Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXIII/2020

Protokół Nr XXIII/2020

 

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbyła się poprzez system informatyczny.

Obrady były transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Obrady rozpoczęto 29-10-2020 o godz. 15:16, a zakończono o godz. 18:14 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

1. Sara Dyllong

2. Tomasz Miazga

3. Dorota Wołowczyk

4. Jacek Skibe

5. Piotr Kapela

6. Jerzy Proft ( obecny, nie brał udziału w głosowaniu ).

7. Gabriel Kukowka

8. Krzysztof Bula

9. Damian Karpinski

10. Rajmund Lichota

11. Robert Kobus

12. Joachim Wloczyk

13. Dorota Maleska

14. Rafał Chwalczyk

 

Nieobecny radny: Radosław Zając

 

W sesji udział wzięli:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

 5. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych oraz złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 2. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wnioski i interpelacje – w formie pisemnej.

 4. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Punkt 1.

 

Otwarcia XXIII Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela słowami „ Otwieram XXIII Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.

Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. Liczba ta stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

 

Punkt 2.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

 

Zaproponował, by dodatkowo wprowadzić do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.

Porządek obrad po zmianie poddano głosowaniu.

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.

 

Wyniki imienne:

ZA(14):

Sara Dyllong, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Robert Kobus, Damian Karpinski, Joachim Wloczyk, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Dorota Maleska, Jerzy Proft

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Radosław Zając

 

Punkt 3.

 

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 28 września 2020r. do 29 października 2020r.

 

29 września

- szkolenie w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora”

- spotkanie z dyrektorem ZGKiM w sprawie sieci wodociągowej na terenie dawnego POM

- spotkanie z dyrektor żłobka w Dobrodzieniu w sprawie organizacji nowego żłobka

1 października

- spotkanie w Kluczborku w ramach Subregionu Północnego Opolszczyzny

- spotkanie w ramach związku „Czysty Region” w Kędzierzynie Koźlu

3 października

- spotkanie z dyrektor żłobka w sprawie programu Maluch +

5 października

- spotkanie w sprawie Maluch + w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu

6 października

- spotkanie z przedstawicielem firmy Ekogroup w sprawie projektów środowiskowych

- spotkanie z prezesem koła Dobrodzień Polskiego Związku Wędkarskiego

7 października

- spotkanie z prezesem Startu Dobrodzień w sprawie programu Junior NBA

8 października

- spotkanie z przedstawicielem BGK w sprawie programów mieszkalnych

14 października

- zakończenie kontroli RIO

15 października

- szkolenie obronne

19 października

- udział w radzie budowy Żłobka miejskiego

- spotkanie z producentem lamp solarnych z Lublińca

21 października

- spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie organizacji ruchu w Dobrodzieniu

23 października

- spotkanie z wykonawcą zieleni na grobach Powstańców Śląskich na Cmentarzu Walencinek

 

26 października

- spotkanie z powiatowym konserwatorem zabytków

- udział w posiedzeniu komisji gospodarczej Rady Miejskiej

28 października

- udział w telekonferencji poświęconej organizacji Klastra Energetycznego

29 października

- spotkanie z nadleśniczym w sprawie zabezpieczenia Dębu Pomnika Przyrody

Projekty:

- Rewitalizacja: Zagospodarowanie terenu wokół DOKiS – 30 października 2020, odbiór częściowy, do końca marca zostaną zakończone prace na schodach

- Żłobek – w trakcie budowy, termin części budowlanej 30 listopada 2020

- PSZOK – w trakcie budowy, powtórny przetarg na wyposażenie, termin otwarcia II kwartał 2021

- Ulica Polna w Ligocie – inwestycja zakończona, odbiór prac w przyszłym tygodniu

- Ulica Szkolna w Bzinicy – rozpoczęcie prac w przyszłym tygodniu, termin zakończenia 30 listopada

- Ulica Gromadzka w Pietraszowie – prace rozpoczną się w listopadzie

- Odnawianie grobów Powstańców Śląskich na cmentarzu Walencinek – prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu

 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej odnośnie odnowienia grobu Powstańców Śląskich przy kościele św. Walentego, Burmistrz poinformował, że będzie odnawiany zgodnie z projektem, jest zgoda Konserwatora Zabytków. Stare rośliny zostaną usunięte, posadzone tuje i inne rośliny. Ogrodzenie z metal zostanie zdjęte, wypiaskowane, tablica zostanie umieszczona na nowym postumencie, 2 tablice równoległe z nazwiskami powstańców ( charakter ziemny grobu), będzie nowo nasadzona roślinność zgodnie z uzgodnieniami konserwatora.

 

Punkt 4.

 

W nawiązaniu do art. 11 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
W związku z zaistniałą sytuacją informacje jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Dobrodzień zostały przedstawione radnym drogą elektroniczną w dniu 2 października 2020 roku. Wymienione informacje zawierały w szczególności:

- dane statystyczne jednostek,

- wyniki klasyfikacji i promocji,

- wyniki egzaminu ósmoklasisty z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty,

- finalistów i laureatów konkursów,

- ofertę edukacyjną szkoły,

- realizowane projekty edukacyjne,

- wykonane modernizacje bazy lokalowej,

- współpracę ze środowiskiem lokalnym,

oraz informacje dodatkowe.

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że do tej pory informacje o realizacji zadań oświatowych przedstawiane były przez dyrektorów jednostek oświatowych na posiedzeniu Komisji Oświaty, ale ze względu na pandemię informacje zostały przekazane radnym drogą elektroniczną.

 

Punkt 5.

 

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych oraz złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z art.24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym radni zobligowani zostali do złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2018 w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2019 roku, co uczynili.

Kopie oświadczeń majątkowych wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu za rok 2018 zgodnie z art.24h ust.6 ustawy o samorządzie gminnym, przesłane zostały do Urzędu Skarbowego, który również dokonuje szczegółowej analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

Oświadczenia majątkowe zostały także udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację złożoną przez Burmistrza Dobrodzienia dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Miazga przedstawił informację Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczącą analizy przesłanych oświadczeń według stanu na koniec kadencji 2014-2018, początek kadencji 2018-2023 oraz na dzień 31.12.2018r. złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, Przewodniczącego Rady, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

 

Informacje stanowią załącznik do protokołu.

 

Punkt 6.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

 

Podpunkt 1.

 

Nr XXIII/198/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały nr XXIII/198/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.

 

Wyniki imienne:

ZA(13):

Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Dorota Maleska, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Sara Dyllong, Dorota Wołowczyk

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jerzy Proft, Radosław Zając

 

Podpunkt 2.

 

Nr XXIII/199/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrodzień.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie uchwały nr XXIII/199/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrodzień.

 

Wyniki imienne:

ZA(13):

Joachim Wloczyk, Sara Dyllong, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jerzy Proft, Radosław Zając

 

Podpunkt 3.

 

Nr XXIII/200/2020 w sprawie załatwienia skargi z dnia 1 października 2020 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 października 2020 roku dokonała rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz przygotowała opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi.

Opinia Komisji stanowi uzasadnienie do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść uzasadnienia do projektu uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie uchwały nr Nr XXIII/200/2020 w sprawie załatwienia skargi z dnia 1 października 2020 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

 

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Sara Dyllong, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Dorota Maleska

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Robert Kobus

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jerzy Proft, Radosław Zając

 

Podpunkt 4.

 

Nr XXIII/201/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu gminy na 2020 rok, które przedstawiają się następująco:

 

1. Wprowadzono ponadplanowe dochody (dz. 756) z tyt.:

a) wpływów z udziałów w podatku CIT - 30.000,00 zł,

b) wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych - 50.000,00 zł,

c) wpływów z podatku od spadków i darowizn – 8.000,00 zł

d) wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków- 6.500,00 zł,

e) opłaty za zajecie pasa drogi -1.500,00 zł.

 

2. Wycofano dotację z programu SENIOR+ tj. 150.000,00 zł z czego dochody bieżące 25.000,00 a dochody majątkowe 125.000,000 zł. Jednocześnie, w związku z rezygnacją z realizacji w tym roku, zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym „Utworzenie i wyposażenie klubu SENIOR+ w Myślinie” o 152.000,00 zł i wydatki bieżące o 26.000,00 zł (rozdz. 85295)

 

3. Po otrzymaniu ofert na wykonanie zadania „Przebudowa ul Gromadzkiej w Pietraszowie” konieczne jest zwiększenie planu wydatków o 13.000,00 zł (rozdz 60017).

 

4. Zwiększono środki na zadaniu „Budowy budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą” o 27.000,00 zł – brakujące środki na przebudowę drogi.

 

5. Dokonano przesunięć pomiędzy wydatkami jednostek oświatowych celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (rozdz. 80101, 80104, 80148, 85401 i 85404)

 

6. Wprowadzono środki na bieżące wydatki w rozdz. 90095 – 3.500,00 zł i w rozdz 92195 - 3.762,00zł.

7. Uaktualniono załącznik dotyczący udzielnych dotacji o zwiększenie dotacji na zakup podręczników w szkole w Bzinicy Starej – w celu zachowania ustawowych terminów środki te wprowadzono do budżetu gminy Zarządzeniem Burmistrza.

 

8. Wprowadzono dotację i zwiększono wydatki na realizację projektu „Ocalić od zapomnienia – odnowienie grobu Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu, bohaterów walk o Dobrodzień” na kwotę 24.000,00 zł. Przeniesiono również wkład własny to tego projektu (11.000,00 zł) z rozdz. 92195 (Pozostała działalność) na 92105 ( Pozostała zadania w zakresie kultury) zgodnie z klasyfikacją wskazaną przez dotującego.

 

9. Zwiększono środki na wspieranie rodzin zastępczych (rozdz. 85508) o 7.000,00 zł zmniejszając plan na pozostałej działalności pomocy społecznej (85295).

 

10. W związku z tym, że pożyczka z Funduszu Dostępności na budowę schodów z podjazdami dla niepełnosprawnych będzie niższa niż planowana oraz wykonanie likwidacji kolizji linii energetycznej zostało przesunięte na 2021r. przenosi się kwotę 80.000,00 zł z zadania likwidacji kolizji linii na rewitalizację.

 

11. Dokonano zmian w ramach środków funduszu sołeckiego:

a) sołectwo Makowczyce przeniosło 238,00 z odbudowy remizy na zakup grzejnika

b) sołectwo Myślina przeniosło 21.026,13 zł z przebudowy budynku na zagospodarowanie terenu wokół budynku

c) zmieniono sposób realizacji zadania sołectw Bzinicy Starej i Bzinicy Nowej z bezpośredniego zakupu sprzętu dla OSP na dotację dla OSP na zakup sprzętu oraz skorygowano klasyfikację budżetową.

 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Miazga przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2020 rok.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie uchwały nr XXIII/201/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok.

 

Wyniki imienne:

ZA(13):

Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Sara Dyllong, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Tomasz Miazga

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jerzy Proft, Radosław Zając

 

 

Podpunkt 5.

 

Nr XXIII/202/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie uchwały nr XXIII/202/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Wyniki imienne:

ZA(13):

Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Sara Dyllong, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski, Dorota Maleska

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jerzy Proft, Radosław Zając

 

Podpunkt 6.

 

Nr XXIII/203/2020 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020-2025.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu.

 

Zastępca Burmistrza poinformował, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy projekt uchwały zawiera warunki do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Zmiany zostały naniesione w planie sprzedaży, planowanych czynszów, wydatków, zasad naliczania czynszów.

 

Przewodniczący RM na posiedzeniu komisji w rozdz.4 § 5 pkt 3 ustalono stawkę bazową w wysokości 6,50 zł, Po konsultacji z radnymi stawkę podniesiono do kwoty 6,60 zł.

Poinformował o ilości lokali mieszkalnych, których jest 346. Przedstawił zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu (rozdział 4 projektu uchwały) Pkt8 – czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokali do ustalenia wymiaru stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej.

 

Radny Gabriel Kukowka zaproponował, by informację o podwyżce czynszu zamieścić na stronie internetowej urzędu, gdyż jest to duży wzrost. Mieszkania zajmują osoby o niskich dochodach co spowoduje obniżenie czynszu.

 

Burmistrz poinformował, że od stawki bazowej na podstawie dochodów będzie obniżka 45% (dot. kolejnej uchwały)

 

Radny Jacek Skibe na komisji ustalono stawkę bazową w wysokości 6,50 zł w projekcie jest stawka 6,60 zł i nawiązując do wypowiedzi Burmistrza w efekcie nie ma aż tak dużej podwyżki.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały nr XXIII/203/2020 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020-2025.

 

Wyniki imienne:

ZA(13):

Joachim Wloczyk, Sara Dyllong, Jacek Skibe, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Dorota Maleska

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jerzy Proft, Radosław Zając

 

Podpunkt 7.

 

Nr XXIII/204/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu.

 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że uchwała jest powiązana z poprzednią uchwałą. W pierwszej wersji była to jedna uchwała, ale postanowiono ją rozdzielić.

Zaproponowano wzrost limitu dochodowego uprawniającego do złożenia wniosku.

Aktualne zasady były zbyt rygorystyczne 150% w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym. Aktualnie proponowane odpowiednio 200% i 150%

Pozostałe kryteria nie uległy większym zmianom.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie uchwały nr XXIII/204/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień.

 

Wyniki imienne:

ZA(13):

Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Sara Dyllong, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jerzy Proft, Radosław Zając

 

Podpunkt 8.

 

XXIII/205/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie uchwały nr XXIII/205/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Wyniki imienne:

ZA(13):

Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Sara Dyllong, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Damian Karpinski

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jerzy Proft, Radosław Zając

 

 

Uchwały od nr XXIII/198/2020 do nr XXIII/205/2020 stanowią załącznik do protokołu.

 

Punkt 7.

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Wyniki imienne:

ZA(12):

Sara Dyllong, Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Dorota Maleska

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Robert Kobus

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jerzy Proft, Radosław Zając

 

 

 

Punkt 8.

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu z Komisją Oświaty, które odbyło się w dniu 24 września 2020 roku, zgłoszono wnioski w zakresie:

 

 

Wystąpienia do Instytutu Powstań Śląskich w Opolu oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach z pismem o udostępnienie informacji na temat wybuchu i przebiegu III Powstania Śląskiego na terenach obecnej Gminy Dobrodzień.

Odp: Wystąpiono z pismem do tych instytucji – odp. Muzeum Powstań Śląskich nie posiada żadnych archiwaliów, fotografii czy relacji dotyczących tej tematyki. Jednakże odnaleźli informację encyklopedyczną dotyczącą Dobrodzienia, zawartą w Encyklopedii Powstań Śląskich (kserokopia w załączeniu 1). Muzeum zasugerowało kontakt z Muzeum Czynu Powstańczego w Leśnicy, które poinformowało, że w swoich zbiorach nie posiada informacji na temat przebiegu III powstania śląskiego na terenie gminy Dobrodzień.

Natomiast Biblioteka Instytutu Śląskiego w Opolu poinformowała, że w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z ich zbiorów ponieważ trwa układanie księgozbioru w magazynach po ich remoncie. Informacja o otwarciu biblioteki będzie zamieszczona na stronie internetowej i wtedy będzie można dokonać przeglądu materiałów o III powstaniu śląskim.

 

Radny Joachim Wloczyk poprosił o wyjaśnienie w sprawie nieprawidłowości na tablicach.

 

Radny Gabriel Kukowka wyjaśnił, że na zebraniu z mieszkańcami sołectwa Kocury mieszkańcy przedstawili kilka faktów rozbieżnych, które znajdowały się na tablicach ustawionych na rynku.

Radny wyjaśnił, że są instytucje w kraju, które mogą zweryfikować zapisy dotyczące faktów odnośnie powstań śląskich i tablice ponownie wrócą na swoje miejsce.

 

Burmistrz poinformował, że przed zimą planowano demontaż tych tablic, by nie uległy zniszczeniu. Projekt rewitalizacji zakładał ustawienie tablic o historii rynku i ratusza na rynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Radni wnioskowali także o podanie powodu przesunięcia realizacji instalacji fotowoltaicznej na dachu szaletu miejskiego na lata 2021-2025, gdyż realizacja montażu miała powstać w celu oszczędności zużycia energii.

Odp: Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść pisma ZGKiM z dnia 12.10.2020r które stanowi załącznik do protokołu.

 

 

 

 

 

Punkt 9.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że wnioski i interpelacje należy składać w formie pisemnej.

 

 

Punkt 10.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

 

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Piotr Kapela

PDFProtokół Nr XXIII 2020.pdf

 

 

Wersja XML