie realizowana w latach 2021-2022.

Inspektor poinformowała, że w pierwszej kolejności musi być zmodernizowana kanalizacja w ul. Lublinieckiej w Dobrodzieniu, by zlikwidować istniejące szamba. UE dąży w przyszłości do uzyskania wskaźnika skanalizowania aglomeracji do poziomu 100%.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Robert Kobus, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Jacek Skibe

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jerzy Proft

Punkt 2.

Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego położonego przy ulicy Chłopskiej 2 w Dobrodzieniu.

Inspektor Tomasz Gabor poinformował, że jeden lokal został już sprzedany, a wspólnota mieszkaniowa może powstać po sprzedaży kilku lokali. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal znajduje się na liście budynków przeznaczonych do sprzedaży.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego położonego w Dobrodzieniu przy ulicy Chłopskiej 2 zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego położonego w Dobrodzieniu, przy ul. Chłopskiej 2.

Wyniki imienne:

ZA(9):

Damian Karpinski, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jerzy Proft

Punkt 3.

Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 1613 o powierzchni 0,2623 ha, położonej w Dobrodzieniu.

Radny Radosław Zając zapytał w jakim celu Zespół Szkół użytkuje tę działkę i czy w dalszym ciągu jest zainteresowane użytkowaniem.

Inspektor T. Gabor wyjaśnił, że chcą kupić działkę w celu zwiększenia powierzchni.

Radny Damian Karpinski stwierdził, że organem prowadzącym jest powiat, który powinien zostać poinformowany o tym fakcie, po czym należy powrócić do tematu.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działki nr 1613 o powierzchni 0,2623 ha, położonej w Dobrodzieniu zaproponowała, by wystąpić do Zespołu Szkół w Dobrodzieniu z zapytaniem czy w dalszym ciągu są zainteresowani użytkowaniem tej działki. Po otrzymaniu odpowiedzi wniosek ponownie należy skierować na posiedzenie Komisji.

Głosowanie w sprawie przełożenia zaopiniowania wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 1613 o powierzchni 0,2623 ha, położonej w Dobrodzieniu na kolejne posiedzenie komisji.

Wyniki imienne:

ZA(8):

Damian Karpinski, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Radosław Zając

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Piotr Kapela, Gabriel Kukowka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jerzy Proft,

Punkt 4.

Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 2963 o powierzchni 0,2866 ha, położonej w Dobrodzieniu.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działki nr 2963 o powierzchni 0,2866 ha, położonej w Dobrodzieniu zaproponowała, by wniosek zaopiniować negatywnie.

Przeciw sprzedaży działki głosowali: Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Radosław Zając

Wstrzymali się od głosu: Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Robert Kobus, Rajmund Lichota

Punkt 5.

Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 307/39 o powierzchni 0,2767 ha, położonej w Turzy.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działki nr 307/39 o powierzchni 0,2767 ha, położonej w Turzy zaproponowała, by sprawdzić dalszy przebieg działki i wniosek ponownie skierować na posiedzenie Komisji.

Za przełożeniem rozpatrzenia wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 307/39 o powierzchni 0,2767 ha, położonej w Turzy głosowali: Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Robert Kobus, Rajmund Lichota

Wstrzymali się od głosu: Piotr Kapela, Radosław Zając

Punkt 6.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jerzy Proft

Punkt 7.

Inspektor Anna Lis poinformowała, że wpłynął 1 wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego na inny od Pani ……………..., która w dniu dzisiejszym swój wniosek wycofała.

Punkt 8.

Inspektor Anna Lis przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego:

 1. Państwo……………. -3 osoby+, zam. Dobrodzień, ul……………….., obecnie zajmują lokal o powierzchni 38m2 , lokal posiada c.o.

  Propozycja – Dobrodzień, ul. Oleska 1a/16, lokal o powierzchni 43m2 , posiada c.o.

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia wolnego lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Robert Kobus, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jerzy Proft

2. ………………………….- 7 osób, zam. Dobrodzień, ul. ………………………………...

Propozycja – Ligota Dobrodzieńska, ul. Wojska Polskiego 70, lokal o powierzchni 81,57m2, posiada c.o.

Głosowanie w sprawie propozycji zasiedlenia wolnego lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Robert Kobus, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jerzy Proft

Punkt 9 i Punkt 10

Ponownie powrócono do sprawy wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020- 2025 i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień. Obecnie są to dwa projekty uchwał ( tak jak ma to miejsce w większości gmin) , a nie jak pierwotnie zawarte zostało wszystko w jednej uchwale.

Nastąpiła dyskusja:

Zastępca Burmistrza poinformował, że zmianie uległy: tabele odnośnie sprzedaży, powstał odrębny rozdział 3 § 4 pkt.

4, wprowadzono modyfikację czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokali do ustalenia wymiaru stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na zapis w rozdziale 4 § 5 pkt 3, który mówi, że „stawkę bazową za 1m2 ustala Burmistrz Dobrodzienia w drodze zarządzenia”.

Uważa, że na dzień dzisiejszy nie określi się stawki bazowej, więc debatowanie jest bez sensu.
W tej uchwale jest zapis, że „wysokość stawki bazowej za 1m 2 nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej budynku”.

Zapytał czy Burmistrz ma określoną stawkę bazową, uchwała jest już omawiana od dłuższego czasu, mówiono o podwyższeniu tej stawki, by między innymi zwolnione zostały lokale mieszkalne w których nikt nie mieszka.

Zaproponował, by stawka bazowa została podniesiona w granicach 6,00 zł,

Uważa, że jeżeli jest zapis, że stawkę bazową ustala Burmistrz w drodze zarządzenia to Rada nie ma nic do powiedzenia.

Stawka bazowa jest podstawą, by mieć rozeznanie jakie będą stawki czynszu, by mieć wspólną odpowiedzialność. Zapytał czy nie było by to zgodne z ustawą, by w uchwale ustalić np. 2% wartości odtworzeniowej.

Burmistrz wyjaśnił, że pracuje nad stawkami, rozważa taką sytuację.

Stawkę bazową podnieść do 6,00 – 6,50 zł ( decyzja Rady), ale z możliwością obniżki od dochodów dla osób co mieszkają w lokalu do 4,00 zł.

Na pytanie Przewodniczącego Rady jaka jest wartość odtworzeniowa na dzień dzisiejszy, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jest to kwota 8,83 zł/m2 .

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że w poprzedniej uchwale był zapis, że w drodze zarządzenia Burmistrz może podnieść stawkę o 5% względem obecnej.

Obecnie zapis został poszerzony tj. § 5 pkt 6 „ Stawka bazowa czynszu na dany okres obowiązywania nie może być podwyższona o więcej niż 10% ponad stopień inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedzający ustalenie stawki bazowej”.

Poinformował, że na dzień dzisiejszy może zostać ustalona stawka 12,3% tj. 4,15 zł.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że jeżeli jest tak jak przedstawił to Przewodniczący RM i Zastępca Burmistrza to jest zasadne, podniesienie stawki do 2% wartości odtworzeniowej.

Uważa, że oprócz kryterium dochodowego ważne jest, że dana osoba nie ma innego lokalu własnościowego. Są przypadki, że osoby otrzymują przydział na lokal mieszkalny i nie mieszkają w nim, gdyż posiadają mieszkanie własnościowe. Zamierzeniem było wykluczenie takich możliwości i te lokale można przydzielić osobom, które nie mają gdzie mieszkać.

Radny Damian Karpinski potwierdził, że istnieją pustostany, za które uiszczany jest czynsz. Obowiązujący regulamin określa, że osoba musi być dwa razy w roku w tym lokalu i może tu należy dokonać zmian.

Zastępca Burmistrza odniósł się do wypowiedzi i wyjaśnił, że w ustawie o ochronie praw lokatorów lokal można wypowiedzieć w przypadku nie zamieszkiwania przez okres 12 miesięcy.

Stawka 2% wartości odtworzeniowej jest trudna do przyjęcia, gdyż podlega aktualizacji przez wojewodę co pół roku.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że nowa ustawa ma pewne kryterium. Podwyższenie czynszu ma spowodować, że osoby, którym te zapisy nie będą odpowiadać zdadzą lokal.

Radny Gabriel Kukowka podał przykład: rodzinie 5 osobowej został przyznany lokal – spełniają kryteria. Dzieci dorastają i wyprowadzają się z lokalu w którym pozostają tylko 2 osoby. Kiedyś spełniali kryterium, ale na dzień dzisiejszy nie. Jedyna rzecz, która może zmienić stan rzeczy to podniesienie stawki czynszu, a osoby, które mają niskie dochody korzystały z takich samych zasad.

Radny zauważył, że w poprzednim roku były proponowane zmiany, które nie znalazły się w aktualnym projekcie uchwały.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy są rozważane 2 wersje, pierwsza z możliwością podniesienia co roku stawki o wyższy %, druga z wyższą stawką bazową i odpowiednimi obniżkami od dochodu.

Druga wersja o czym wspominał Burmistrz przyjąć stawkę bazową w wysokości 6,50 zł, przy obniżeniu 40% daje stawkę 3,90 zł.

Przypomniał, że w ubiegłym roku były propozycje do 2 progów: obniżka o 40% i o 20%.

Zastępca Burmistrza powiedział, że mamy nową ustawę i przepisy, które uchwalimy byłyby przepisami przejściowymi. W ustawie wprowadzono weryfikację dochodów. Prawdopodobnie za dwa lata będzie koniczny powrót do starych zasad.

Wyższa stawka może spowodować ruch na rynku, w szczególności do osób nie zamieszkujących na terenie gminy i powrót do starych zasad.

Radny Jacek Skibe przychylił się do propozycji, by ustalić jeden raz w roku podwyżkę i zmiany ( na koniec roku poprzedniego, by nie wracać do tej uchwały ).

Burmistrz wyjaśnił, że chciał to wspólnie z Zastępcą przedyskutować. Czy podnosimy stawkę bazową do kwoty 4,15 zł – na tyle pozwala projekt uchwały czy jeden raz uchwalona stawka przez RM i wyliczyć i stosować 40% obniżki dla osób które znajdą się w widełkach względem dochodu.

Prosi, by wskazać kierunek, by można na czwartek przygotować projekt uchwały.

Radny Jacek Skibe zaproponował, by iść w drugim kierunku ale nie podwyższenie do najwyższego pułapu, by być w stanie wyegzekwować lokale i zastosować bonifikaty.

Przewodniczący Rady poparł radnego Skibe, uważa, że górna stawka spowodowałaby, że osoby, które nie mieszkają w lokalach zwolnili by je lub płacili wyższą stawkę.

Zwrócił się z prośbą, na na sesję przygotować konkretne propozycje, by radni wiedzieli nad czym głosują. Czy przyjmują wariant 1 czy 2.

Burmistrz – kryterium podnieść w przydzielaniu lokali (osoby, które są same pod kwoty zarobku). Należy ustalić jakie są kryteria stosowane przy obniżce.

Projekt uchwały musi być przygotowany ostatecznie na czwartek, by organ nadzoru go nie uchylił.

Radny Gabriel Kukowka- ustalić stawkę przyjmując 2% stawki bazowej. Radny zapytał co Zastępca Burmistrza miał na myśli mówiąc, że po okresie przejściowym wrócimy do starych zapisów.

Zastępca Burmistrza – zgodnie z nową ustawą osoby mające nowe umowy podlegają weryfikacji dochodów. Jeśli przekroczy progi uprawniające do zniżki to zapłacą wyższą kwotę i jednocześnie zwyżkę zgodnie z zapisami ustawy. Względem nich jest to trochę krzywdzące.

Radny Gabriel Kukowka – gdyby kryterium dochodowe do 1 i 2 grupy ( stara ustawa i nowa) to nie spotka się z podwójnym naliczeniem

Zastępca Burmistrza – okres 2 letni – 1 weryfikacja, będzie jasny obraz jak kształtują się stawki, ile osób zrezygnowało, ile się kwalifikuje.

Przyjmując 2% stawki bazowej jest to kwota 5,89 zł.

Radny Gabriel Kukowka – przyjąć okres przejściowy, by wszystkie parametry prześledzić

Przewodniczący Komisji Robert Kobus stwierdził, by pobudzić gospodarkę mieszkaniową należy przyjąć stawkę 3% wartości odtworzeniowej 8,83 zł.

Radny Gabriel Kukowka jest za stawką 8,83 zł i proponuje dać upust osobom, które się kwalifikują w wysokości 50%.

Przewodniczący Rady zaproponował, by przyjąć maksymalną stawkę i dać wyższe upusty.

Radny Damian Karpinski zapytał czy dochody będą liczone na ilość zamieszkałych osób. Jest za stawką 8,83 zł i 50% upustem.

Burmistrz wyjaśnił, że przy stawce 8,83 zł stosując obniżkę 55% wychodzi stawka 3,97 zł.

Wyjaśnił, że w regulaminie dokonano zamiany były obniżki teraz zastosowano podwyżki.

Zastanawia się czy stawka 8,83 zł nie jest stawką za wysoką.

Radny Tomasz Miazga zapytał jeżeli na mieszkaniu 60m2 została tylko 1 osoba jak to się ma do nowej uchwały.

Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli osoba ta będzie zarabiała poniżej średniej krajowej to będzie miała zastosowaną obniżkę i wzrost będzie nie za duży.

Przypomniał, że chodzi nam o zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i jeżeli jest przekroczony metraż to proponowana jest zwyżka do czynszu.

Radny Robert Kobus stwierdził, że można wypowiedzieć umowę pod warunkiem przygotowania projektu umowy na lokal zamienny.

Zastępca Burmistrza - kwestia wpisać stawkę 8,83 zł - nie można wpisać 3% stawki odtworzeniowej ( 8,83 zł.), bo stawka się obniża i podwyższa. Powstałby problem, jeśli stawka zostanie obniżona. Ponadto obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia stawki, a informacja o stawce odtworzeniowej jest publikowana co pół roku.

Przewodniczący RM zapytał jaką można zastosować maksymalną stawkę, by po zastosowaniu bonifikat otrzymać najwyższą stawkę.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że bezpiecznym pułapem jest stawka 6,50 zł.

Radni dokonywali przeliczeń przyjmując stawkę bazową i stosując czynniki podwyższające i czynniki obniżające.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że zasadny jest zapis w punktach podwyżki za walory mieszkaniowe „ łączna suma zwyżek nie może przekroczyć 3% kwoty odtworzeniowej”.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie potrzeba takiego zapisu, bo 3% wartości odtworzeniowej wynika z ustawy.

Radny Damian Karpinski uważa, że stawka bazowa w wysokości 6,50 zł jest dobrą stawką jeżeli zrobimy wszystkie czynniki podwyższające wartość użytkową lokali.

Radny Tomasz Miazga zapytał ile wynosiłaby stawka za 1m2 stosując wszystkie czynniki podwyższające.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że byłaby to stawka około 8,00 zł/m2

Radny G. Kukowka obliczył, że przy stawce 6,50 zł stosując 40% obniżki wychodzi stawka 3,90 zł tzn . 0,19 zł zwyżka stawki w sytuacji gdzie przez kilka lat nie było podwyżki.

Zmodyfikowano pkt 8 § 5 i wykreślono czynniki podwyższające: rozkładowy układ pomieszczeń, mieszkanie w budynku, w którym przeprowadzono termomodernizację.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że zapis odnośnie termomodernizacji jest przyszłościowy.

Burmistrz wyjaśnił, że zapis odnośnie termomodernizacji jest sztuczny ale jeżeli wykonana zostanie np. w przyszłym roku termomodernizacja to zmniejszą się koszty zużycia ciepła.

Przewodniczący Rady zapytał czy planuje się w budżecie na rok przyszły termomodernizację- Burmistrz wyjaśnił, że jeszcze nie ma projektu budżetu.

Radny Karpinski poparł Burmistrza, gdyż uważa, że mieszkańcy powinni wiedzieć, że gdyby była taka możliwość to będzie to skutkować podwyżką.

Przewodniczący RM zapytał dlaczego mamy wprowadzać coś czego nie ma naprawdę, a czynnik wpłynie na stawkę, dlatego tego 10% nie powinno być. Będzie możliwość wprowadzenia tego czynnika w przyszłości.

Radny Tomasz Miazga zapytał czy zamieszkanie w Dobrodzieniu nie wzbudzi kontrowersji, że skoro mieszka w mieście to musi płacić.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że z obserwacji wynika, że ¾ złożonych wniosków o przydział dotyczy prośby o przydział w Dobrodzieniu. Te osoby chcą często mieszkać tylko w Dobrodzieniu, który jako miasto ma lepsze warunki.

Radny T. Miazga zapytał czy średnia krajowa to kwota około 5.000,00zł.

Burmistrz wyjaśnił, że przy średniej krajowej stawka będzie inna w gospodarstwie jednoosobowym i inna w gospodarstwie wieloosobowym.

Na pytanie jaka jest kwota, która pozwala korzystać z lokali mieszkalnych, Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że w gospodarstwie jednoosobowym proponuje się 200% kwoty najniższej emerytury, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym 150% najniższej emerytury.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że średnia krajowa jest nieosiągalna.

Radny Kukowka zaproponował, by trzymać się drugiej propozycji.

Przewodniczący RM chciał usłyszeć wypowiedzi radnych na temat zapisu odnośnie „mieszkania w budynku, w którym przeprowadzono termomodernizację”. Czy czegoś czego nie ma na dzień dzisiejszy może usunąć z projektu uchwały. Poprosił o zdanie radnych.

Przewodniczący Komisji – projekt uchwały dot. lat 2021-2025, myśli, że aktualnie nikt nie skorzysta ale zapis może pozostać.

Radny Jacek Skibe zgodził się z Przewodniczącym RM, uważa, że termomodernizacja powinna być standardem, ale nie zapisywać, bo tego nie ma.

Przystąpiono do głosowania:

Za pozostawieniem zapisu głosowali: Krzysztof Bula, Robert Kobus

Za usunięciem głosowali: Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Radosław Zając

Wstrzymał się od głosu: Tomasz Miazga

Następnie radni zastanawiali się nad stawką bazową czy ma być 2% czy 3% oraz kwotą bazową za 1m2 czy przyjąć stawkę 8,83 zł czy 6,50 zł. oraz czy aktualizację dokonywać 2 razy w roku.

Zastępca Burmistrza uważa, że stawka bazowa w wysokości 3% kwoty odtworzeniowej nie może zostać wprowadzona. W ustawie jest zapis, że stawka nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej. Jeżeli w trakcie trwania umowy stawka odtworzeniowa decyzją wojewody zostanie obniżona pojawi się bardzo duży problem, gdyż przekroczymy warunki ustawowe.

Przewodniczący RM uważa, że stawka 8,83 zł nie może być zastosowana, ale nie może być to kwota 6,50 zł.

Może być to stawka 7,20 zł – 7,70 zł.

Radny Karpinski zaproponował 7,20zł + 10% za mieszkanie położone w Dobrodzieniu = 7,92 zł. Do kwoty bazowej dodać zwyżki i odjąć zniżki.

Przewodniczący RM uważa, że najpierw należy zastosować zniżki a później zwyżki.

Radny Jacek Skibe zaproponował, by ustalić jedną stawkę.

Radny Kukowka zaproponował, by Burmistrz podał 1 stawkę.

Zastępca Burmistrza wskazał, że przy stawce 6,50 zł doliczając wszystkie czynniki podwyższające będzie to kwota 8,45 zł.

Radny Jacek Skibe zaproponował, by postawić tak jak jest w punkcie 7.

Radni podawali różne symulacje.

Ustalono, że w środę radni otrzymają projekt uchwały po wprowadzeniu zmian.

Dyskusja:

Radny Jacek Skibe zastanawiał się nad zapisem w II uchwale w § 3 podpunkt 1) i 2), Zapytał czy chcemy by zapis dotyczył najniższej emerytury czy najniższej płacy krajowej.

Burmistrz stwierdził, że dla gospodarstw jednoosobowych to jest duży wzrost, pozostawia do przemyślenia jakie musi być to kryterium dochodowe.

Inspektor Anna Lis wyjaśniła, że proponowany dochód uprawniający do przydziału mieszkania na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 200% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Radny Radosław Zając stwierdził, że należy doprowadzić, by osoba, która ma niższy dochód szukała mniejszego lokalu mieszkalnego.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że zgodnie z ustawą można wypowiedzieć lokal.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że w obecnej chwili toczy się rozmowa o drugim projekcie uchwały. Poprosił o powrót do tematu stawki bazowej.

Zastępca Burmistrza – średnia krajowa jako punkt odniesienia ( to 325%), dodał jeżeli 200% w gospodarstwie wieloosobowym to może być sytuacja, że małżeństwo ma nieco więcej niż minimalna krajowa i nie skorzysta ze zniżek.

Zapytał czy jeżeli 2 osoby mają najniższe zarobki to czy winne mieć najwyższą stawkę.

Radny Kukowka stwierdził, że nie przekroczą kryterium .

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że przekroczą kryterium, bo odnosimy się do najniższej emerytury 4 x 1200,00 zł.

Radny Kukowka najniższa emerytura 4 x 1200,00= 4 800,00 zł dochód ( lokal w D-niu, 70m2 , c.o.) = 560,00 zł.

Radny Kukowka skoro czynsz wynosi 560,00 zł to ile kosztuje opalanie.

Radny Radosław Zając zapytał dlaczego ogrzewanie wliczamy do czynszu.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że zwiększają się koszty w rodzinie 2 osobowej i należałoby dopisać obniżkę ( jeżeli emeryci). Przypomniał, że są w drugim projekcie uchwały zapisy nad którymi radni teraz dyskutują.

Burmistrz stwierdził, że należy ustalić kryterium uprawniające do zniżki czynszu w odniesieniu do najniższej emerytury.

Radny Kukowka zaproponował 250% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego i 200% dla gospodarstwa wieloosobowego.

Radny Miazga zaproponował, by ustalić 120% najniższej krajowej.

Radny Jacek Skibe zaproponował, by burmistrzowie do środy zawarli wszystkie poprawki w projektach uchwały i przesłali radnym.

Punkt 11.

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu gminy na 2020 rok:

1. Wprowadzono ponadplanowe dochody (dz. 756) z tyt.:

a) wpływów z udziałów w podatku CIT - 30.000,00 zł,

b) wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych - 50.000,00 zł,

c) wpływów z podatku od spadków i darowizn – 8.000,00 zł

d) wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków- 6.500,00 zł,

c) opłaty za zajecie pasa drogi -1.500,00 zł.

2. Wycofano dotację z programu SENIOR+ tj. 150.000,00 zł z czego dochody bieżące 25.000,00 a dochody majątkowe 125.000,000 zł. Jednocześnie, w związku z rezygnacją z realizacji w tym roku, zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym „Utworzenie i wyposażenie klubu SENIOR+ w Myślinie” o 152.000,00 zł i wydatki bieżące o 26.000,00 zł (rozdz. 85295)

3. Po otrzymaniu ofert na wykonanie zadania „Przebudowa ul Gromadzkiej w Pietraszowie” konieczne jest zwiększenie planu wydatków o 13.000,00 zł (rozdz 60017).

4. Zwiększono środki na zadaniu „Budowy budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą” o 27.000,00 zł – brakujące środki na przebudowę drogi.

5. Dokonano przesunięć pomiędzy wydatkami jednostek oświatowych celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (rozdz. 80101, 80104, 80148, 85401 i 85404)

6. Wprowadzono środki na bieżące wydatki w rozdz. 90095 – 3.500,00 zł i w rozdz. 92195 4.000,00zł.

7. Uaktualniono załącznik dotyczący udzielnych dotacji o zwiększenie dotacji na zakup podręczników w szkole w Bzinicy Starej – w celu zachowania ustawowych terminów środki te wprowadzono do budżetu gminy Zarządzeniem Burmistrza.

Dodatkowo po wysłaniu radnym projektu uchwały:

8. Wprowadzono dotację i zwiększono wydatki na realizację projektu „Ocalić od zapomnienia – odnowienie grobu Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu, bohaterów walk o Dobrodzień” na kwotę 24.000,00 zł. Przeniesiono również wkład własny to tego projektu (11.000,00 zł) z rozdz. 92195 (Pozostała działalność) na 92105 ( Pozostała zadania w zakresie kultury) zgodnie z klasyfikacją wskazaną przez dotującego.

9. Zwiększono środki na wspieranie rodzin zastępczych (rozdz. 85508) o 7.000,00 zł zmniejszając plan na pozostałej działalności pomocy społecznej (85295).

Skarbnik poinformowała, że na Sesję Rady zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wyjaśniła, że kwota pożyczki zostanie rozpisana na dwa lata.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że dokonano dwa przesunięcia na gospodarkę i kulturę na nieplanowane zadania – Skarbnik wyjaśniła, że są to nieprzewidziane wydatki związane z usuwaniem awarii w ramach gospodarki komunalnej i związana z utrzymaniem świetlic ( energia elektryczna, opał)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jerzy Proft

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jerzy Proft

Zastępca Burmistrza poinformował, że obecna uchwała o zwolnieniach obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt nowej uchwały będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Wyjaśnił, że warunki zwolnienia od podatku od nieruchomości zawarte w § 2 pkt 4 były zaprezentowane w grudnia 2019 roku podczas Forum Gospodarczego i nie było słów sprzeciwu.

Maksymalny okres zwolnienia jest do 9 lat. ( 3 lata w wysokości100%; kolejne 3 lata w 50% i następne 3 lata w wysokości 25%). Są mniejsze zwolnienia niż obecnie ale nadal bardzo korzystne i dające nam dochody od 4 roku po zakończeniu inwestycji.

Radny Jacek Skibe zapytał jak to wygląda w gminach ościennych – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że gdy przygotowywał propozycję na Forum Gospodarcze, to nasze warunki są preferencyjne względem innych gmin. Na pytanie radnego o całościową wartość zwolnienia, Zastępca wskazał, że jest to wartość 5,25 roku pełnego zwolnienia.

Na pytanie radnego Damiana Karpinskiego czy nadal obowiązuje ustawowy rok zwolnienia, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że tak.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że w sumie to jest 10 lat, na co Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie jest tak do końca, gdyż ten pierwszy rok obejmuje jedynie czas do końca roku kalendarzowego.

Na pytanie radnego Damiana Karpinskiego czy posiadamy informację o dużych inwestycjach, które zostaną oddane do użytku, Burmistrz poinformował, że nie posiadamy takich informacji, a inwestycje rozpoczęte zostały już zakończone.

Zastępca Burmistrza poinformował, że inwestor z Myśliny rozpoczął działania w celu rozbudowy ale uczestniczył w Forum i jest zorientowany w warunkach. Nadal jest zainteresowany inwestycją.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Robert Kobus, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jerzy Proft

Punkt 12.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jacek Skibe, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jerzy Proft

Punkt 13.

Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej pamięta, że dyrektor poinformował, że fotowoltaikę pokryje z własnych środków, a założenie fotowoltaiki o mocy około 3,5 kW kosztuje około 15.000,00 zł.

Radny Damian Karpinski uważa, że pomysł Burmistrza jest dobry, by przełożyć koncert na marzec 2021 roku, gdy będą odpowiednie warunki akustyczne i będziemy mieć program na otwarcie sali. Zdaniem radnego koncert na sali gimnastycznej nie jest dobrym pomysłem ze względu na pogłos.

Przewodniczący Rady Miejskiej poparł radnego Karpinskiego, zwrócił uwagę na fakt odnośnie ilości osób mogących uczestniczyć w koncercie na sali gimnastycznej. Uważa, że przy obecnych obostrzeniach zorganizowanie koncertu oceniono by negatywnie.

Radny Jacek Skibe także jest za przeniesieniem terminu koncertu, gdyż na sali jakość odbioru nie jest dobra, muszą być dochowane warunki związane z COVID, odnośnie dofinansowania także ma swoje zdanie. Także opowiedział się za przeniesieniem koncertu na miesiąc marzec 2021 roku. Obecnie nic się nie dzieje i wbrew zasadom będziemy organizować koncert.

Radny Radosław Zając poparł wypowiedzi poprzedników. Zaproponował wysłanie informacji p. Piotrowi Lempie, że koncert zostanie przeniesiony w trosce o zdrowie jego i mieszkańców oraz z uwagi na warunki lokalowe.

Burmistrz wyjaśnił, że od początku był za przeniesieniem koncertu na otwarcie sali kinowej w domu kultury ale chciał poznać zdania radnych. Uważa, że nic się nie stanie jeżeli koncert zostanie przesunięty o 5 miesięcy.

Radny Gabriel Kukowka uważa, że patrząc co się dzieje jest to bardzo odpowiednie stanowisko.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,

Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

mgr Robert Kobus

PDFProtokół z dnia 26 października 2020.pdf

Wersja XML