Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXV/2020

Protokół Nr XXV/2020

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - zdalny tryb obradowania ( na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym - Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn zm) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - DZ.U. z 2020r. poz. 1842 z późn.zm.). Dyskusja i głosowanie odbyła się poprzez system informatyczny.

Obrady były transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu.html

 

Obrady rozpoczęto 30-12-2020 o godz. 15:14, a zakończono dnia 30-12-2020 o godz. 19:00.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

1. Sara Dyllong

2. Tomasz Miazga

3. Dorota Wołowczyk

4. Jacek Skibe

5. Piotr Kapela

6. Gabriel Kukowka

7. Krzysztof Bula

8. Damian Karpinski

9. Rajmund Lichota

10. Robert Kobus

11. Radosław Zając

12. Rafał Chwalczyk

Nieobecni radni: Dorota Maleska, Jerzy Proft, Joachim Wloczyk

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 4. Rozstrzygnięcie nadzorcze na nieważność części uchwały nr XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień.

 5. Projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok wraz z autopoprawką.

 6. Uchwała nr 458/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.

 7. Uchwała nr 460/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

 8. Uchwała nr 459/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.

 9. Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej za 2020 rok.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Komisji Oświaty.

 4. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

 5. Wnioski i interpelacje – w formie pisemnej.

 6. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia XXV Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela słowami „Otwieram XXV Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.

Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych. Liczba ta stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

Punkt 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

Zaproponował, by dodatkowo wprowadzić do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji.

Porządek obrad poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Damian Karpinski, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Sara Dyllong, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

Punkt 3.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami tj. w okresie od 27 listopada 2020r. do 30 grudnia 2020 roku.

1 grudnia 2020 – udział w konferencji „Oleski klaster energii”

2 grudnia 2020 - spotkanie w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych

3 grudnia 2020 - udział w Radzie Budowy Żłobka i PSZOK

- udział w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

7 grudnia 2020 - spotkanie z dyrektor żłobka

8 grudnia 2020 - spotkanie z zarządcą wspólnoty mieszkaniowej

9 grudnia 2020 - spotkanie z dyrektor żłobka

15 grudnia 2020 - spotkanie z dyrektor żłobka

16 grudnia 2020 - udział w telekonferencji: Sprawdzone sposoby ograniczania kosztów oświaty w JST

17 grudnia 2020 - akt notarialny

21 grudnia 2020 - udział w posiedzeniu Komisji Budżetu

29 grudnia 2020 - odbiór części budowlanej PSZOK

Projekty:

1. PSZOK – część budowlana zakończona, dnia 29 grudnia odbiór, przetarg na wyposażenie w toku

2. Żłobek – prace budowlane w toku, odbiór w połowie stycznia, przewidywane uruchomienie 1 kwietnia 2021r.

3. Kanalizacja Dobrodzienia i Ligoty Dobrodzieńskiej– przetarg w przygotowaniu, termin rozpoczęcia robót to 2021 rok.

4. Groby powstańców – projekt zakończony i rozliczony.

5. Komunikacja – wniosek złożony do Funduszu Przewozów Autobusowych na kwotę 772 896,63 zł, zaakceptowany w dniu 29 grudnia

6. Remiza w Pludrach – 8 grudnia otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Lokalnych na kwotę 887 000,00 zł, co stanowi około 95% kosztów całkowitych

7. Repatriacja – mieszkanie na ul. Oleskiej przygotowane dla repatriantów

8. Odwodnienie w Makowczycach – projekt zrealizowany zgodnie z planem

9. Przejście przed przedszkolem na ulicy Piastowskiej – przejście przemalowane, chodnik obniżony, zamontowana lampa solarna

10. Lampy solarne w sołectwach - fundusz sołecki, lampy zamontowane

 

Burmistrz powrócił do sprawy połączenia samorządowych instytucji kultury. Porusza tę sprawę w tym momencie, bo rozgrzewa ona ostatnio nasze miasto. Stwierdził, że sprawa zamienia się w sprawę personalną. W dniu 23 grudnia 2020r. Burmistrz otrzymał pismo z podpisami mieszkańców oraz drugie pismo o tej samej treści, które dotyczy Rady Miejskiej, ponieważ podjęła stosowną uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji.

W piśmie pojawił się zwrot o chęci zmiany dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zarzuty, że rada miejska, burmistrz próbują wykorzystać połączenie dwóch instytucji, do tego, żeby dokonać zmian na stanowisku dyrektora DOKiS.

Burmistrz stwierdził, że jest zaskoczony pojawiającymi się informacjami o chęci dokonania zmian na stanowisku dyrektora DOKiS.

Burmistrz jeszcze raz wyjaśnił całą inicjatywę czy pomysł połączenia dwóch instytucji. Pomysł nie narodził się w październiku czy listopadzie tego roku, tylko na początku kadencji, czyli był to jeszcze grudzień 2018 roku, bądź styczeń 2019 roku. Wtenczas u Burmistrza pojawiała się Pani dyrektor DOKiS i powiedziała, że to byłby świetny pomysł, żeby połączyć te dwie instytucje, ponieważ biblioteka i tak działa w budynku DOKiS.

Biblioteka właściwie powinna prowadzić podobne działanie i burmistrz się zgadza z tym jak najbardziej. Biblioteka powinna być otwarta, przykładem takiej instytucji jest nowa biblioteka w Opolu.

Burmistrz uważa, że to jest doskonały pomysł, ponieważ te zadania na siebie się nakładają, ale podkreślił, że jednym z inicjatorów była pani dyrektor DOKiS i wtedy już, czyli praktycznie od połowy 2019 roku przystąpiono do łączenia tych instytucji, a droga nie była łatwa.

Pierwsze pomysły odrzuciła Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Musieliśmy skorygować uchwałę i poprawić nasz wniosek do biblioteki wojewódzkiej.

Drugi wniosek został oceniony pozytywnie.

Następnie wniosek trafił do Krajowej Rady Bibliotecznej. Krajowa Rada Biblioteczna prowadziła konsultacje z urzędem gminy, z dyrektorem DOKiS i z dyrektorem biblioteki publicznej, czyli te rozmowy były prowadzone.

Burmistrz zwrócił uwagę na fakt, że nigdzie nie pojawił się wniosek, o tym, że dyrektorzy mieliby być odwołani.

Następnie po otrzymaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady Bibliotecznej, Ministra Kultury w listopadzie została podjęta uchwała w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury oraz statutu nowej instytucji, który stanowi załącznik do tej uchwały.

Burmistrz przedstawił stan prawny.

Podjęta została uchwała o połączeniu samorządowych instytucji kultury, w której określono, że z dniem 1 czerwca dochodzi do łączenia dwóch instytucji. Oznacza to, że jedna instytucja przestaje istnieć, druga instytucja przestaje istnieć i powstaje zupełnie nowa instytucja, która musi mieć dyrektora.

Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że przyjęto w statucie, że nowa instytucja ma dyrektora, który kieruje tą instytucją. Ale ponieważ, tamte dwie instytucje przestają istnieć, więc tak: pracownicy którzy zatrudnieni są na podstawie umowę do pracy na mocy artykułu 231 Kodeksu Pracy stają się pracownikami instytucji kultury powstałej z połączenia i tu nie ma żadnych wątpliwości. Nikt nikogo nie zamierza wyrzucać, chyba, że zrobi to nowy dyrektor. W kodeksie pracy nie ma mowy o pracownikach zatrudnionych poprzez powołanie.

A taka sytuacja dotyczy dyrektora jednej instytucji i dyrektora drugiej instytucji.

W związku z czym dyrektor jednej i drugiej instytucji po przestaniu istnienia tych instytucji, zostają odwołani. Więc tutaj, ta informacja jest jak najbardziej prawdziwa, że dyrektor DOKiS i dyrektor biblioteki publicznej zostają odwołani.

Z dniem 1 czerwca instytucje te zostają połączone, czyli powstaje nowa instytucja.

Dla nowo powstałej instytucji kultury i to określone jest w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej należy powołać dyrektora.

Burmistrz sprawę przedstawiał już na poprzedniej sesji, na spotkaniu z mieszkańcami, ale jeszcze raz wyjaśnił. Są dwa sposoby albo dwa tryby powołania dyrektora. 1. Ogłosić konkurs, taką możliwość ma burmistrz i wyłonić nowego dyrektora w drodze konkursu i o tym mówi artykuł 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, bądź artykuł 15 ustawy mówi: powołać nowego dyrektora po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. I wybór pozostaje po stronie organizatora czyli po stronie burmistrza.

Burmistrz przeszedł do sedna sprawy i całej korespondencji rozgrzewającej wszystkich mieszkańców, wyjaśniając, że myśli, że są inne sprawy rozgrzewające, inne ciekawsze tematy.

Poinformował, że gdzieś pojawiają się filmiki, że stosowane jest kolesiostwo i zwrócił się do mieszkańców, że gdyby powołał dyrektora tak z namaszczenia po prostu przyszedł i powiedział: Pani Dyrektor DOKiS zostaje dyrektorem nowej instytucji, czy to by nie było kolesiostwo? Burmistrz od wielu lat zna panią dyrektor, organizowali wspólnie różne akcje, i ktoś mógłby tak powiedzieć.

Uważa, że może nie te 500 osób, które podpisało się na piśmie, ale inne 500 osób albo może i więcej powiedziałoby, że ten pan burmistrz po kolesiostwu powołał dyrektora, bo zna panią dyrektor, jest z nią na TY, współpracował dużo wcześniej niż była dyrektorem DOKiS-u.

Burmistrz uważa, że konkurs jest standardowym postępowaniem w cywilizowanym kraju i w cywilizowanej gminie i takie postępowanie w tym przypadku zostanie zastosowane.

Zostanie ogłoszony konkurs z jasnymi kryteriami.

Burmistrz odniósł się do zawartej w piśmie wypowiedzi o tym co pani dyrektor robi, zgodził się z tym, że robi, że działa, poświęca czas, ale pani dyrektor ma takie same szanse, by przystąpić do konkursu, ma takie doświadczenie, że w tym konkursie ma największe szanse , by wygrać.

Burmistrz zwrócił się z prośbą , by w filmach nie oskarżać o to, że konkurs będzie ustawiony, że chce panią dyrektor usunąć ze stanowiska, bo jest to nieprawda. Burmistrz zdementował te informacje. Jeszcze raz potwierdził, że konkurs się odbędzie.

Przypomniał, że na spotkaniu z mieszkańcami, informował, że jeżeli mieszkańcy nie są zadowoleni z takiego toku postępowania zawsze mają prawo złożyć wniosek o referendum o odwołanie Burmistrza. Już na spotkaniu podkreślał, że się do tego fotela nie przykleił i jeżeli taki wniosek będzie prawnie złożony poparty podpisami to ten wniosek będzie normalnie pro cedowany. Wyjaśnił, że może poddać się ocenie opinii publicznej, co prawda ocena była 2 lata temu i Burmistrz uzyskał głosy.

Burmistrz powiedział, że nie lubi działać w sytuacji, gdy nie ma zaufania, jeżeli będzie trzeba to się takiemu wnioskowi chętnie podda.

Burmistrz powrócił do treści pisma, gdyż nie rozumie pewnych rzeczy zawartych w piśmie. Stwierdził, że boli nie tylko jego, boli też radnych i pracowników, którzy tutaj działają na przykład przy inwestycjach.

Wyjaśnił, że toczy się remont domu kultury, tylko ten remont domu kultury składa się z dwóch części. Od paru lat toczy się już remont sali widowiskowej i na szczęście powoli się kończy. Podkreślił, że jakby prześledzić od lat to co robi rada, poprzednia pani burmistrz, teraz też burmistrz, czyli co chwilę do tego worka dokładamy pieniądze.

Wyjaśnił, że to nie jest tak, że ten remont jest tylko sali widowiskowej wykonywany tylko i wyłącznie przez dyrektora DOKiS,(takie też pojawiły się filmiki.) bo tak cały remont, zagospodarowanie terenu wokół domu kultury wykonywany był przez gminę jako trzeci etap rewitalizacji. Niestety były tam błędy projektowe, trzeba było znaleźć pieniądze, by można było zrobić schody. Odnośnie zagospodarowania domu kultury Burmistrz poinformował, że zainteresowane osoby mogą mieć wgląd do dokumentacji.

W piśmie mieszkańcy zwrócili się także do Burmistrza o wstrzymanie działań, które w konsekwencji przyniosą zdecydowanie więcej szkód aniżeli pożytku. Szkód, które dotkną wszystkich mieszkańców gminy Dobrodzień.

Zastanawia się czy to pismo w tej sytuacji powinno być skierowane do burmistrza, bo uchwałę o połączeniu instytucji kultury podjęła cała rada przy obecności wszystkich radnych.

Burmistrz stwierdził, że nie rozumie, które działanie ma wstrzymać.

Prosi, by określić jasno, czy konkurs, który jest standardowym, naturalnym działaniem w cywilizowanym państwie czy ma po prostu się cofnąć do tyłu i teraz dzisiaj uchylić uchwałę o połączeniu tych instytucji.

Jeszcze raz podkreślił, żeby już rozwiać wszelkie wątpliwości, że jeżeli ta uchwała nie będzie uchylona, a myśli, że nie będzie, to przystępujemy do procedowania i konkurs zostanie ogłoszony.

Myśli, że ten temat po prostu powinien być zamknięty, jeżeli pani dyrektor jest, a jest, bo ją burmistrz zna, jest doświadczona, zna się na tej robocie, to do tego konkursu po prostu przystąpi i temat się zakończy.

Burmistrz chciałby zająć się konkretną pracą, czyli realizowaniem tych rzeczy, które naszym mieszkańcom po prostu poprawią jakość życia.

Poinformował, że trwają już przygotowania do organizacji tego konkursu, który trzeba przygotowywać tak, żeby pierwszego czerwca był dyrektor, który,będzie kierował nową instytucją.

Następnie Burmistrz odniósł się do pojawiających się komentarzy i informacji na Facebooku, filmików. Uważa, że niektóre informacje, które się tam pojawiają kwalifikują się do zgłoszenia do odpowiednich organów ścigania.

Burmistrz poprosił przede wszystkim najpierw do ujawnienia się, wtedy może nawet pisemnie zaprosi takiego twórcę do urzędu celem przedyskutowania nurtujących autora problemów czy zarzutów.

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował burmistrzowi za obszerną wypowiedź, po czym zabrał głos ze względu na to, że sprawa ta również dotyczy rady. Odniósł się do tematu, który jest poruszany, a mianowicie, że nawet komisja, która zostanie powołana do wyboru dyrektora to będzie komisja, którą wyznaczy pan burmistrz z kolegów, którzy już wiedzą kogo wybierać i tak dalej.

Przytoczył przykłady, że w naszej gminie za tej kadencji jak na razie odbyły się dwa konkursy. Konkursy na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Podał przykład jakie właśnie kolesiostwo zastosowali przy wyborach na te stanowiska.

Konkurs na dyrektora szkoły. W komisji do podjęcia decyzji o powołaniu dyrektora szkoły było 9 osób, z tego dwie osoby to osoby z rady rodziców i dwóch nauczycieli. Z tego co wiadomo to chyba pierwszy raz zdarzyło się że to właśnie Rada Rodziców demokratycznie z pośród siebie wybierała dwie osoby, które będą brały udział w komisji konkursowej i również nauczyciele spośród swojego grona demokratycznie wybrali dwóch nauczycieli - przedstawicieli do tej komisji.

Przewodniczący RM stwierdził, że drugim konkursem jeszcze bardziej uwidaczniającym to w jaki sposób podchodzimy do transparentności, o której pan burmistrz mówił był konkurs na dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Do konkursu przystąpiło 3 kandydatów, w tym dwóch radnych obecnej kadencji.

W skład komisji wchodzili Burmistrz, Wiceburmistrz, Przewodniczący RM, Sekretarz.

Stwierdził, że jakimś dziwnym sposobem dzięki właśnie tej koleżeńskości obydwoje radni nie zostali wybrani na dyrektora , tylko została wybrana osoba z zewnątrz, ta właśnie trzecia.

Przewodniczący Rady zwrócił się do burmistrza, że właśnie to jest obraz tej naszej koleżeńskości.

Dodał, że przed wyborami zakładali sobie, że rzeczywiście, będą transparentnie i demokratycznie podchodzić do takich spraw.

Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o obsadę personalną, obsady stanowisk w gminie, rada miejska nie ma żadnych kompetencji.

Jednak ze względu na to, że jesteśmy również odpowiedzialni za to co się dzieje, Przewodniczący RM poprosił Pana Burmistrza o to, żeby również w tej sprawie liczył się z opinią radnych.

Na posiedzeniu a Komisji Oświaty Przewodniczący RM poprosił, żeby wśród radych przeprowadzić głosowanie.

Podczas głosowania na 11 radnych, 8 radnych zagłosowało za przeprowadzeniem konkursu, czyli to większość radnych.

Przewodniczący RM uważa, że przeprowadzenie konkursu jest wyrazem transparentności, a ze strony burmistrza jest również taki wyraz liczenia się trochę z opinią rady.

Punkt 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Rozstrzygnięcia nadzorczego na nieważność części uchwały nr XXIII/204/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 października 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień.

Rozstrzygnięcie nadzorcze stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok wraz z autopoprawką.

W związku z tym, że projekt budżetu został szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej skarbnik przedstawiła główne jego założenia. Następnie przedstawiła wprowadzone zmiany do projektu budżetu. Poinformowała, że:

a) wprowadzono zadania inwestycyjne:

- Budowa remizy OSP w Pludrach na kwotę 934.000,00 zł,

- Budowa żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastruktura towarzyszącą na kwotę 276.500,00 zł.

- Modernizacja oświetlenia na terenie gminy na kwotę 10.000,00 zł

- Budowa PSZOK w Dobrodzieniu na kwotę 110.280,00 zł

- Przebudowa ul. Gromadzkiej w Pietraszowie na kwotę 61.000,00 zł

b) zmniejszono środki na dotacje na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła o 151.252,00 zł

c) wprowadzono wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- zwiększenie środków na eksploatację oświetlenia ulicznego o 15.000,00 zł

- zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie o 1.821,43 zł,

- pomoc dla rodziny repatriantów 5.000,00 zł

d) zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o 1.135.331,86 tj. o niewykorzystane, a otrzymane w 2020r. środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z czego 887.000,00 na zadanie Budowy remizy OSP w Pludrach i 248.331,86 zł z zadania Budowa żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastruktura towarzyszącą

e) wprowadzono przychody pochodzące z otrzymanej w 2019r. dotacji ze środków unijnych w wysokości 1.702,57 zł z przeznaczeniem na dokończenie realizacji projektu Partycypacja w planowaniu ( zwiększenie przychodów i wydatków majątkowych o 1.702.57 zł)

f) wprowadzono przychody pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 176.731,50 zł

g) wprowadzono rozchody na udzielenie pożyczek w 2021r. 138.847,50 zł

h) wprowadzono wolne środki w wysokości 89.133,57 zł,

Skarbnik poinformowała również, że w związku w wymienionymi zmianami dokonano autopoprawek w treści uchwały oraz w jej załącznikach oraz, że Radni otrzymali w odrębnym piśmie wykaz wprowadzonych autopoprawek.

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań. Radni nie wnieśli uwag.

Punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 458/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 460/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 459/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa przedstawił opinię na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.

Przewodniczący RM poinformował, że wszystkie projekty uchwał były omawiane na posiedzeniu Komisji Budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXV/225/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok;

Głosowanie projektu uchwały nr XXV/225/ 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Damian Karpinski, Sara Dyllong, Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Krzysztof Bula

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

 

Podpunkt 2.

Nr XXV/226/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

Głosowanie projektu uchwały Nr XXV/226/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Robert Kobus, Jacek Skibe, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Sara Dyllong, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

 

Podpunkt 3.

Nr XXV/227/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy ( drodze wewnętrznej) w miejscowości Myślina.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały Nr XXV/227/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy ( drodze wewnętrznej) w miejscowości Myślina.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Sara Dyllong, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Radosław Zając

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

Podpunkt 4.

Nr XXV/228/2020 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Dobrodzień w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Czysty region" z siedzibą w Kędzierzynie -Koźlu Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały Nr XXV/228/2020 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Dobrodzień w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Czysty region" z siedzibą w Kędzierzynie -Koźlu Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Sara Dyllong, Robert Kobus, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

 

Podpunkt 5.

Nr XXV/229/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść zawiadomienia Wojewody Opolskiego z dnia 10 grudnia 2020r. o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XXIV/212/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień.

Zawiadomienie stanowi załącznik do protokołu.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały Nr XXV/229/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Sara Dyllong, Robert Kobus, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

 

Podpunkt 6.

Nr XXV/230/2020 w sprawie określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Dobrodzień.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały Nr XXV/230/2020 w sprawie określenia form, trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Sara Dyllong

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

 

Podpunkt 7.

Nr XXV/231/2020 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały Nr XXV/231/2020 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Sara Dyllong, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Radosław Zając, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

 

Podpunkt 8.

Nr XXV/232/2020 w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

 

Głosowanie projektu uchwały Nr XXV/232/2020 w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Sara Dyllong, Damian Karpinski, Radosław Zając, Jacek Skibe, Robert Kobus, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

 

Podpunkt 9.

Nr XXV/233/ 2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały Nr XXV/233/ 2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Sara Dyllong, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

 

Podpunkt 10.

Nr XXV/ 234/ 202 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały Nr XXV/ 234/ 202 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Sara Dyllong, Damian Karpinski, Radosław Zając, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie.

 

Podpunkt 11.

Nr XXV/235/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały Nr XXV/235/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 rok.

Wyniki imienne:

ZA(12): Sara Dyllong, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Robert Kobus, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

 

Podpunkt 12.

Nr XXV/236 /2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały Nr XXV/236 /2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Sara Dyllong, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

 

Podpunkt 13.

Nr XXV/237/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść pisma Wojewody Opolskiego w sprawie uwag do podjętej uchwały nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2020r.

Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały Nr XXV/237/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia.

 

Wyniki imienne:

ZA(12):

Sara Dyllong, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

 

Podpunkt 14.

Nr XXV/238/2020 w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji na terenie Gminy Dobrodzień.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały Nr XXV/238/2020 w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji na terenie Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Damian Karpinski, Sara Dyllong, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Robert Kobus, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

 

Uchwały od nr XXV/225/2020 do nr XXV/238/2020 stanowią załącznik do protokołu

Punkt 11.

Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przedstawili sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok:

Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.

 

Punkt 12.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Sara Dyllong, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

 

Punkt 13.

Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu z Komisją Oświaty.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu z Komisją Oświaty.

 

Wyniki imienne:

ZA(12):

Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Sara Dyllong, Damian Karpinski, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

Punkt 14.

Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

Punkt 15.

 

Wnioski i interpelacje - w formie pisemnej.

 

Radny Jacek Skibe złożył interpelację : „W związku z sytuacją związaną z gromadzeniem odpadów i materiałów do dalszego użycia na terenie stadionu miejskiego w Dobrodzieniu, czego konsekwencją jest zaniepokojenie mieszkańców proszę o jak najszybsze wyjaśnienie tego tematu.

Pan Burmistrz na jednej z komisji wyjaśnił, że jest to sytuacja przejściowa związana z budową PSZOK w Dobrodzieniu. Sytuacja jednak wymknęła się z pod kontroli i spowodowało to zorganizowanie dzikiego wysypiska śmieci na tym terenie. Mogę zrozumieć , że coś należy przechować na później ale należy to robić w sposób zorganizowany i zgodny z konkretnymi wytycznymi co do przeznaczenia. Jeżeli jest to rzucone w sposób niezorganizowany powoduje sytuacje jaką mamy obecnie. Jest to też niezgodne z przepisami ochrony środowiska. Jednocześnie po ukazaniu się w mediach społecznościowych, filmu opisującego ten temat proszę o wyjaśnienie jak wygląda sytuacja z zabezpieczeniem tego terenu przed osobami postronnymi”.

W związku z powyższym domagam się

1. Jak najszybszego uporządkowania tego terenu / np ułożenie tych materiałów w sposób zorganizowany i zgodny z przepisami/ oraz jednoznacznego określenia przeznaczenia tych materiałów i terminu ich wykorzystania

2. Wyciągnięcia konsekwencji służbowych co do osób odpowiedzialnych za ten stan , zwłaszcza za tak chaotyczne składowanie tych materiałów w tym miejscu

3. Wyjaśnienia tematu możliwości bezproblemowego poruszania się po tym terenie i wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób odpowiadających za zabezpieczenie tego terenu

Nadmieniając, iż obecna sytuacja łamie wszelkie przepisy związane ze składowaniem odpadów i jest skandaliczna liczę na jak najszybsze załatwienie tej sprawy i doprowadzenie do przywrócenia porządku na tym terenie.

Odpowiedź: Burmistrz poinformował, że na stadionie składowane są materiały budowlane pochodzące z inwestycji prowadzonych przez Gminę Dobrodzień. Materiały te wykorzystywane są w trakcie realizacji różnych inwestycji na terenie Gminy, prowadzonych przez Gminę, Sołectwa czy Stowarzyszenia. Gromadzenie materiałów odbywa się już od lat. Gmina nie posiada innego miejsca, w którym można by gromadzić materiały budowlane.

W latach 2019 i 2020 gromadzone były materiały odzyskane w wyniku rewitalizacji płyty rynku, remontu ulic Moniuszki i Chłopskiej oraz budowy PSZOK. W ostatnim czasie pojawiły się na stadionie także kontenery na śmieci przewiezione na czas budowy PSZOK z terenu ZGKiM. Materiały gromadzone są wg tut. Urzędu w sposób uporządkowany, na tyle na ile pozwalają na to warunki techniczne. Materiały będą sukcesywnie wykorzystywane do realizacji inwestycji – kontenery zostaną usunięte w I kwartale 2021 roku, płytki chodnikowe do końca przyszłego roku.

Materiały na terenie stadionu miejskiego składowane były za zgodą i aprobatą Burmistrza, który prowadzi odpowiedzialność za sposób gromadzenia materiałów.

Płyta boiska na stadionie miejskim stanowi lądowisko helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Gmina Dobrodzień nie może blokować dostępu do tego terenu. Teren składowiska odpadów materiałów zostanie zabezpieczony zgodnie z przepisami.

 

 

Na interpelację brak jest jeszcze odpowiedzi – termin 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

 

 

 

Punkt 16.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFProtokół Nr XXV 2020.pdf

 

Wersja XML