Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z dnia 24 września 2020

Protokół

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji, które odbyło się w dniu 24 września 2020 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Przewodniczący Komisji Budżetu Robert Kobus powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Stwierdził, że we wspólnym posiedzeniu komisji bierze udział 13 radnych, nieobecni radni to Sara Dyllong i Joachim Wloczyk.

Porządek posiedzenia:

 

 1. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 2. Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

 4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie dzierżawy działki nr 33 położonej w Warłowie.

 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego położonego przy ulicy Edyty Stein 1 w Dobrodzieniu.

 6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamiany gruntów położonych w Pludrach.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Dobrodzieniu.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Pludrach.

 9. Informacja na temat wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za I półrocze 2020 roku.

 10. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 1. Dyskusja na temat promocji Gminy Dobrodzień.

 2. Dyskusja na temat upamiętnienia 100 rocznicy wybuchu III Powstania śląskiego.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 4. Sprawy różne.

 

Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Komisji Budżetu Robert Kobus zaproponował, by do porządku posiedzenia dodatkowo wprowadzić punkt dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.” Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. Ochrona Powietrza.

Następnie porządek posiedzenia po zmianie poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia po zmianie przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Inspektor Anna Lis poinformowała o wnioskach, które wpłynęły o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 

 1. …………………….– 3osoby+, zam. w………………….., ul………………….. – zamiana - POZYTYWNIE

 

Powyższą propozycję poddano głosowaniu.

 

Radni przedstawioną propozycję zaopiniowali jednogłośnie (13 głosami „za”) – POZYTYWNIE.

 

 1. ………………..– 5 osób +, zam. w ……………….., ul. …………………...– zamiana na lokal o większej powierzchni - NEGATYWNIE

Powyższą propozycję poddano głosowaniu.

Radni przedstawioną propozycję zaopiniowali NEGATYWNIE (1 radny głosował „ przeciw” 12 „za” negatywnym rozpatrzeniem)

 

 1. ……………………. – 10 osób, zam. w ………………., ul. ………………….. – zamiana – POZYTYWNIE

 

Powyższą propozycję poddano głosowaniu.

Radni przedstawioną propozycję zaopiniowali jednogłośnie (13 głosami „za”) – POZYTYWNIE.

 1. ………………….. – 1 osoba, zam. w …………….., …………………... – wniosek o najem lokalu - NEGATYWNIE

Powyższą propozycję poddano głosowaniu.

Radni przedstawioną propozycję zaopiniowali jednogłośnie NEGATYWNIE

Radny Damian Karpinski zapytał, czy nie należy zastanowić się nad wyższym kryterium dochodowym, gdyż osoby np. nie stać na budowę domu, chce wyprowadzić się od rodziców i usamodzielnić, a obecne kryterium dochodowe sprawia, że młoda osoba, pracująca, samodzielnie starająca się o mieszkanie nie ma szans na przydział ze względu na dochód.

Inspektor Anna Lis wyjaśniła, że w projekcie zmiany dotychczasowej uchwały Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 r. kryterium dochodowe jest zwiększone, właśnie z uwagi na to, iż kwota najniższej krajowej sukcesywnie wzrasta i bez zmiany kryterium dochodowego trudno starać się młodym, samodzielnie gospodarującym o przydział mieszkania
z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 

Radny Gabriel Kukowka przypomniał o tym, że prowadzone były prace nad kompleksową zmianą uchwały i uważa, że należy w jak najszybszym czasie do tego powrócić i zakończyć ten temat.
Poza zmianą kryterium dochodowego ważne jest także wprowadzenie możliwości zróżnicowania czynszu, tak by osobom, które często tu nie przebywają nie opłacało się, tak jak obecnie, trzymać mieszkania. Spowoduje to, że będziemy mieli więcej mieszkań do dyspozycji, między innymi po to, by mieć możliwość przyznania ich osobom młodym, które dzięki posiadaniu mieszkania będą mogły zatrzymać się na terenie gminy.

Punkt 2.

Inspektor Anna Lis poinformowała o propozycji zasiedlenia lokalu położonego w Bzinicy Nowej przy ul. Szkolnej 9/1 (lokal o powierzchni 59,80 m2 , posiadający centralne ogrzewanie) przez Panią ……………………………………………..

Powyższą propozycję poddano głosowaniu.

Radni przedstawioną propozycję zaopiniowali jednogłośnie (13 głosami „za”) – POZYTYWNIE.

Punkt 3.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Zastępca Burmistrza poinformował, że gmina jest na etapie finalizacji procesu związanego z chęcią przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „ Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, w celu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Dobrodzień.

Na zebraniach sołeckich była już przedstawiana informacja na ten temat.

Poinformował, że gdyby był organizowany zwykły przetarg na odbiór odpadów to byłaby stawka około 35,00 zł/ od mieszkańca.

Przystępując do Związku będzie obowiązywała stawka około 24,50 zł/osoby. Przy przystąpieniu trzeba będzie zapłacić stawkę członkowską z ostatnich 5 lat tj. około 260 000,00 zł. Jest to traktowane jako wkład w rozbudowę instalacji związku. Corocznie gmina będzie opłacać stawkę członkowską w wysokości około 80 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą pod kątem deklaracji i ściągalności, gdyż to zadanie przechodzi na Związek – te koszty zostaną ograniczone po stronie urzędu.

Zastępca Burmistrza poinformował o ważniejszych zmianach:

Radny Jacek Skibe uważa, że powinno być dużo mniej odpadów komunalnych.

Radny Gabriel Kukowka – stawka za odpady wynosi obecnie 19,50 zł/osoby w Czystym Regionie.

Na pytanie radnego Radosława Zająca kto będzie prowadził sprawy związane z gospodarką odpadami, zastępca burmistrza wyjaśnił, że będzie zajmował się Związek „Czysty Region”.

Radny Gabriel Kukowska stwierdził, że albo będziemy robić tak jak robimy, że jedni płacą za innych albo zlecimy komuś kto zajmie się tym tematem na dużą skalę.

Radny Gabriel Kukowka poinformował, że ludzie wywożą odpady na Warłowską górkę co stało się już tradycją, a nie wiadomo ile jest jeszcze takich miejsc. Może rozwiązaniem byłoby założenie fotopułapki.

Radny Radosław Zając zapytał co będzie, gdy po pół roku po weryfikacji okaże się, że ktoś oddawał więcej worków co nie będzie zgodne z prawdą a zostanie obciążony kosztami.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że nie mają w tym interesu, by dopisywać śmieci, ponoszą koszty i nie ma możliwości, chyba, że ktoś notorycznie będzie wystawiał dużo worków, to mogą dokonać weryfikacji deklaracji.

Radny Krzysztof Bula stwierdził, że na popiół muszą być oddzielne pojemniki, w które muszą się mieszkańcy sami zaopatrzyć.

Radny Jacek Skibe wskazał, że popiera inną metodę segregacji odpadów bio do kubłów, co postulował wielokrotnie. Radny te odpady przetwarza na nawóz.

Na pytanie radnego Roberta Kobusa czy Gmina Zawadzkie przystąpiła do tego Związku, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że na pierwszej sesji w sierpniu uchwała nie została podjęta, gdyż w Zawadzkiem jest Zakład Komunalny, który zajmuje się gospodarką odpadami i te względy przeważyły. Głosowanie ponowne zaplanowano na 28 września.

Radny Tomasz Miazga zapytał skąd odbiorca będzie wiedział ile kubłów wynika z deklaracji, czy będą mieli dane z urzędu – radny Jacek Skibe wyjaśnił, że na kubłach zostanie zamieszczona naklejka. Odbędzie się inwentaryzacja kubłów, każdy oświadczy ile otrzymał kubłów i tyle otrzyma naklejek.

Radny zapytał czy firma dostarczy kubeł 120 l dla gospodarstwa dwuosobowego, które obecnie posiada kubeł 240 l. W regulaminie utrzymania czystości wymienione zostały rodzaje pojemników, ich przeznaczenie oraz pojemność.

Zastępca Burmistrza – są podane ilości minimalne, jeżeli np. kubeł zostanie uszkodzony to zostanie zabrany i dostarczony będzie nowy.

Radny Gabriel Kukowka przypomniał, że był pomysł, by dogadać się z innymi gminami. Obok Nysy funkcjonuje ekoregion i obowiązuje stawka 17,00 zł/osobę. U nas jesienią rada ustaliła stawkę 24,50 zł/os. Uważa, że jak gmina będzie działać wspólnie z innymi to można zejść do stawki przystępnej dla mieszkańców.

Radny Radosław Zając wyraził zaniepokojenie czy zgodnie z regulaminem rodzina 6-8 osobowa otrzyma wystarczającą ilość kubłów na odpady.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że przystępując do Związku gmina będzie miała prawo głosu i jeśli coś byłoby niekorzystne można postulować, by to zmienić.

Radny Tomasz Miazga stwierdził, że ma nadzieję, że będzie odpowiednia informacja dla mieszkańców gminy odnośnie zasad prowadzenia selektywnego zbierania odpadów.

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Projekt uchwały poddano głosowaniu i przyjęto 12 głosami „za” i 1 głosem „ wstrzymującym się”.

Punkt 4.

Inspektor Tomasz Gabor poinformował, że jest wiele umów dzierżaw, które kończą się po 30 września br, umowy będą przedłużane do 15 września 2021r po tym terminie przeprowadzony zostanie przetarg nieograniczony na dzierżawy tych gruntów.

Radny Gabriel Kukowka powiedział, że 15 września to dobry termin na przetarg, bezpieczny dla rolników.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że umowy dzierżawy, które wygasają przed 15 września 2021r. zostaną przedłużone na mocy zarządzenia Burmistrza odnośnie tzw. dzierżaw bezumownych.
W myśl obowiązującej uchwały nie ma już możliwości automatycznego przedłużania dzierżawy.

Propozycję, by umowy dzierżawy, które wygasły traktować jako bezumowne i zawrzeć umowy na okres do 15 września 2021r.w myśl zarządzenia Burmistrza nr S.0050.84.2019 z dnia 12 czerwca 2019r. poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego wniosku głosowało 13 radnych.

Przeciw --------------------

Wstrzymał się od głosu ------------------------

Radni po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie dzierżawy działki nr 33 położonej w Warłowie zaproponowali, by wniosek zaopiniować negatywnie.

Umowa dzierżawy wygaśnie w dniu 31 października 2020 roku.

Nowa umowa zostanie zawarta od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 15 września 2021 roku na zasadach przyjętych Zarządzeniem Burmistrza Nr S.0050.84.2019 z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia stawki za bezumowne korzystanie z gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Dobrodzień.

Punkt 5.

Zastępca Burmistrza poinformował, że budynek przy ul. E. Stein 1 w Dobrodzieniu nie jest jeszcze zinwentaryzowany, znajduje się w nim świetlica straży i 2 lokale mieszkalne.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że jeżeli w budynku jest świetlica to nigdy nie dojdzie do sprzedaży całego budynku.

Radni po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego położonego w Dobrodzieniu przy ul. Edyty Stein 1 zaproponowali, by wniosek zaopiniować negatywnie.

Za negatywnym zaopiniowaniem przedstawionego wniosku głosowało 13 radnych.

Przeciw --------------------

Wstrzymał się od głosu ------------------------

Punkt 6.

Radni po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie zamiany gruntów położonych w Pludrach ( działki nr 401 i 65 na których przebiega droga publiczna na działki nr 410, 399, 415, 418, 419 w celu uporządkowania zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pludry zaproponowali, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego wniosku głosowało 11 radnych.

Przeciw 1 radny

Wstrzymał się od głosu 1 radny

Punkt 7.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Dobrodzieniu, Plac Wolności 8/12

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych.

Przeciw ------------------

Wstrzymał się od głosu ------------------------

Punkt 8.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Pludrach przy ul. Leśnej 2a.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych.

Przeciw ------------------

Wstrzymał się od głosu ------------------------

Prowadzący posiedzenie Komisji ogłosił przerwę.

Po przerwie.

Punkt 14.

W sprawach różnych:

 1. Przewodniczący Komisji Robert Kobus przedstawił wniosek Pani ………………...
  w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Szemrowickiej w Dobrodzieniu

Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Pani ……………... wydając decyzje o warunkach zabudowy terenu obejmującego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 77/47 art.m.52 obręb Ligota Dobrodzieńska, w Dobrodzieniu ul. Szemrowicka w dniu 8 grudnia 2017r. zaznaczył w punkcie VI. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej podpunkt b/ Zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną – woda - z projektowanej studni, ewentualne przyłącze do sieci wodociągu na warunkach zarządcy po jej wybudowaniu.

Burmistrz poinformował, że jest ewentualny inwestor, który chciałby za obwodnicą wybudować myjnię samochodową lub stację benzynową. Budując myjnię potrzebna będzie woda i inwestor prowadzi rozmowy z gminą, ( chce doprowadzić wodę na koszt własny). Plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje budowy myjni na tym terenie – realizacja inwestycji wymaga jego zmian.

Radni podtrzymali swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 22 marca 2019 roku, gdzie poinformowano, że Gmina Dobrodzień nie przewiduje inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej na ul. Szemrowickiej.

Uważają, że w pierwszej kolejności muszą być realizowane rozpoczęte inwestycje oraz te na które są już wykonane dokumentacje projektowe, by nie utraciły ważności.

Inwestycja dotycząca rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Szemrowickiej nie może zostać zrealizowana w roku bieżącym oraz w przyszłym roku budżetowym, jednak rada nie wyklucza zajęcia się tym tematem w najbliższych latach.

Salę posiedzeń opuściła radna Dorota Maleska oraz Burmistrz, którzy udali się na zebranie sołeckie do Klekotnej.

Punkt 9.

Skarbnik Gminy przedstawiła informację na temat wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za I półrocze 2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

Skarbnik Gminy poinformowała o propozycjach zmian do budżetu gminy na 2020 rok, które przedstawiają się następująco:

1. Wprowadzono po stronie dochodów dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 652.134,00 zł (rozdz. 75816) z przeznaczeniem na:

- pokrycie części wkładu własnego do inwestycji „Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej” kwotę 32.134,00 zł,

- sfinansowanie części inwestycji „Budowa budynku Żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” kwotę 620.000,00 zł.

2. Wprowadzono dotację (refundację) części poniesionych w 2019r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego :

- dochody bieżące 53.942,17 zł,

- dochody majątkowe 36.375,60 zł

i rozdysponowano ją na wydatki związane z:

- oczyszczaniem miasta 5.000,00 zł

- utrzymaniem zieleni 4.000,00 zł

- oświetleniem ulic 3.000,00 zł

- pozostałą działalnością w ramach gospodarki komunalnej 34.000,00 zł (energia na przepompowniach, serwis fontanny, bieżące remonty)

- energię w świetlicach wiejskich 7.000,00 zł

- usługi opłacane z rozdz. 75023 20.000,00 zł ( w tym opłaty pocztowe, wykonanie tablic informujących o dofinansowaniu)

- odbiór odpadów 31.317.77 zł

3. Zwiększono dochody systemu gospodarowania odpadami o ponadplanowe dochody z tyt.:

- kosztów upomnień 4.500,00 zł

- odsetek 1.000,00 zł

oraz zwiększono wydatki o 200.000,00 zł (łącznie ze zwiększeniem, o którym mowa powyżej – pkt 2 – 231.317,77 zł)

4. Wprowadzono ponadplanowe dochody z tyt:

- dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 9.570,00 zł (dz. 020)

- kar umownych w wysokości 14.500,00 (dz. 600)

- odszkodowań 2.256,77 (dz. 900)

5. Zwiększono plan dochodów z tyt. zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami w dz. 852 w kwocie 1.000,00 i w dz. 855 w kwocie 20.500,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków w tej samej wysokości z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa w/w świadczeń.

6. W związku z mniejszymi niż planowano kosztami przebudowy dróg zmniejszono dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie na poziomie 70% kosztów inwestycji) o kwotę 49.851,47zł. Zmniejszono również plan wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

- przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej o kwotę 5.000,00 zł

- przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy o kwotę 42.000,00 zł

7. Zwiększa się środki na zadaniu "Przebudowa ul. Gromadzkiej w Pietraszowie" o kwotę 50.000,00 zł. Skorygowano również klasyfikację budżetową z 60016 na 60017.

8. Zwiększa się środki na zadaniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień” (rozdz. 90001) o 12.000,00 zł.

9. Wprowadzono zadanieLikwidacja kolizji linii energetycznej na terenach inwestycyjnychna kwotę 80.000,00 zł.

10. Po otrzymaniu informacji o liczbie uczniów w nowym roku szkolnym zwiększa się dotację dla NSP w Gosławicach o 11.370,00 zł (80101 -6.630,00 i 80150 + 18.000,00) i zmniejsza dotacje dla NSP w Bzinicy Starej o 2.500,00 zł (80101 +4.500,00 i 80150 – 7.000,00)

11. W związku z przedłużającą się procedurą rozpatrywania wniosków o refundacje zadania Rewitalizacji istnieje bardzo duże ryzyko braku możliwości złożenia kolejnego wniosku o płatność w tym roku dlatego zmniejsza się dochody majątkowe w dz. 90095 o 371.000,00 zł.

12. Zwiększono przychody z tyt. kredytów i pożyczek o 75.890,70 zł.

13. Po otrzymaniu wniosku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu o zwiększenie dotacji w związku z koniecznością wypłaty zaległego dodatku stażowego dla jednej z pracownic zwiększa się dotacje o 3.130,00 zł

14. Zwiększono środki na zadaniu Wykup gruntów o 18.000,00 zł.

15. Dokonano zmian planu zadań funduszu sołeckiego tj:,

a) sołectwo Błachów przeniesienie 10.006,53 z zadnia „Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej” na zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Leśnej w Błachowie,

b) sołectwo Ligota Dobrodzieńska przeniesienie 14.180,40 z zadnia „Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej” na :

- zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Bocznej w Ligocie Dobrodzieńskiej” 12.000,00 zł

- zakup ławek i stolików 2.180,40 zł,

c) sołectwo Bzinica Stara:

- z turnieju piłki plażowej 700,00 zł i zakupu lampy na boisko 150,00 zł na zakup części do traktorka 850,00

- z oszczędności remontu płotu przy szkole 1.076,92 zł na zwiększenie środków na zakup wykaszarki spalinowej,

d) sołectwo Pludry z organizacji festynu rodzinnego 8.000,00 zł i biegu szlakiem pluderskich stawów 2.000,00 zł na zakup materiału do chodnika przy ul. Leśnej w Pludrach 10.000,00 zł,

e) sołectwo Pietraszów zmiana zadanie z remontu na przebudowę ul. Gromadzkiej w Pietraszowie

f) sołectwo Myślina:

- z zakupu opału 2.000,00 zł na zakup kosy spalinowej

- z organizacji warsztatów artystycznych 1.000,00 zł i rajdu rowerowego 1.000,00 zł na zwiększenie zadania budowy oświetlenia na ul. Sosnowej w Myślinie

- z przebudowy budynku ul. Przejazdowej na Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ kwota 21.814,02 zł

g) sołectwo Główczyce z oszczędności na zakupie paliwa do kosiarki i kosy 315,21 zł na wykonanie elementów tablicy upamiętniających byłych i urzędujących sołtysów

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych.

Przeciw ------------------

Wstrzymał się od głosu ------------------------

Skarbnik poinformowała, że Pan ...................... złożył wniosek o dofinansowanie, które otrzymał w wysokości 460,00 złotych.

Na pytanie radnego Tomasza Miazgi jaką kwotę gmina musi dopłacać do wynagrodzeń nauczycieli, Skarbnik wyjaśniła, że jeszcze nie wiadomo jak będzie się przedstawiała sytuacja w nowym roku szkolnym.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych.

Przeciw ------------------

Wstrzymał się od głosu ------------------------

Proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 840.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłata kredytu nastąpiłaby w latach 2024-2031. Źródłem spłaty kredyty będą dochody własne lub przychody Gminy Dobrodzień.

Na pytanie radnego Gabriela Kukowki o wskaźniki zadłużenia, Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dopuszczalny limit zadłużenia w bieżącym roku wynosi 11,5%, a rzeczywisty planowany wskaźnik to 6,93%

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 13 radnych.

Przeciw ------------------

Wstrzymał się od głosu ------------------------

Zastępca Burmistrza poinformował, że została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Opolskiego, ale by podpisywać umowę z mieszkańcami potrzebny jest regulamin.

Radny Jacek Skibe zapytał czy wszystkie uregulowania muszą być, bo miały być zgodnie z wymogiem prawnym, czy jest napisane, bo trzeba było napisać. Uważa, że wszystkie uwarunkowania ( cała papierologia) utrudnią ludziom życie.

Radny Robert Kobus przedstawił jakie dokumenty należy dołączyć do rozliczenia (strona 6 regulaminu)

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.” Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działania 5.5. Ochrona Powietrza.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 11 radnych. ( bez p, Maleski)

Przeciw ------------------

Wstrzymał się od głosu 1 radny

Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 11.

Dyskusja na temat promocji Gminy Dobrodzień.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji przypomniał, że w ubiegłym roku odbyło się Forum Gospodarcze, by uaktywnić naszych przedsiębiorców i pozyskać nowych. Uważa, że utworzenie strefy ekonomicznej otwiera przedsiębiorcom drogę, ale jeżeli nie będzie się szukać inwestorów to nic się nie wydarzy.

Radny poinformował, że ma kontakt z osobami, które działają w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Strefa ta posiada 150 miejsc lokalizacyjnych, które przedkłada się inwestorowi. Inwestor ostatecznie wybiera lokalizację spośród kilkunastu przedstawionych propozycji.

Gmina Dobrodzień zrobiła strefę ale brak zainteresowania do niczego nie prowadzi.

Radny chciałby uaktywnić tę strefę dlatego liczy na pomysły radnych. Punkt w dzisiejszym posiedzeniu komisji nie wziął się z niczego.

Radny G. Kukowka proponował Zastępcy Burmistrza, by Przewodniczący Komisji Budżetu uczestniczył w procesie uaktywnienia kierunków rozwoju, by gmina promowała wszelkie wydarzenia, zredagowała i udostępniła za pomocą komunikacji elektronicznej.

Zapytał czy osoba , która zajmuje się promocją posiada czas, by zająć się tym tematem.

Radny Radosław Zając stwierdził, że strefa powstała w miejscu bardzo atrakcyjnym.

Przewodniczący Komisji Budżetu stwierdził, że o wydarzeniach w gminie dowiadują się z Faceboka a nie z aktualności gminy. Powrócił do sprawy otwarcia remizy w Makowczycach, gdzie na godz. 15. zostały zaproszone osoby m.in.z Urzędu Marszałkowskiego, telewizja, a otwarcie nastąpiło o 17.00. Urząd Marszałkowski dołożył do inwestycji 5.000,00 zł a przekaz był taki jakby sfinansował całą inwestycję.

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że obecna rada przyznała 90.000,00 zł na inwestycję, a wyszło, że tę kwotę zabezpieczyła poprzednia pani Burmistrz oraz że Urząd Marszałkowski sfinansował większość kosztów.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że o promocji mówi się już przez 2 lata, i ciągle się słyszy, że trzeba oszczędzać.

Radny uważa, że należy się zastanowić co chcemy promować, miejsca terenu czy miejsca turystyczne. Możemy wynająć firmę, która zajmie się promocją przygotowując np. ulotki itp., informację, że są tereny inwestycyjne. Należy skupić się nad rozwojem promocji gminy.

Salę posiedzeń opuściła radna Dorota Wołowczyk.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że niskie bezrobocie w gminie nie zachęca inwestorów, potencjalna robocizna będzie wysoka.

Radny Joachim Wloczyk ( dyrektor ZS) poinformował, że stworzył system nauki stolarstwa. Warto to zobaczyć, wykorzystać do promocji Dobrodzienia. Zaproponował, by na spotkanie zaprosić 3 – 4 przedsiębiorców. Na terenie gminy są także deweloperzy, którzy budują mieszkania.

Zastępca Burmistrza poinformował, że jest przygotowanych 11 działek budowlanych w jednej lokalizacji. Posiada koncepcję budownictwa pomiędzy ul. Lubliniecką a ul. Studzienną. Jest szansa utworzenia 50 działek budowlanych – 25% udziału w gruntach to działki gminne ( w tym roku chciałby zapoczątkować), działki są długie i wąskie.

Należałoby zorganizować spotkanie z mieszkańcami, stworzyć plan zagospodarowania przestrzennego i później scalenie i podział nieruchomości na podstawie planu mieszkańców.

Zastępca Burmistrza odniósł się do stwierdzenia odnośnie inwestorów, że nic się nie dzieje. Uważa, że nie można tak powiedzieć, gdyż rozmowy są długotrwałe.

Coś się dzieje, ale wszystko wymaga czasu i cierpliwości. Aktualnie prowadzone są rozmowy z kilkoma potencjalnymi inwestorami.

Radny Gabriel Kukowka uważa, że by pozyskać inwestora trzeba być otwarty na propozycje.

Należy rozważyć sprzedaż działek mieszkaniowych na preferencyjnych warunkach dla ludzi młodych, by przyciągnąć ich do miasta, gdyż w ciągu 5 lat postawi dom i zostanie w gminie.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że młodzi ludzie stąd uciekają, bo nie ma tu przyszłości, nie stworzyliśmy warunków i młodzież, która dorasta nie ma argumentów, by tu zostać.

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to syndrom małych miast, młodzi ludzie wyjeżdżają do dużego miasta gdzie jest centrum kultury.

Radny Gabriel Kukowka uważa, że jest to dramat, bo człowiek, który się wykształcił i nie znajdzie rozwijającego się zakładu przemysłowego będzie musiał się stąd wyprowadzić.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że należy zacząć, by już w Dobrodzieniu, po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń rozpoczął naukę w Zespole Szkół, gdzie nauka jest już na poziomie.

Uważa, że należy iść w kierunku zatrudnienia firmy, która by profesjonalnie promowała gminę.

Radny Tomasz Miazga zapytał ile kosztuje promocja gminy w Radiu Park.

Radny Radosław Zając zapytał co z Telewizją Dobrodzień, którą prowadzili uczniowie ze szkoły, którzy już tę szkołę ukończyli.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wyjście do szkoły średniej byłoby pierwszym krokiem do zapoczątkowania współpracy

Punkt 12.

Dyskusja na temat upamiętnienia 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji przypomniał, że w przyszłym roku przypada 100 rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego i ważne by było, by ten fakt upamiętnić.

Radny poinformował o znajdujących się nieprawidłowościach ( dane dot. wybuchu III Powstania Śląskiego ) znajdujących się na tablicach usytuowanych na rynku. Należy doprowadzić do ich czasowego wycofania celem wyjaśnienia i sprostowania, by tablice nie wywoływały kontrowersji.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że sprawa tablic to jedna kwestia. Gmina otrzymała dofinansowanie na remont grobów na cmentarzu i powstały rozbieżności dotyczące ilości osób tam spoczywających. Stwierdził, że są to przykłady, że wiedza historyczna jest na różnym poziomie.

W związku z upamiętnieniem rocznicy dobrze było by zebrać osoby,( powołać grupę roboczą) które interesują się historią, by zajęły się opracowaniem publikacji, by pokazać jak te wydarzenia przebiegały. Wspólnie ze wszystkimi środowiskami odtworzyć i zebrać informacje celem publikacji, by nie było zastrzeżeń.

Radny Gabriel Kukowka wnioskował, by w budżecie zabezpieczyć środki na upamiętnienie 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, by było to dopracowane w szczegółach.

Radny Tomasz Miazga poinformował, że w Opolu jest Instytut zajmujący się historią i być może będzie posiadał materiały, które nas interesują.

Wnioski komisji:

 1. W związku z nieprawidłowościami ( dane dot. wybuchu III Powstania Śląskiego ) znajdującymi się na tablicach usytuowanych na rynku należy doprowadzić do ich czasowego wycofania celem wyjaśnienia i sprostowania, by tablice nie wywoływały kontrowersji.

 2. Wystąpienia do Instytutu Powstań Śląskich w Opolu z pismem o udostępnienie informacji na temat wybuchu i przebiegu III Powstania Śląskiego na terenach obecnej Gminy Dobrodzień.

Punkt 13.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Radni w głosowaniu jawnym protokół z poprzedniego posiedzenia komisji przyjęli 12 głosami „za” i 1 głosem „ przeciw”.

Punkt 14.

W sprawach różnych:

Wniosek został skierowany do Referatu Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu, który odpowiedział, że przedłużenie ul. Leśnej w kierunku drogi serwisowej w ciągu obwodnicy Dobrodzienia należy do Gminy Dobrodzień.

Komisja wnioskowała o uzupełnienie informacji udzielonej na wniosek mieszkańców sołectwa Błachów. Należy dokładnie określić, jakie zostały podjęte kroki celem doprowadzenia do stanu przed inwestycją.

Radni po zapoznaniu się z informacją na temat wyremontowanych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego w roku bieżącym zwrócili się z zapytaniem jakie koszty poniósł Zakład Gospodarki Komunalnej na remont wokół budynku zakładu (jakie zostały wykonane prace i na jaką kwotę ).

Dyrektor ZGKiM odniósł się także do pytania radnych na jakim etapie jest montaż na dachu szaletu miejskiego instalacji fotowoltaicznej informując, że realizacja została przesunięta na następne lata 2021 – 2025.

Radni wnioskowali o podanie powodu przesunięcia realizacji instalacji fotowoltaicznej na dachu szaletu miejskiego na lata 2021-2025, gdyż realizacja montażu miała powstać w celu oszczędności zużycia energii.

Zgłoszono wnioski w zakresie:

 1. Udzielenia informacji na temat kto zlecił demontaż huśtawki na placu zabaw w Pludrach.

 2. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela poprosił o podanie informacji czy rozpoczęte zostały prace ustawiania znaków zakazu wjazdu do miasta. ( TIR-y wjeżdżają do tej pory) odp. Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że sprawę prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg z którym urząd jest w stałym kontakcie. Prace mogą potrwać kilka miesięcy, m.in. ze względu na uzgodnienia z ZDW i GDDKiA. Realny termin to 30 grudnia 2020 roku.

 3. Radny Damian Karpinski przypomniał, że ulicą Lubliniecką w Dobrodzieniu także przejeżdżały TIR-y, postawiono znak i problem się rozwiązał.

  Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że obwodnica została otwarta, projekt organizacji ruchu musi być zaopiniowany przez ZDK co trochę potrwa – realny termin do 30 grudnia 2020 roku.

 4. Przewodniczący RM poinformował, że właściciel kurników przy ul. Lublinieckiej w Dobrodzieniu chce je rozbudować.

  Radny Radosław Zając zapytał czy były prowadzone rozmowy na temat budowy kurników i czy nie można zaproponować innych działek.

 5. Radny Jacek Skibe stwierdził, że należy przeanalizować decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą pierwszej rozbudowy kurników w Dobrodzieniu, czy te warunki zostały spełnione.

  Dobrze byłoby wystąpić z protestem mieszkańców, że już istniejąca hodowla powoduje uciążliwość dla życia mieszkańców i wtedy zostanie wydana opinia negatywna.

 6. Radny Rafał Chwalczyk zapytał o połączenie ścieżki rowerowej z drogą serwisową – odp. Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że trwa przygotowanie dokumentacji kompleksowego połączenia.

 7. Radny Radosław Zając – w związku z trwającym remontem drogi w Grodźcu wszystkie Tiry jadą przez Myślinę mimo ustawionego znaku zakazu. Zawnioskował o skierowanie patroli na ten odcinek.

  Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że przy tej obsadzie ciężko będzie skierować patrol. Może problem rozwiązałoby ustawienie kamery.

  Zastępca Burmistrza przypomniał, że jest to droga powiatowa.

 8. Radny Jacek Skibe poprosił o informację co z wymianą oświetlenia ulicznego na ledowe, które zostały zostały zapisane w budżecie.

 9. Radny Robert Kobus – w Pludrach przy ul. Lublinieckiej palą się lampy przez całą dobę.

 10. Radny Tomasz Miazga wnioskował o ustawienie zadaszenia na przystanku przy ulicy Edyty Stein w Dobrodzieniu.

 11. Radny Damian Karpinski zgłosił wniosek o wykoszenie poboczy przy ul. Klonowej w Bzinicy Starej.

Na tym posiedzenie wspólne komisji zakończono.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,

Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

mgr Robert Kobus

 

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

 

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

PDFProtokół z dnia 24 września 2020.pdf

 

Wersja XML