Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy dróg zlokalizowanych w miejscowościach Dobrodzień, Kocury, Myślina, Pludry

Dobrodzień, dnia 22.04.2021 r.

Nr Spr. ZP.271.3.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości nieprzekraczającej kwoty 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, od której do ich udzielania stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy dróg zlokalizowanych w miejscowościach Dobrodzień, Kocury, Myślina, Pludry”.

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku z zamówieniem publicznym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości nieprzekraczającej kwoty 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, od której do ich udzielania stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy dróg zlokalizowanych w miejscowościach Dobrodzień, Kocury, Myślina, Pludry”.

 

I. Przedmiot zamówienia jest pracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla następujących zadań:

 1. Dobrodzień ul. Słoneczna długość ok. 370 m, ul. Dworcowa długość 200 m (do końca zabudowań), ul. Spółdzielcza długość ok. 380 m

Wstępne założenia – nawierzchnia z masy bitumicznej, zjazdy, odwodnienie powierzchniowe, pobocza, oświetlenie, oznakowanie pionowe. Wodociąg i kanalizacja sanitarna na odcinku ul. Spółdzielczej. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.

 1. Kocury ul. Krzywa długość ok. 400 m (do końca zabudowań);

Wstępne założenia – nawierzchnia z z masy bitumicznej, zjazdy, oznakowanie pionowe, odwodnienie powierzchniowe, pobocza. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.

 1. Myślina ul. Sosnowa długość ok. 620 m;

 2. Pludry ul. Brzozowa długość ok. 110 m (do końca zabudowań);

 3. Pludry ul. Małorolna długość ok. 240 m (do końca zabudowań);

 4. Pludry ul. Piaskowa długość ok. 300 m.

Wstępne założenia – nawierzchnia z z masy bitumicznej, zjazdy, oznakowanie pionowe, odwodnienie powierzchniowe, pobocza. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.

W ramach opracowania Wykonawca zobowiązuję się do:

 1. pozyskania map do celów projektowych,

 2. opracowania koncepcji budowy dróg wraz z odwodnieniem powierzchniowym,

 3. opracowania na podstawie zatwierdzonej koncepcji projektu budowlanego i projektów wykonawczych lub projektu budowlano – wykonawczego,

 4. opracowania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,

 5. opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

 6. uzyskania na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych służących uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę,

 7. wykonania projektów organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniami,

 8. dostarczenia Zamawiającemu ww. materiałów w wersji papierowej i elektronicznej,

 9. dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Dokumentacja projektowo–kosztorysowa winna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

 

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 

 1. II. Wymagany termin wykonania zamówienia nie później niż do: 09.07.2021 r.

III. Z pośród złożonych w wymaganym terminie ofert, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, tj. spełnia-

jącą możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiająca najniższą cenę.

IV. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1),

2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

3) kserokopię wymaganych uprawnień, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

V. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

W cenę proponowanej oferty należy wliczyć:

wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot niniejszego zamówienia,

obowiązujący podatek od towarów i usług,

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiająca najniższą cenę. Cenę należy podać dla każdego z 6 zadań odrębnie.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę sporządzoną zgodnie z ww. wymaganiami na formularzu oferty wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) prosimy złożyć do dnia 04.05.2021 r., z dopiskiem: Oferta na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy dróg zlokalizowanych w miejscowościach Dobrodzień, Kocury, Myślina, Pludry”.

VII. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach dot. przedmiotu zamówienia jest Michał Tul (tel. 34 35 75 100, faks: 34 35 75 100 wew. 30 oraz adres e-mail: m.tul@dobrodzien.pl).

VIII. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5. dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca podpisze umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

z up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

ZIPZałącznik nr 1.zip

Wersja XML