Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie S.0050.199.2020

Zarządzenie Nr S.0050.199.2020
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie zbycia autobusu marki Jelcz w drodze rokowań

Burmistrz Dobrodzienia działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przeznaczyć do zbycia w drodze rokowań autobus marki Jelcz, typ L090M, rok produkcji 2000, o numerze rejestracyjnym OOL A300.

2. Warunkiem przeprowadzenia rokowań jest złożenie przez oferenta oświadczenia na sprzedaż przedmiotowego autobusu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta.

4. Rokowania przeprowadza się odrębnie z każdym oferentem.

5. O wyborze nabywcy decydować będzie zaproponowana przez oferenta najwyższa cena, zbliżona do wywoławczej.

6. Z przeprowadzonych rokowań sporządza się notatkę urzędową.

7. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.

8. Wyłoniony nabywca zobowiązany jest zapłacić uzyskaną cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr S.0050.68.2020 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.199.2020.pdf (369,90KB)