Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie S.0050.186.2020

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.186.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

 

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Z 2004 r. nr 219, poz. 2218) w związku z zarządzeniem nr 46/12 Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w Województwie Opolskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, zarządzeniem Wojewody Opolskiego nr 121/2014 z dnia 9 września 2014 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w województwie opolskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz zarządzeniem Wojewody Opolskiego nr 60/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w województwie opolskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa zarządza się co następuje:

§ 1

1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań operacyjnych w podwyższonych stanach gotowości obronnej państwa, tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa system „Stałych dyżurów”.

2. Stały dyżur, o którym mowa w ust.1 pełni Burmistrz Dobrodzienia.

§ 2

1. Stały dyżur organizuje się w stałej gotowości obronnej państwa, w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

2. Stwierdza się następujący obieg informacji w systemie stałych dyżurów:

 1. Stały Dyżur” Wojewody Opolskiego przekazuje informacje do ogniw pośrednich a te z kolei do ogniw końcowych,

 2. ogniwa końcowe przekazują informacje i meldunki do ogniw pośrednich a te do „Stałego Dyżuru” Wojewody Opolskiego,

 3. ogniwem pośrednim pomiędzy „Stałym Dyżurem” Wojewody Opolskiego a „Stałym Dyżurem” Burmistrza Dobrodzienia jest „Stały Dyżur” Starosty Oleskiego.

§ 3

Ustala się następującą organizację i zasady pełnienia służby dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu jako jednostki organizacyjnej ujętej w systemie „Stałego dyżuru”:

 1. Stały dyżur pełniony jest całodobowo;

 2. Stały dyżur pełniony jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego;

 3. Stały dyżur organizuje się przy wykorzystaniu pracowników Urzędu zabezpieczających w stanie stałej gotowości obronnej obieg informacji i decyzji;

 4. Skład osobowy służby przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

 5. Wykaz osób upoważnionych do uruchomienia „Stałego dyżuru” po godzinach pracy przedstawia załącznik nr 2;

 6. W ramach funkcjonowania systemu „Stałego dyżuru” należy zapewnić bezpieczeństwo wykonywania zadań obronnych, w tym ochrony gromadzenia i przesyłania informacji oraz wykonywania dokumentów;

 7. Dokumentacja służby „Stałego dyżuru” obejmuje (wprowadza się do służbowego wykorzystania):

 1. Instrukcję działania „Stałego dyżuru”,

 2. Książkę meldunków „Stałego dyżuru”,

 3. Dziennik przyjętych i wysłanych sygnałów /informacji,

 4. Dziennik przyjętych i wysłanych sygnałów /informacji – szkoleniowy,

 5. Dokumentację „Stałego dyżuru”,

 6. brudnopis.

§ 4

Zadania wykonywane w systemie „Stałych dyżurów” obejmują:

 1. Uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa.

 2. Przyjmowanie i przekazywanie decyzji w sprawie uruchomienia określonych zadań, wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

 3. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji o zagrożeniach i stanie sił i środków uruchamianych podczas zmian gotowości obronnej państwa.

 4. Przekazywanie meldunków dobowych i okresowych oraz meldunków o realizacji zadań.

§ 5

Przekazywanie decyzji w sprawie uruchomienia systemu „Stałych dyżurów” może się odbywać:

 1. Bezpośrednio (ustnie) przez organ uprawniony do uruchomienia stałych dyżurów.

 2. Pośrednio – przez osoby upoważnione na piśmie uwierzytelnionym podpisem i pieczęcią urzędową.

 3. Pisemnie – przez doręczenie lub przesłanie odpowiedniego dokumentu za pomocą technicznych środków łączności.

§ 6

Za prawidłową organizację, przygotowanie, funkcjonowanie, opracowanie dokumentacji „Stałego dyżuru Burmistrza Dobrodzienia” oraz jej aktualizację odpowiedzialny jest inspektor ds. obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego i bhp. Wpisów dotyczących aktualizacji (zmian) dokonywać na stronach dodanych do instrukcji „Adnotacje urzędowe”.

§ 7

Stały dyżur” uruchamia się:

 1. W stanie stałej gotowości obronnej państwa - w celach szkoleniowych, kontrolnych lub sprawdzających:

  a. na polecenie organu tworzącego stały dyżur w podległych lub podporządkowanych jednostkach organizacyjnych,
  b. na polecenie organu upoważnionego do zarządzenia kontroli w zakresie określonym w upoważnieniu,
  c. na polecenie Wojewody Opolskiego.
 2. W stanie stałej gotowości obronnej państwa - w celach szkoleniowych, kontrolnych lub sprawdzających:
  a. na polecenie organu tworzącego stały dyżur w podległych lub podporządkowanych jednostkach organizacyjnych,
  b. na polecenie organu upoważnionego do zarządzenia kontroli w zakresie określonym w upoważnieniu,
  c. na polecenie Wojewody Opolskiego.
 3. W czasie podwyższania gotowości obronnej państwa – na polecenie Wojewody w celu przekazywania decyzji, o których mowa w §1. ust .1.

§ 8

Traci moc zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 47/2012 z dnia 21.05.2012 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa, zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr S.0050.133.2017 z dnia 5 września 2017 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 47/2012 z dnia 21.05.2012 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa, zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr S.0050.139.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 47/2012 z dnia 21.05.2012 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr S.0050.205.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 47/2012 z dnia 21.05.2012 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

BURMISTRZ

dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.186.2020.pdf (519,94KB)