Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z dnia 14 października 2020

Protokół

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 14 października 2020 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Przewodniczący Komisji powitał radnych oraz zaproszonych gości.

W posiedzeniu Komisji uczestniczy Dyrektor ZGKiM w Dobrodzieniu, natomiast skarżąca nie skorzystała z zaproszenia pomimo poinformowania jej o terminie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bula przedstawił treść skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, która wpłynęła do tutejszego Urzędu  w dniu 1 października 2020 roku. Skarga dotyczyła okoliczności nieuruchomienia centralnego ogrzewania w zasobach mieszkaniowych, którym administruje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu oraz niewłaściwego zachowania jego dyrektora podczas rozmów telefonicznych.

Następnie głos zabrał Dyrektor ZGKiM, który potwierdził, że pod koniec września były telefony także z Pluder z nakazem, by już rozpocząć palenie bo jest zimno. Doradzał, aby korzystać z możliwości dogrzewania się urządzeniami elektrycznymi typu Farel, ale nie było to lekceważenie lokatorów tylko poinformowanie o skorzystaniu w tym czasie z innych źródeł ciepła. Nie było żadnych telefonów z Dobrodzienia z tzw. L-ki, gdzie są zamontowane liczniki. Telefony były anonimowe oraz takie, gdzie osoby przedstawiły się. Osoba, która napisała skargę, dzwoniąc do dyrektora nie przedstawiła się.

Ponadto poinformował, że sytuacja powstała wskutek obniżającej się temperatury zewnętrznej oraz zbyt niskimi temperaturami w poszczególnych lokalach mieszkalnych. Wyjaśnił, że są osoby, które przyzwyczaiły się do temperatury 230C – 240C. W miesiącu wrześniu Zakład przeprowadził wyrywkowo kontrole w mieszkaniach, która nie wykazywała temperatur uzasadniających potrzebę rozpoczęcia sezonu grzewczego.

Wyjaśnił również, że nie ma przepisów, które określałyby termin rozpoczęcia sezonu grzewczego i nakładałyby obowiązek automatycznego rozpoczęcia sezonu grzewczego.

Jednocześnie Dyrektor wyjaśnił, że w tym czasie nastąpiła wymiana kotła lub zaplanowana była wymiana kotła ( piec jest z 2011 roku i kwalifikuje się do wymiany). Nieuruchomienie ogrzewania spowodowane jest także charakterem urządzeń grzewczych, których technologia uruchamiania jest wydłużona.

W tym momencie piec zostałby uruchomiony na kilka dni, gdyż po kilku dniach temperatura na zewnątrz była wyższa.

Radny Rajmund Lichota stwierdził, że niepotrzebnie Dyrektor informował, by korzystać z farelki i niepotrzebna była dyskusja. Uważa, że wtedy nie byłoby tej skargi.

Uważa, że bloki w Dobrodzieniu składane są z innych elementów i jest inna zasada ogrzewania.

Radny stwierdził, że niepotrzebnie dyrektor zareagował nerwowo.

Dyrektor wyjaśnił, że była mierzona temperatura w mieszkaniu, która wynosiła 210 C. Na zewnątrz była temperatura 10-120 C i przeważnie dzwoniły kobiety, które chciały w mieszkaniu mieć wyższą temperaturę. Uważa, że jeżeli ktoś chce mieć minimalnie wyższą temperaturę to musi skorzystać z innych źródeł ciepła. Były osoby, które zrozumiały sytuację, ale były też osoby, które zachowywały się niegrzecznie.

Radny Damian Karpinski zapytał czy pomiar ciepła w lokalach odbył się przed 1 października.

Dyrektor potwierdził, że tak i pomimo że w pomieszczeniu było 21,50 C niektóre osoby zgłaszały, że jest zimno, więc doradzał, by przez ten czas podgrzewać się indywidualnie.

Poinformował, że ………………... i ………………... także w tym czasie jeszcze nie uruchomiały ogrzewania.

Na pytanie radnego Rajmunda Lichoty, od kiedy zostanie uruchomione ogrzewanie, Dyrektor wyjaśnił, że już jeden piec ogrzewa, a drugi trzeba zakupić i chce wystąpić do Rady Miejskiej o środki, gdyż nie jest przygotowany na taki wydatek.

Kiedyś sezon rozpoczynał się wraz z telefonami od mieszkańców ( sierpień, wrzesień) i teraz piec nadaje się do wymiany.

Radny Damian Karpinski uważa, że osoba, która dzwoni powinna się przedstawić. Dyrektor pojechał do przypadkowych lokali mieszkalnych, gdzie dokonał odpisu temperatury w pomieszczeniach i były one wyższe niż podała skarżąca.

Dyrektor wyjaśniał mieszkańcom sytuacje powołując się na skutki ekonomiczne, rozmowa nie była nagrywana i być może to zdanie jest wyjęte spod kontekstu.

Radny stwierdził, że jest zbyt mało dowodów, a skarżąca nie przybyła na posiedzenie Komisji, mimo zaproszenia , skarga nie została poparta materiałami dowodowymi.

OPINIA KOMISJI:

W dniu 1 października 2020 roku wpłynęła do Rady Miejskiej skarga pani …………….. zwaną w dalszym ciągu niniejszego uzasadnienia „Skarżącą”, która dotyczyła okoliczności nieuruchomienia centralnego ogrzewania w zasobach mieszkaniowych, którym administruje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu oraz niewłaściwego zachowania Dyrektora podczas rozmów telefonicznych.

Osobą wskazaną w skardze był Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, zwanym w dalszym ciągu „Zakładem”. Jednostka ta zajmuje się dostarczaniem ciepła na terenie Gminy Dobrodzień. Skargę jako skierowaną na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Dobrodzień rozpatruje według właściwości Rada Miejska w Dobrodzieniu.

W wyniku powyższego zostało wszczęte postępowanie skargowe, które zostało przeprowadzone przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji tut. Rady zwaną w dalszym ciągu niniejszego uzasadnienia „Komisją”.

Komisja przeprowadziła przedmiotowe postępowanie skargowe na posiedzeniu w dniu 14 października 2020 roku, w którym uczestniczył Dyrektor, a Skarżąca nie uczestniczyła, pomimo poinformowania jej o terminie posiedzenia Komisji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja dokonała następujących ustaleń faktycznych.
Pod koniec września br. do Dyrektora drogą telefoniczną napłynęły interwencje w temacie konieczności uruchomienia ciepła, co spowodowane było obniżającą się temperaturą zewnętrzną oraz zbyt niskimi temperaturami w poszczególnych lokalach mieszkalnych. Wykonane telefony były zarówno anonimowe, jak również osoby interweniujące przedstawiały się. Jeżeli Skarżąca dzwoniła do Dyrektora, to należała do grupy osób, które się nie przedstawiły.

Jak dalej zostało ustalone Dyrektor wyjaśniał, iż powody nieogrzewania ciepła jak np. że jeszcze nie zostało uruchomione ogrzewanie z powodu dopiero co rozpoczynających się chłodniejszych dni, spowodowane są charakterem urządzeń grzewczych, których technologia uruchamiania jest wydłużona.

Jednocześnie w substancji grzewczej miała miejsce wymiana kotła.
Ponadto do końca września br. została przeprowadzona przez Zakład kontrola w mieszkaniach, która nie wykazywała temperatur uzasadniających potrzebę rozpoczęcia sezonu grzewczego.

W odniesieniu się do zarzutów podniesionych przez Skarżącą dotyczącej wskazania w przedmiotowej skardze temperatury pokojowej w przedziale od 11 do 15º C, to przegląd lokali jej nie potwierdził.

Jednocześnie w toku posiedzenia Komisji ustalono, że Dyrektor doradzał aby korzystać z możliwości dogrzewania się urządzeniami elektrycznymi typu Farel, ale nie miało to cech lekceważenia lokatorów.

Nadto Komisja ustaliła, że na Zakładzie nie ciążą żadne regulacje prawne, które w sposób urzędowy nakładałyby obowiązek automatycznego rozpoczynania sezonu grzewczego.
Z tych też powodów działanie Dyrektora nie mieści się w kategorii naruszeń, które pozwoliły by uznać zarzuty Skarżącej na zasługujące na uzasadnienie.

WNIOSEK

Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg, Wniosków i petycji wnosi o uznanie wniesionej skargi pani …………………. na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu jako całkowicie bezzasadnej.

Przygotowano projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 1 października 2020 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

Projekt uchwały poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Poinformowano, że Sesja Rady Miejskiej na której zostanie załatwiona skarga z dnia 4 sierpnia 2020 roku na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku o godzinie 15.00.

Punkt 2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Bula

PDFProtokół z dnia 14 października 2020.pdf

 

Wersja XML