Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Remont lokalu w budynku mieszkalnym, 46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 4

Dobrodzień, dnia 19.05.2021 r.

Nr Spr. ZP.271.5.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, od której do ich udzielania stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Remont lokalu w budynku mieszkalnym, 46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 4”.

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku z zamówieniem publicznym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, od której do ich udzielania stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Remont lokalu w budynku mieszkalnym, 46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 4”.

 

I. Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu w budynku mieszkalnym, 46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 4, obejmujący swym zakresem:

1) wymianę stolarki okiennej,

2) wymianę stolarki drzwiowej,

3) roboty remontowe w kuchni i spiżarni,

4) remont łazienki,

5) remont przedpokoju i pokoju,

6) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne,

7) roboty instalacyjne c.o.

8) roboty instalacyjne elektryczne.

Wymienione roboty należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym w zakresie zgodnym z załączonym KOSZTORYSEM INWESTORSKIM nr 8691-przedmiarem.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w lokalu mieszkalnym), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

II. Wymagany termin wykonania zamówienia nie później niż do: 31.08.2021 r.

III. Z pośród złożonych ofert, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, tj. spełniająca możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiająca najniższą cenę.

IV. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1),

2) KOSZTORYS OFERTOWY.

V. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

W cenę proponowanej oferty należy wliczyć:

1) wartość robót wyliczoną w oparciu o dołączony KOSZTORYS INWESTORSKI nr 8691-przedmiar,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług,

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiającą najniższą cenę.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę sporządzoną zgodnie z ww. wymaganiami na formularzu oferty wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) prosimy złożyć do dnia 26.05.2021 r., z dopiskiem: Oferta na remont lokalu w budynku mieszkalnym, 46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 4.

VII. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach dot. przedmiotu zamówienia jest Michał Tul (tel. 34 35 75 100, faks: 34 35 75 100 wew. 30 oraz adres e-mail: m.tul@dobrodzien.pl).

VIII. Po powiadomieniu o wyborze oferty z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, w terminie ustalonym telefonicznie. Umowa będzie zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

IX. Wykonane roboty będą rozliczane kosztorysowo, tzn. na podstawie faktycznie wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

X. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, odpowiadać będzie zakresowi robót przedstawionemu w KOSZTORYSIE INWESTORSKIM nr 8691-przedmiar i będzie wynagrodzeniem kosztorysowym.

 

z up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

ZIPPROJEKT BUDOWLANY.zip

ZIPKOSZTORYS INWESTORSKI nr 8691-przedmiar.zip

ZIPZałącznik nr 1.zip

 

Wersja XML