Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z dnia 5 października 2020

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 5 października 2020 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola gospodarki finansowej sołectw za 2019 rok.

 2. Analiza działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za I półrocze 2002 roku.

 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za I kwartał 2020 roku.

 4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Sara Dyllong dokonała otwarcia posiedzenia komisji witając radnych oraz zaproszonych gości.

Następnie przedstawiła porządek posiedzenia i poddała go głosowaniu.

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.

Punkt 1.

Komisja dokonała kontroli gospodarki finansowej sołectw za 2019 rok.

Na 2019 rok Rada Miejska zabezpieczyła kwotę funduszu sołeckiego 348.278,09 zł. Zadania zostały wykonane na kwotę 344.671,68 zł, pozostała kwota niewykorzystana 3.606,41 zł. Mieszkańcy sołectw na zebraniach we wrześniu 2018 zdecydowali na jakie zadania przeznaczyć środki, co ma być zrobione w pierwszej kolejności, a jakie zadania trzeba wspomóc własną pracą. W trakcie roku 4 sołectwa zmieniły zadania: Bzinica Nowa, Główczyce, Kocury i Pietraszów, a 2 sołectwa w wyniku zaoszczędzenia środków uchwaliły dodatkowe zadania: Błachów i Kolejka.

 

Lp.

 

Sołectwo

środki sołectwa - ogółem

 

 

Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego

Plan na 2019r.

(w zł na zadanie)

Wykonanie zadań na 31.12.2019r. (w zł)

Podsumowanie wykonanych wydatków w podziale na sołectwa 31.12.2019r. (w zł)

1

 

 

Błachów

16.679,09 zł

1. wykonanie projektu drogi od ul. Opolskiej w Błachowie do wiaduktu

7.500,00

7.500,00

Zadanie dodatkowe na kwotę 500,00 zł pn.

1.przygotowanie terenu pod altanę na placu rekreacyjnym w Błachowie przy ul. Opolskiej 25

nie zostało wykonane

 

Razem: 16.150,59

 

pozostała kwota

528,50 zł

 

2. wykonanie altany

8.679,09

8.650,59

3.przygotowanie terenu pod altanę na placu rekreacyjnym w Błachowie

 

500,00

 

0

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Bzinica Nowa

16.756,85 zł

1. wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Cmentarnej, Polnej i Łącznej w Bzinicy Nowej

 

7.380,00

 

7.380,00

Zmiana zadania pn. budowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej na kwotę 8.000,00 zł na zadania pn.

1. remont ogrodzenia przy szkole

2. wymiana tablicy ogłoszeń – usługa -nie zostało wykonane

 

Razem: 15.525,00 zł

 

pozostała kwota

1.231,85 zł

 

2. organizacja spotkań i warsztatów dla mieszkańców Bzinicy Nowej

 

1.376,85

 

1.375,00

3. remont ogrodzenia przy szkole

6.770,00

6.770,00

4. wymiana tablicy ogłoszeń - usługa

1.230,00

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bzinica Stara

24.143,86 zł

1. zakup i transport tłucznia wraz z rozplantowaniem na ul. Bieńka

3.500,00

3.500,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem: 22.874,22 zł

 

pozostała kwota

1.269,64 zł

 

 

2. zakup opału do remizy OSP w Bzinicy Starej

3.000,00

2.986,50

3. zakup paliwa i oleju oraz oprzyrządowania do kosiarek i serwis sprzętu

 

2.500,00

 

2.495,35

4. zakup ławek parkowych wraz z montażem

2.900,00

2.656,80

5. zakup piasku na boisko do piłki plażowej

3.000,00

2.999,72

6. zakup tłucznia na wjazd do szkoły

1.000,00

999,99

7. remont ogrodzenia przy szkole

2.343,86

2.343,86

8. zakup sprzętu dla OSP

3.000,00

3.000,00

9. zakup stołu do tenisa stołowego

900,00

899,00

10. turniej piłki plażowej

500,00

498,00

11. zakup drzewek na boisko sportowe

500,00

495,00

12. happy-bus- posiłek regeneracyjny

1.000,00

0

 

4

 

Główczyce

19.322,86 zł

1. zakup opału do budynku OSP w Główczycach

2.000,00

1.998,00

Zmiana zadania pn. dokumentacja planów przebudowy drogi na odcinku ul. Polnej do ul. Wiejskiej na kwotę 17.000,00 zł na zadanie pn. :

1. utwardzenie drogi na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Polnej w m. Zwóz na kwotę 17.000,00 zł

 

Razem: 19.296,59

 

pozostała kwota

26,67 zł

 

2. zakup paliwa do kosiarki i kosy spalinowej

322,86

298,59

3. utwardzenie drogi na odc. 500m od ul. Wiejskiej do ul. Polnej w m. Zwóz

 

17.000,00

 

17.000,00

 

5

 

Gosławice

17.923,22 zł

1. zakup tłucznia na drogi ul. Wąską i ul. Dębową

11.923,22

11.923,21

 

Razem: 17.923,21

 

pozostała kwota

0,01 zł

2. wykonanie projektu oświetlenia na ul. Lublinieckiej (droga serwisowa dz. nr 150 KM 12)

6.000,00

6.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejka

12.441,28 zł

 

1. zakup huśtawki II moduł

1.270,01

1.270,00

 

dodatkowe zadania:

na kwotę 2.992,82 zł

1. zakup 3 pasów antyburzowych,

2. zakup 2 szt. naświetlaczy ledowych wraz ze stojakiem oraz przedłużacza elektrycznego,

3. zakup 2 toreb na poszycie namiotu,

4. zakup koncentratu do przenośnej toalety wraz z przesyłką,

5. zakup materiałów do zabezpieczenia i podłączenia kabla elektrycznego,

6. remont altany

 

 

Razem: 12.417,81

 

pozostała kwota

23,47 zł

2. zakup namiotu (5x8)

2.250,00

2.250,00

3. zakup ławek i stołów do namiotu

2.250,00

2.250,00

4. zakup kabla

502,95

502,95

5. zakup 2 ławek zewnętrznych

700,00

700,00

6. zakup toi-toi na boisko

2.275,50

2.275,50

7. zakup paliwa do kosiarki

200,00

198,32

8. zakup 3 pasów antyburzowych do namiotu

210,00

210,00

9. zakup 2 toreb na poszycie namiotu

100,00

100,00

10.zakup 2 naświetlaczy ledowych wraz ze stojakiem oraz przedłużacza elektrycznego

 

576,00

 

569,96

11. zakup koncentratu do przenośnej toalety wraz z przesyłką

 

75,00

 

68,00

12. Zakup materiałów do zabezpieczenia i podłączenia kabla elektrycznego

 

300,00

 

291,26

13. remont altany

1.731,82

1.731,82

7

Klekotna

15.318,33 zł

1. remont ul. Wiesiondry

15.318,33

15.318,33

Razem: 15.318,33

 

pozostała kwota

0 zł

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Kocury

18.934,07 zł

1. zakup opału

4.000,00

3.960,00

 

zmiana zadania pn. opłata internetu na cały rok na kwotę 500,00 zł na zadanie pn.

1. zakup termosów na kwotę 500,00 zł

 

 

Razem: 18.893,18

 

pozostała kwota

40,89 zł

2. ułożenie kostki brukowej koło salki CAW

6.000,00

6.000,00

3. zakup akcesoriów do malowania pomieszczeń

2.000,07

2.000,00

4. zakup drewnianej lub metalowej dzwonnicy

2.000,00

2.000,00

5. zakup mikrofonów pojemnościowych – 2 szt.

600,00

600,00

6. zakup tablic informacyjnych – 2 szt.

3.834,00

3.834,00

7. zakup termosów

500,00

499,18

 

 

9

 

Ligota Dobrodzieńska

21.150,18 zł

1. zakup wyposażenia świetlicy

7.800,00

7.800,00

 

Razem: 20.759,50 zł

 

pozostała kwota:

390,68 zł

2. zakup koszy na śmieci

2.000,00

1.610,00

3. zakup tłucznia

6.350,18

6.350,18

4. opłata za energię cieplną do świetlicy

5.000,00

4.999,32

10

Makowczyce

17.106,76 zł

1. odbudowa drewnianego budynku dawnej remizy w Makowczycach ze zmianą przeznaczenia na miejsce spotkań lokalnej społeczności

 

17.106,76

 

17,106,76

 

Razem: 17.106,76 zł

 

pozostała kwota

0 zł

 

 

 

 

11

 

 

 

Myślina

38.879,00 zł

1. zakup opału do budynku gminnego przy ul. Przejazdowej 2 w Myślinie

 

2.000,00

 

1.998,80

 

 

 

Razem: 38.870,55 zł

 

pozostała kwota

8,45 zł

2. organizacja warsztatów artystycznych

1.000,00

999,15

3. przebudowa budynku gminnego przy ul. Przejazdowej 2 w Myślinie

 

35.879,00

 

35.872,60

12

 

Pietraszów

16.912,37 zł

 

 

1. remont ulicy Gromadzkiej

 

16.912,37

 

16.912,37

Zmiana zadania pn. połączenie ul. Gromadzkiej z ul. Rodzinną na kwotę 16.912,37 zł, na zadanie pn. remont ul. Gromadzkiej na kwotę 16.912,37 zł

 

Razem: 16.912,37 zł

 

pozostała kwota

0 zł

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Pludry

 

 

38.879,00 zł

1. wymiana urządzeń na placu zabaw przy budynku przedszkola w Pludrach

 

19.000,00

 

18.999,99

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem: 38.798,18 zł

 

 

pozostała kwota

80,82 zł

2. zakup opału do budynku starej szkoły

4.000,00

4.000,00

3. organizacja Biegu Szlakiem Pluderskich Stawów

1.500,00

1.500,00

4. zakup i zamontowanie lustra przy wyjeździe z ul. Piaskowej na ul. Robotniczą

 

1.000,00

 

927,30

5. zakup zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP z terminalem DTG oraz sprzętu dla OSP Pludry

 

10.000,00

 

10.000,00

6. organizacja spotkań i warsztatów dla mieszkańców

1.000,00

1.000,00

7. zakup sprzętu sportowego dla PSP w Pludrach

2.379,00

2.370,89

14

Rzędowice

27.954,00 zł

 

1. urządzenie placu zabaw

27.954,00

27.954,00

Razem: 27.954,00 zł

 

pozostała kwota

0 zł

 

 

 

 

15

 

 

 

Szemrowice

28.692,70 zł

1. zakup jednego kombinezonu UPS oraz trzech kombinezonów na osy dla OSP Szemrowice

 

3.650,00

 

3.650,00

 

 

 

 

Razem: 28.686,88

 

pozostała kwota

5,82 zł

2. montaż dwóch lamp na ul. Szkolnej

20.000,00

20.000,00

3. zakup opału dla OSP Szemrowice

2.650,00

2.646,00

4. usługa koszenia gminnych terenów zielonych

2.000,00

2.000,00

5. zakup paliwa i oprzyrządowania

392,70

390,88

16

Warłów

17.184,52 zł

 

1. wyrównanie drogi tłuczniem bazaltowym (nr ew. 71.1)

17.184,52

17.184,51

Razem: 17.184,51 zł

 

pozostała kwota

0,01 zł

 

Punkt 2.

Komisja dokonała analizy działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrodzieniu za
I półrocze 2002 roku, która przedstawia się następująco:

 

 

Plan

Wykonanie

%

Przychody z prowadzonej działalności

200

70,90

35,45

Dotacje z UM

278 426,00

141 212,98

50,72

Wynagrodzenia osobowe

212 145,51

83 453,89

39,34

Ubezpieczenia społeczne

32 900,00

15 160,51

46,08

Świadczenia urlopowe

5 050,00

4 521,6

89,54

Zakupy:

 

- księgozbiór

- podróże służbowe

 

- materiały i wyposażenie, w tym:

- czasopisma

- materiały biurowe

- środki czystości

-zakup ulepszeń do programu płatnik, rewizor, gratyfikant

 

- zakup usług, w tym:

 

- czynsz FB Myślina

- czynsz FB Pludry

- czynsz FB Szemrowice

-opłaty za internet i tel

- internet- Pludry

- orange- Myślina

- węgiel- Myślina

- opłata hosting

- um. o dzieło sprzątanie

- zakup pozostałych usług

- zużycie wody FB Myślina

 

Stan na początek roku

28 951,43

 

12 729,64

210,00

 

2 800,00

 

1 200,00

600,00

500,00

500,00

 

 

1 3711,79

 

 

 

1 560,00

2 280,00

 

800,00

1200,00

 

900,00

600,00

800,00

1 680,00

3 000,00

761,79

130,00

 

 

420,94

11 237,75

 

2 955,00

200,59

 

1 631,95

 

269,78

362,17

500,00

500,00

 

 

6 450,21

 

 

 

770,48

1 076,16

 

392,66

544,77

 

423,52

250,00

0

840,00

1 758,00

351,97

42,65

 

 

420,94

38,82

 

23,21

95,52

 

70,95

 

22,48

60,36

100,00

100,00

 

 

47,04

 

 

 

49,08

47,20

 

49,08

45,40

 

47,06

41,67

0

50,00

58,60

46,20

32,81

 

 

100,00

Dotacja z NPRC

5 770,00

0

0

Na pytanie radnego Joachima Wloczyka co dzieje się z książkami, które zostają wycofane, pani Dyrektor poinformowała, że różne są drogi np. przekazywane są do Zakładu Karnego, ostatnio do Szkoły Podstawowej w Pludrach czy na makulaturę. Biblioteka nie może wyrzucić książek może je przekazać na makulaturę itp.

Na pytanie Przewodniczącej Komisji czy w biblioteka posiada komputery, z których mogą korzystać czytelnicy, Dyrektor wyjaśniła, że na stanie posiada dwa stare komputery z dostępem do internetu.

Poinformowała, że obecnie przez pandemię czytelnie zostały zamknięte. Obsługa odbywa się przy drzwiach biblioteki z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom i czytelnikom. W ten sposób funkcjonują także wszystkie filie biblioteczne.

Przewodnicząca Komisji zapytała czy dużo młodych osób korzysta z komputera oraz czy jest takie zapotrzebowanie.

Dyrektor wyjaśniła, że jest zainteresowanie zarówno młodzieży jak i osób starszych.

Na dzień dzisiejszy biblioteka posiada katalog elektroniczny, stronę internetową w najbliższym czasie Dyrektor chciałaby wprowadzić elektroniczną rezerwację książki.

Na pytanie radnego Joachima Wloczyka jak przedstawia się stan czytelnictwa w roku 2019 do roku 2018, Dyrektor poinformowała, że w roku 2019 nastąpił spadek czytelnictwa. W tym roku w dniu 15 marca została zamknięta biblioteka dla czytelnika. W tym okresie odbyło się skontrum zbiorów bibliotecznych w Dobrodzieniu, w filiach bibliotecznych w Myślinie, w Szemrowicach i w Pludrach.

Od dnia 1 lipca biblioteka została ponownie otwarta dla czytelnika w ograniczonym dostępie.

p.o. Dyrektora poinformowała, że wzrasta liczba zakupu książek. Są książki, które należy mieć w bibliotece. Przymierza się do wyeksponowania książek, by były bardziej widoczne.

Biblioteka przystąpiła do projektu „ Mała Książka – Wielki Człowiek”, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, za wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Na pytanie radnej Doroty Wołowczyk, czy biblioteka przyjmuje książki od osób prywatnych, Dyrektor poinformowała, że tak, ale przyjmowane są obowiązujące lektury, książki specjalistyczne. Pozostałe książki można przekazać w ramach akcji „ Uwolnij książkę”, która jest kontynuowana (książki można zostawić na półce w korytarzu domu kultury).

Punkt 3.

Skarbnik Gminy Gabriela Gaś przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za I półrocze 2020 roku.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Skarbnik przedstawiła treść Uchwały nr 330/2020 z dnia 18 września 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. Opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

RIO zaopiniowało pozytywnie przedłożoną przez Burmistrza Dobrodzienia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCA

Komisji Rewizyjnej

mgr Sara Dyllong

 

PDFProtokół z dnia 5 października 2020.pdf

Wersja XML