Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie S.0050.187.2020

ZARZĄDZENIE NR S.0050.187.2020
BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia: „Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania karmy suchej dla kotów wolno żyjących w okresie od 20.12.2020 r. do 31.03.2021 r. na terenie Gminy Dobrodzień”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 2 pkt. 1 załącznika do uchwały NR XVII/144/2020 Rady Gminy Dobrodzień z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w 2020 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Regulamin zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania karmy suchej dla kotów wolno żyjących w okresie od 20.12.2020 r. do 31.03.2021 r. na terenie Gminy Dobrodzień”.

§ 2

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami w zakresie ich dokarmiania realizowana jest przez Gminę Dobrodzień przy współpracy z opiekunami społecznymi kotów wolno żyjących, zwanych dalej „opiekunami” na podstawie złożonych deklaracji, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Bezpłatna karma przysługuje opiekunom, wpisanym do rejestru opiekunów społecznych kotów wolno żyjących prowadzonego przez Burmistrza Dobrodzienia, po uprzednim złożeniu przez nich wniosku o zakup karmy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Bezpłatna karma przysługuje opiekunom, którzy zamieszkują na terenie Gminy Dobrodzień w miejscowości, gdzie przebywają koty wolno żyjące objęte ich opieką.

§ 3

1. Opiekun zobowiązuje się w ramach złożonej deklaracji, o której mowa w § 2 ust. 1:

a) prowadzić regularne dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscu ich przebywania;

b) prowadzić dokarmianie zwierząt w stałym i bezpiecznym dla zwierząt miejscu;

c) przechowywać karmę przekazaną przez Gminę Dobrodzień w sposób zabezpieczający ją przed zniszczeniem lub zepsuciem;

d) sprawować opiekę nad kotami w zakresie ich dokarmiania we wskazanym miejscu za akceptacją i zgodą właściciela lub zarządcy nieruchomości;

e) dokarmiać koty w sposób niestwarzający uciążliwość dla mieszkańców oraz zachować porządek i czystość w miejscu dokarmiania;

f) zgłaszać niezwłocznie do referatu rolnictwa Urzędu Miejskiego o zmianie danych wskazanych we wniosku o zakup karmy, o którym mowa w § 2 ust. 2, a w szczególności o ilości dokarmianych zwierząt lub o fakcie zaprzestania ich dokarmiania.

2. Opiekunowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub świadczenie z tytułu realizowanego zadania.

3. Opiekun wykonuje zadanie, o którym mowa w § 2 osobiście.

4. Opiekun może powierzyć wykonywanie zadania innej osobie czasowo w uzasadnionych i losowych przypadkach, lecz w pełni odpowiada za jego wykonanie.

§ 4

Zakupem i wydawaniem karmy suchej dla kotów wolno żyjących zajmuje się referat rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

§ 5

Z uwagi na ograniczone środki budżetowe ustala się następujące warunki wydawania i wykładania karmy suchej dla kotów wolno żyjących:

  1. ustala się liczbę kotów, w obrębie tego samego stada i przebywających na tym samym obszarze, dla których będzie wydawana karma tylko jednemu opiekunowi, w ilości od 3 do 10 kotów;

  2. przyjmuje się dzienny limit karmy suchej w ilości 50 g na jednego kota;

  3. ilość wydawanej karmy jednemu opiekunowi stanowi iloczyn liczby kotów wskazanych we wniosku o zakup karmy z uwzględnieniem zapisów w pkt. 1 i przyjętego dziennego limitu karmy na jednego kota oraz liczby dni dokarmiania;

  4. zakup i bezpłatne wydawanie karmy odbywa się na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2

§ 6

Gmina Dobrodzień zastrzega sobie prawo wykreślenia z rejestru opiekunów społecznych kotów wolno żyjących, osoby, które, nie przestrzegają zasad lub warunków współpracy, a w szczególności w przypadku karmienia kotów w niewłaściwym miejscu, tj. niebezpiecznym dla zwierząt, nieregularnego wykładania karmy, dysponowania karmą niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwego przechowywania karmy.

§ 7

Gmina Dobrodzień zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli realizacji zadania powierzonego opiekunowi społecznemu kotów wolno żyjących.

§ 8

Wydawanie karmy opiekunom społecznym kotów wolno żyjących odbywa się za potwierdzeniem odbioru – protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.187.2020.pdf (49,69KB)

PDFzałączniki.pdf (83,51KB)