Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z dnia 25 listopada 2020

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, które odbyło się w dniu 25 listopada 2020 roku.

Posiedzenie Komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbyła się poprzez system informatyczny.

Obrady rozpoczęto 25-11-2020 o godz. 15:06, a zakończono o godz. 19:27 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

1. Tomasz Miazga

2. Jacek Skibe

3. Piotr Kapela

4. Jerzy Proft

5. Gabriel Kukowka

6. Krzysztof Bula

7. Damian Karpinski

8. Rajmund Lichota

9. Robert Kobus

10. Radosław Zając

11. Rafał Chwalczyk

W posiedzeniu komisji w trybie zdalnym uczestniczyli: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy, inspektorzy Anna Lis, Tomasz Gabor, Ewald Zajonc, informatyk Piotr Więdłocha

Porządek posiedzenia:

 1. Przedstawienie stanowiska Zespołu Szkół w Dobrodzieniu dot. działki nr 1613 położonej w Dobrodzieniu.

 2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 307/39 o powierzchni 0,2767 ha położonej w Turzy.

 3. Zasiedlenie wolnych lokali mieszkalnych.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 1. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zaproponował, by w związku z tym, że jest możliwość połączenia się poprzez system informatyczny z przedstawicielami Związku Międzygminnego „ Czysty Region” Panią Brygidą Kolenda-Łabuś – Przewodniczącą Związku i Panią Dorotą Stanek- Kierownikiem Wydziału Gospodarki Odpadami zmienić kolejność porządku posiedzenia i po punkcie 2) wprowadzić punkt dotyczący Dyskusji w temacie gospodarki odpadami.

W związku z pytaniami radnych zaproszono do dyskusji przedstawicieli Związku.

Porządek posiedzenia po zmianie poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Rajmund Lichota, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 1.

Przedstawienie stanowiska Zespołu Szkół w Dobrodzieniu dot. działki nr 1613 położonej w Dobrodzieniu.

Inspektor Tomasz Gabor wyjaśnił, że Zespół Szkół w Dobrodzieniu poinformował, że z dniem 1 stycznia 2021 roku nie będzie już korzystał z użyczenia działki nr 1613 o pow. 0,2623 ha położonej w Dobrodzieniu.

Komisja po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w sprawie dalszego użyczenia działki nr 1613 położonej w Dobrodzieniu zaproponowała, by działkę przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Po wykonaniu operatu szacunkowego sprawę ponownie skierować na posiedzenie Komisji celem określenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Punkt 2.

Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 307/39 o powierzchni 0,2767 ha położonej w Turzy.

Na pytanie radnego Gabriela Kukowki jakie są szanse na przekształcenie działki na działkę budowlaną oraz czy jako gmina lepiej nie przekształcać na działkę budowlaną i wystawić na przetarg, Inspektor Gabor potwierdził, że działkę można przekształcić.

Na pytanie radnego Jacka Skibe jaki jest koszt przekształcenia i jak długo trwa ten proces, inspektor Tomasz Gabor wyjaśnił, że proces przekształcenia trwa około trzech miesięcy a koszt to kwota około 1 000,00 zł.

Zastępca Burmistrza poinformował, że jest to działka gminna, która posiada dojazd z drogi gminnej.

Komisja po zapoznaniu się z przebiegiem działki nr 307/39 o powierzchni 0,2767 ha położonej w Turzy zaproponowała, by wszcząć postępowanie w sprawie przekształcenia działki na działkę budowlaną i przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Głosowanie w sprawie przekształcenia działki nr 307/39 na działkę budowlaną.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Robert Kobus, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

DYSKUSJA w temacie gospodarki odpadami.

Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „ Czysty Region” Pani Brygida Kolenda – Łabuś oraz Pani Dorota Stanek Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami uczestniczyły w dyskusji w trybie online.

Pani Brygida Kolenda – Łabuś poinformowała, że Związek obsługuje duży teren, postępowanie przetargowe wymaga procedury unijnej. Ogłoszenie wymaga 30 dni, więc nie ma szansy, by zdążyć przed 1 stycznia 2021 roku. Zakłada, że uda się postępowanie przedłużyć, przetarg został ogłoszony ale w międzyczasie zmieniony i 28 grudnia nastąpi otwarcie ofert przetargu i w pierwszych dniach stycznia nastąpi podpisanie umowy.

Poinformowała, że kontrakt będzie obowiązywał od 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Do przetargu może przystąpić obecny oferent w celu zapewnienia ciągłości usługi. Na miesiąc styczeń zostanie zawarta odrębna umowa na odbiór odpadów.

Pani Brygida Kolenda – Łabuś poinformowała, że umowa nie będzie zawierać zapisów odnośnie odbioru gabarytów, popiołu ( odbiór popiołu od lutego) i nie będą wymieniane worki na pojemniki BIO.

Związek przygotuje informację dla mieszkańców, taka informacja winna być zamieszczona także na tablicach ogłoszeń. Mieszkańcy otrzymają pakiety, które będą zawierać nowe deklaracje, informacje o selektywnej zbiórce. Od nowego roku wprowadzony zostanie odbiór popiołu. Każdy

z mieszkańców będzie zobowiązany do zaopatrzenia się w osobny kubeł na popiół w kolorze szarym ( metal lub plastik o odpowiednich normach). Każdy ile zadeklaruje pojemników tyle otrzyma naklejek. W deklaracji należy zaznaczyć czy odbiór popiołu będzie w okresie zimowym czy także w okresie letnim.

Pani Brygida Kolenda- Łabuś wyjaśniła, że należy zastanowić się w jaki sposób zorganizować zbiórkę deklaracji. Jeżeli zostaną ustalone terminy pracownicy Związku będą pełnili dyżur w poszczególnych sołectwach, by mieszkańcy mogli przekazać wypełnione deklaracje. Osoba, która będzie odbierała deklaracje, w którym będzie zadeklarowany odbiór popiołu otrzyma naklejkę. Należy ustalić w jakim miejscu będzie odbywał się odbiór deklaracji, planowana jest obsługa 3 – 4 sołectw/ na 1 dzień.

Poinformowała, że dystrybucją pakietów Związek zajmie się przy udziale sołtysów, którzy te pakiety rozdysponują.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że ulegnie zmianie stawka dla zamieszkujących w lokalu do 4 osób – zwiększy się o 0,50 zł, jednak dla osób powyżej 4 stawka się zmniejszy. Ale dojdzie ulga za kompostowanie 1 zł.

Każdy lokal mieszkalny otrzyma informację o indywidualnym koncie na które należy dokonywać opłat.

Na pytanie radnego Jacka Skibe kiedy zostaną dostarczone pakiety, co z rejestracją online oraz jeżeli zostanie złożona deklaracja tradycyjnie to otrzyma się naklejkę, a co w przypadku rejestracji online, Pani Brygida Kolenda – Łabuś wyjaśniła, że w pismach będzie informacja o złożeniu deklaracji online, jeżeli deklaracja wpłynie jako e-deklaracja to naklejki zostaną wysłane na adres. Poinformowała, że można będzie składać deklaracje elektronicznie.

Radny Jacek Skibe zapytał, czy w przypadku jeżeli nie napełnia się pojemnika 120 l popiołem również należy wykazać w deklaracji odbiór popiołu 1 raz w sezonie.

Pani Brygida Kolenda – Łabuś wyjaśniła, że nie zakłada, że popiół miesza się z inną frakcją. Jeżeli jest to popiół z kominka ( ze spalania drewna) to wrzuca się go do kompostownika a nie do odpadów zmieszanych.

W deklaracji nie należy wtedy tego wykazywać i nie ma się zwolnienia.

Bioodpady będą zbierane do kubłów, a nie do worków jak dotychczas. Pojemnik koloru brązowego dostarczy „Czysty Region” osobom, które w deklaracji określą, że będą oddawać ten rodzaj odpadów.

Radny Damian Karpinski zapytał czy w miesiącu styczniu popiół będzie zbierany tak jak do tej pory w postaci zmieszanej – Pani Kolenda-Łabuś potwierdziła, że tak.

Radny zwrócił uwagę na wypowiedź dotyczącą odbioru deklaracji, że w ciągu 1 dnia deklaracje będą odbierane w 3 - 4 sołectwach. Uważa, że mieszkańcy pracują i wizyty nie mogą odbywać się przed godziną 16.00.

Pani Kolenda – Łabuś wyjaśniła, że wspólnie z Burmistrzem ustalą harmonogram, w które dni i o której godzinie odbędą się spotkania. Uważa, że do 15.oo będą mogły składać deklaracje osoby nie pracujące, a później osoby pracujące. Poinformowała, że liczą na współpracę z sołtysami.

Na pytanie radnego Damiana Karpinskiego czy mieszkańcy sami zakupują pojemnik na popiół, Pani Kolenda-Łabuś wyjaśniła, że tak. Wszystkie pojemniki dostarcza Czysty Region za wyjątkiem pojemnika na popiół, w który mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie.

Poinformowała, że obowiązują limity na odpady BIO (1-2 kubły w zależności od rodziny) pozostałe odpady odbierają bez limitu. ( mieszkańcy sami zaopatrują się w worki, jeżeli nie mieszczą się w pojemnikach.

Na pytanie radnego Damiana Karpinskiego jak przedstawia się sytuacja w lokalach komunalnych, Pani Brygida Kolenda- Łabuś poinformowała, że pojemniki zostaną zinwentaryzowane – pojemniki w zabudowie wielorodzinnej są własnością operatora.

Na pytanie radnego odnośnie odbioru popiołu wyjaśniono, że nie ma różnicy pomiędzy odbiorcami odbioru popiołu z domu jednorodzinnego a wspólnotą, która składa deklaracje tak jak osoby zamieszkałe w domach jednorodzinnych.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że kolory pojemników są różne. W naszej gminie dużo posesji ma zielone pojemniki na odpady zmieszane. Zapytał kto będzie oklejał pojemniki.

Pani Brygida Kolenda- Łabuś wyjaśniła, że mają czas na dostosowanie kolorystyki do czerwca 2022 roku, ale przepisy zobowiązują, by naklejka była, gdyż będzie wiadomo, jakie odpady się tam znajdują. Jest to obowiązek operatora, który będzie obsługiwał nasz teren.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że istnieją obawy, że przy wystawianiu zamiast 1 pojemnika wystawiane będą 2 i będą zawirowania.

Pani Brygida Kolenda- Łabuś zwróciła się z prośbą, by Gmina Dobrodzień zrobiła inwentaryzację pojemników, by było wiadomo ile pojemników znajduje się na danej posesji. Oczekuje, że będzie to wykonane do końca roku.

Burmistrz stwierdził, że może taką deklarację złożyć.

Pani Brygida Kolenda- Łabuś uważa, że obie strony chcą, by było to zrobione dobrze. Są tuż przed ogłoszeniem przetargu na zintegrowany odbiór informatyczny. Należy rozpocząć od inwentaryzacji z natury ( adres + ilość pojemników).

Pani Dorota Stanek stwierdziła, że gdyby wykonywali to sołtysi to podadzą ilość pojemników i ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Radny Jacek Skibe odniósł się do inwentaryzacji i stwierdził, że w momencie klejenia naklejek będą brali pod uwagę zapisy w deklaracji, które być może trzeba będzie zweryfikować.

Pani Brygida Kolenda- Łabuś wyjaśniła, że będą obsługiwane tylko pojemniki z naklejką.

Punkt 3.

Zasiedlenie wolnych lokali mieszkalnych.

Inspektor Anna Lis poinformowała, że nie wpłynął żaden wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego.

Poinformował, że osoby, którym został przydzielony lokal mieszkalny z zasobu komunalnego zrezygnowały z tego przydziały tj.

Propozycja pozostawienia na liście oczekujących.

Inspektor Anna Lis przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego w ramach zamiany:

Powyższą propozycję zamiany lokalu mieszkalnego poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zamiany z Pluder do Dobrodzienia.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jacek Skibe, Radosław Zając, Jerzy Proft, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Piotr Kapela

Punkt 4.

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

Inspektor Anna Lis poinformowała, że w związku z faktem, że Gmina Dobrodzień przystąpiła do Związku Międzygminnego „ Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu należy zmienić Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony Regulamin.

Radny Tomasz Miazga zapytał w sprawie zapisu w Rozdziale 5 punkt 2), który mówi, że „ utrzymujący pszczoły miodne zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości
i zagrożenia dla właścicieli nieruchomości sąsiednich”.

Inspektor A. Lis wyjaśniła, że pisząc Regulamin wzorowała się na innych Regulaminach, które także posiadały taki zapis. Sanepid tego zapisu nie zakwestionował.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Krzysztof Bula, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Radosław Zając, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Jacek Skibe

Inspektor Anna Lis poinformowała, że Gmina Dobrodzień przystępując do Związku będzie opierała się na uchwałach obowiązujących w Związku dlatego kolejne projekty uchwał będą dotyczyły uchylenia uchwał obowiązujących do tej pory w naszej gminie.

Radny Damian Karpinski zapytał czy jeżeli wszystko się opóźni to czy nie będziemy w styczniu funkcjonować niezgodnie z przepisami.

Pani A. Lis wyjaśniła, że będą opóźnienia jeżeli chodzi o przetarg, ale pozostałe sprawy będą uregulowane.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że to Związek „Czysty Region” będzie płacił operatorowi za gospodarkę odpadami za miesiąc styczeń 2021 roku.

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że umowa jest podpisana. Chodzi tylko o to, że nie będą odbierane odpady BIO. W Regulaminie jest zapis, że będą odbierane raz na dwa miesiące. Natomiast popiół jako frakcja w myśl ustawy odbiór nie jest wymagany.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Radosław Zając, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Radosław Zając, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Radosław Zając, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/67/2015 rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Krzysztof Bula

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Inspektor Ewald Zajonc poinformował, że projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej za obwodnicą ( płn. - zach. strona ) dot. terenu ok. 6,5 ha, głównie na wniosek
P. ………………….., który posiada 5 działek przy samej ulicy. W tej pow. 6,5 ha są po 2 działki Gminy i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz 2 – 3 właścicieli prywatnych. Stwierdził, że nie ma sensu zmieniać planu tylko dla tych 5 działek p. …………….., tylko całą w/w powierzchnię, gdyż w 2017 r. Rada Miejska uchwaliła zmianę Studium pod usługi i działalność gospodarczą, więc tylko trzeba opracować plan. W budżecie przyszłego roku trzeba będzie znaleźć środki na opracowanie.

Podczas uchwalania planu dotyczącego ronda przy ul. Szemrowickiej – Wojska Polskiego w uchwale Rada ustaliła stawkę opłaty z tytułu wzrostu wartości działek w wysokości 15 %.

Radny Gabiel Kukowka – teren gminy i około ta działka. Co się stanie z tym stawem, są budynki mieszkalne a chcemy z tego terenu zrobić teren przemysłowy.

Inspektor E.Zajonc wyjaśnił, że jest tam kilka łąk i stawek przy ul. Bocznej, co dochodzą aż do Ligoty Dobrodzieńskiej i teren ten nie jest objęty zmianą planu. Zabudowa przy ul. Szemrowickiej na górce jest oddalona od terenu planowej zmiany planu.

Radny Gabriel Kukowka zapytał czy zobowiązanie o budowie wodociągu Burmistrz ma na piśmie.

Burmistrz stwierdził, że nie ma na piśmie, jeżeli inwestor będzie chciał zainwestować to musi wodę dostarczyć od ul. Bocznej w Ligocie Dobrodzieńskiej.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że osoba może sprzedać działkę, gmina poniesie koszty i mogą powstać konflikty pomiędzy mieszkańcami. Sprzeda działkę a kolejny inwestor przeznaczy działkę na inne cele.

Burmistrz wyjaśnił, że plan nie zostanie uchwalony przeciwko mieszkańcom, każda osoba może wnieść uwagi do planu, które trzeba uwzględnić.

Radny Robert Kobus wyjaśnił, że w planie przygotowano więcej działek niż osoba wnioskuje.

Inspektor Zajonc wyjaśnił, że są 2 działki gminne i 2 Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz 2 – 3 właścicieli prywatnych.

Radny Gabriel Kukowka – burmistrz wspomniał, że osoba ta zobowiązała się do doprowadzenia wody, uważa, że te zobowiązania winne być na piśmie o ile jest taka możliwość.

Pan Ewald Zajonc wyjaśnił, że planowanie przestrzenne jest zadaniem własnym gminy i nie możemy wymagać i stawiać warunków budowy infrastruktury w zamian za opracowanie planu miejscowego. Wodociąg jest konieczny, studnia nie wystarczy dla myjni pojazdów i inwestor sam musi ponieść koszty jego budowy.

Na pytanie radnego Gabriela Kukowki o wysokość maksymalnej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po zmianie planu Inspektor E. Zajonc wyjaśnił, że maksymalnie taka opłata może wynieść ustawowo do 30 % , która jest naliczana w przypadku zbycia działek przez właściciela do 5 lat po uchwaleniu planu miejscowego.

Radny zapytał na jakim etapie się to dzieje – p. Zajonc wyjaśnił, że na etapie uchwały Rada ustala % wysokość tej opłaty.

Burmistrz wyjaśnił, że jest zapis, że w przypadku gdy prywatny właściciel po zmianie planu zbył grunt w ciągu 5 lat to jest zobowiązany ponieść opłatę adiacencką.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Jacek Skibe, Robert Kobus, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Inspektor Ewald Zajonc poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień dotyczy terenu w Klekotnej ( części działki nr 178/164 ) położonej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec. Jest to wzniesienie o pow. ok 10 ha położone ok. 800 m od najbliższej zabudowy ul. Cegielnianej w Klekotnej. Zmiana dotyczy przeznaczenia tego terenu pod eksploatację piasku planowanego do budowy drogi ekspresowej nr 11. Następnie trzeba podjąć uchwałę w sprawie opracowania planu miejscowego. Temat zmiany Studium podjęto uchwałą Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30.10 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień” - części działki nr 178/164 obręb Klekotna, a po przeprowadzeniu całej procedury z wyłożeniem do publicznego wglądu i dyskusją publiczną ( nikt zainteresowany się nie zgłosił ) można będzie podjąć uchwałę o zmianie Studium.

Dodatkowo Pan Zajonc wyjaśnił, że dnia 31 października 2020 r. weszło w życie „Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego”. Rozporządzenie nie podlega vacatio legis. Określa ono nowe standardy tworzenia danych przestrzennych m. in. dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmin. W związku z powyższym, aby sporządzona zmiana Studium spełniała aktualnie obowiązujące regulacje prawne, konieczne jest dodanie do uchwały załącznika zawierającego (przygotowane zgodnie z nowym rozporządzeniem) zbiory danych przestrzennych opisujących Studium Gminy Dobrodzień.

Dodany załącznik stanowią dane przestrzenne nagrane na płytę CD/DVD w postaci pliku gml oraz geotiff, które wskazują odniesienie przestrzenne dokumentu – w tym przypadku do granic administracyjnych gminy w określonym układzie współrzędnych. Pomimo, iż rozporządzenie weszło w życie po etapie procedury poprzedzającej uchwalenie nowej edycji studium zasadne jest dodanie „Załącznika nr 4 – zbiory danych przestrzennych odnoszących się do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień”, aby nie doszło do zakwestionowania legalności uchwały przez Urząd Wojewódzki w Opolu.

Na pytanie radnego Gabriela Kukowki czy w dniach, w których był wyłożony plan urząd był otwarty dla klientów, Pan Zajonc wyjaśnił, że plan był także dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a w urzędzie był wyłożony w czasie kiedy był czynny i nie zamknięty.
W dniu 2 października odbyła się dyskusja publiczna z udziałem projektantów planu (z mieszkańców nikt się pojawił).

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Radosław Zając, Jerzy Proft, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji i wysłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zaopiniowania.

W projekcie zostały zawarte już uwagi UOKIK, które dotyczyły:

 1. w odniesieniu do przepisu §5 ust.1 pkt 1 projektu uchwały zwrócono uwagę, że stosownie do art.5 ust.1 rozporządzenia nr 1407/2013, pomoc de minimis przyznawaną zgodnie z tym rozporządzeniem można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z innymi rozporządzeniami.
 2. należy także zobowiązać podmioty ubiegające się o pomoc de minimis do przedstawienia, oprócz zaświadczeń o pomocy de minimis również zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

Opinia UOKIK stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Radosław Zając, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Zastępca Burmistrza przedstawił stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 roku oraz propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. ( tabela w załączeniu).

Wyjaśnił, że proponuje się dokonać drobnej korekty stawek w oparciu o stawki gmin sąsiadujących.

Poinformował, że przyjmując proponowane stawki wpływy do budżetu będą wynosić więcej o około 51.000,00 zł w porównaniu do roku bieżącego.

Na pytanie radnego Radosława Zająca jak przedstawia się nasza stawka podatku od nieruchomości za budynki pod działalność gospodarczą, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że względem gmin sąsiednich nasze stawki były stosunkowo wysokie. Kierując się chęcią zwiększenia konkurencyjności na początku kadencji podjęliśmy decyzję, by starać się je utrzymać na podobnym poziomie.

Gminy Olesno i Lubliniec prawdopodobnie pozostawią stawki na poziomie roku 2020. Pozostałe gminy sąsiednie dokonały zmian.

Jeżeli chodzi o stawkę w naszej gminie to jest propozycja, by stawkę podwyższyć ale bardzo delikatnie mniej niż można było oczekiwać.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały z proponowanymi stawkami.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jerzy Proft, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Jacek Skibe

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Radosław Zając

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Skarbnik wyjaśniła, że w marcu br. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Dobrodzień pomocy rzeczowej dla Województwa Opolskiego w formie opracowania dokumentacji dla zadania „ Włączenie ścieżki pieszo-rowerowej Bzionków – Dobrodzień do DW 901”.

W związku z rezygnacją w tym roku z realizacji zadania, proponuje się uchylenie tej uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 marca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Opolskiemu.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Radosław Zając, Damian Karpinski, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany do budżetu Gminy Dobrodzień na rok 2020:

1. Po sporządzeniu aneksów do umów na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się środki na ten cel w 2020r. o 70.000,00 zł (rozdz. 71004).

2. Zgodnie z decyzją mieszkańców sołectwa Pludry przenosi się 10.000,00 zł z zadania „Budowa remizy OSP w Pludrach” na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Pludrach (rozdz. 75412).

3. Zmniejsza się środki na odsetki od kredytów i pożyczek o 90.000,00 zł (bardzo niski WIBOR1M – na początku roku 1,63%, a obecnie 0,2%)

4. Po aktualizacji kwot dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się dotację dla szkoły w Gosławicach o 50.985,00 (rozdz. 80101)

b) zwiększa się dotację dla przedszkola w Gosławicach o 5.500,00 (rozdz. 80104)

a) zwiększa się dotację dla przedszkola w Błachowie o 16.500,00 (rozdz. 80104)

5. Zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci mieszkających na terenie naszej gminy do przedszkoli w innych gminach – 4.000,00 zł (rozdz. 80104)

6. Zwiększa się środki na zapłatę za odbiór odpadów komunalnych o 300.000,00 zł za m-ce listopad i grudzień. Na dzisiejszy dzień w planie pozostało 138 tyś zł. (rozdz. 90002)

7. Rezygnuje się w tym roku z realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej włączenia ścieżki pieszo-rowerowej Bzionków-Dobrodzień do DW 901” stanowiącego pomoc rzeczową dla Województwa Opolskiego - zmniejszenie o 21.033,00 zł (rozdz. 60013)

8. W tym roku nie zostanie również podpisana umowa na dofinansowanie zakupu i montażu centrali wentylacyjnej do sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury" - zmniejszenie o 159.200,00 zł (rozdz.92109)

9. W związku z kosztorysowym rozliczeniem zagospodarowania terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, po dokonanych obmiarach, nastąpiła konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu o 21.033,00 zł (rozdz. 90095).

10. Zmienia się sposób wykorzystania środków pochodzących w wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z dotacji na wymianę pieców na utrzymanie zieleni – kwota 39.200,00 ( załącznik nr 5).

11. W związku z przesunięciem przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” terminu realizacji zadań, na które zaciągnięto pożyczki, a co za tym idzie przedłużeniem terminu otrzymania przez stowarzyszenie dofinansowania dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się przychody z tyt. spłat pożyczek o 32.185,00 zł (zaplanowana w tym roku spłata dwóch pożyczek nastąpi w roku przyszłym)

- zwiększa się rozchody z tyt. udzielonych pożyczek o 12.000,00 udzielono pożyczki krótkoterminowej, która po podpisaniu aneksu stanie się długoterminową

Zostaną podpisane aneksy przesuwające termin spłaty zaciągniętych pożyczek z 2020 na 2021r.

Skarbnik poinformowała, że nie otrzymała jeszcze wniosku Sołectwa Kocury, które planuje przeznaczyć środki na zakup pralki.

Na pytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie środków na stadion miejski, Pani Skarbnik poinformowała, że są środki ze stypendiów sportowych, jednak nie znamy kwoty jaka jest potrzebna. Jak będzie już taka informacja to zostaną przeniesione środki na zakup grzejników.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Jerzy Proft, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Radosław Zając, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Piotr Kapela, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej, które stanowią załącznik do protokołu.

Radny Jacek Skibe przypomniał, że była mowa o budowie studni głębinowej w 2021 roku.

Skarbnik wyjaśniła, że wpłynął wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ale już po sporządzeniu projektu budżetu.

Burmistrz poinformował, że dyrektor prowadził rozmowy w sprawie odwiertów geologicznych, jednak w ostatni czasie brak jest kontaktu firmą. Trzeba wyjaśnić na jakim etapie jest ta sprawa.

Radny Jacek Skibe obawia się, by sprawa nie skończyła się tak jak z fotowoltaiką.

Uważa, że należy zabezpieczyć odpowiednią ilość wody, jakość tej wody i ponownie powrócić do tematu.

Skarbnik poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji odbywa się tylko dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

W miesiącu grudniu odbędzie się posiedzenie komisji na którym Komisja opracuje opinię na temat projektu budżetu.

Punkt 6.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jacek Skibe, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Radosław Zając, Proft Jerzy

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 7.

Sprawy różne.

Radni wnioskowali, by wystąpić z pismem do ZGKiM o doprecyzowanie kosztów utrzymania szaletu z rozbiciem na: koszty energii w poszczególnych miesiącach, wydatki osobowe + wymiar etatu, wpływy za korzystanie toalety, usługi i inne związane z funkcjonowaniem szaletu miejskiego w Dobrodzieniu z rozbiciem na materiały i płace. Należy także przedstawić projekt obniżania kosztów utrzymania szaletu za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych oraz plan działania związany z utrzymaniem szaletu. Przedstawić także koncepcję instalacji fotowoltaicznej ( zapotrzebowanie na moc, zysk finansowy z planowanej instalacji fotowoltaicznej) oraz wystąpić do większej ilości firm z zapytaniem ofertowym o dokonanie wyceny montażu fotowoltaicznej z określeniem mocy.

Na kolejne posiedzenie należy zaprosić Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Radny Radosław Zając zwrócił się z zapytaniem czy wiadomo już coś w sprawie ustawienia lustra w Myślinie – wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych z wnioskiem, podczas rozmowy telefonicznej otrzymano informację, że wyczerpał się stan magazynowy luster i gmina nie ma wpływu na czas otrzymania przez ZDP przesyłki z firmy.

Radny uważa, że wszelkie sprawy winne być załatwiane pisemnie a nie telefonicznie, gdyż w tym przypadku nie ma żadnego potwierdzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej poparł radnego w tej sprawie. Uważa, że rozmawiając telefonicznie nie ma żadnych terminów, które należy dotrzymać, nie pozostaje żaden ślad, że były interwencje i prowadzone rozmowy.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza kiedy odbędzie się wizja lokalna w terenie w sprawie rowu w Makowczycach. Miało odbyć się spotkanie z nowym wykonawcą, jakie są wyniki rozmowy.

Burmistrz poinformował, że podpisana została umowa z Wykonawcą i sprawa będzie kontynuowana.

Burmistrz poinformował, że wczoraj w sądzie odbyło się posiedzenie niejawne, na którym uchylono decyzję SKO, RDOŚ i Burmistrza o braku zgody na wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji. Gmina nie została poinformowana o posiedzeniu i nie była jego stroną.

Gmina nie otrzymała postanowienia Sądu ale jest obowiązek przesłania w ciągu 14 dni uzasadnienia. Nie wiadomo czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze wystąpi do wyższej instancji czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego czy sprawa wróci do gminy i znowu rozpocznie się proces.

Burmistrz wyjaśnił, że gdyby decyzja została zmieniona przez Sąd to inwestor może wystąpić o warunki zabudowy

Kontakt z wykonawcą planu, by przyspieszyli prace, wtedy można przyjąć plan zagospodarowania i studium. Firma przygotuje także zmianę studium, które jest konieczne do uchwalenia planu.

Radny Jacek Skibe jak będzie plan i Burmistrz wyda decyzję odmowną, że nie ma w planie i nie ma odwrotu to inwestor czy może zrealizować inwestycję.

Radny prosi o przyspieszenie tematu.

Burmistrz chciałby poznać uzasadnienie sądu czy powołuje się na względy formalne czy merytoryczne i co było przyczyną uchylenia przez I i II instancję + RDOŚ.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,

Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

mgr Robert Kobus

PDFProtokół z dnia 25 listopada 2020.pdf

Wersja XML