Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa budynku remizy OSP w Pludrach”

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: Budowa budynku remizy OSP w Pludrach.

 

ZIPSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.zip (SWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SWZ.zip – OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ZIPZałącznik nr 3 do SWZ.zip – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Załącznik nr 4 do SWZ – PDFOPINIA GEOTECHNICZNA.pdf
Załącznik nr 5 do SWZ – ZIPPROJEKT BUDOWLANY (branża budowlana).zip
Załącznik nr 6 do SWZ – ZIPKONSTRUKCJA.zip
Załącznik nr 7 do SWZ – PDFPROJEKT BUDOWLANY dot. wewnętrznych instalacji sanitarnych.pdf
Załącznik nr 8 do SWZ – ZIPPROJEKT dot. przyłącza wodociągowego.zip
Załącznik nr 9 do SWZ – PDFPROJEKT dot. wewnętrznej instalacji elektrycznej.pdf
Załącznik nr 10 do SWZ – PDFPRZEDMIAR (branża budowlana).pdf
Załącznik nr 11 do SWZ – PDFPRZEDMIAR (branża instalacje sanitarne).pdf
Załącznik nr 12 do SWZ – PDFPRZEDMIAR (branża sanitarna).pdf
Załącznik nr 13 do SWZ – PDFPRZEDMIAR (branża elektroenergetyczna).pdf
Załącznik nr 14 do SWZ – PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (branża budowlana).pdf
Załącznik nr 15 do SWZ – PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA.pdf
Załącznik nr 16 do SWZ – PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dot. przyłącza wodociągowego.pdf
Załącznik nr 17 do SWZ – PDFOGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (branża elektroenergetyczna).pdf
PDFZałącznik nr 18 do SWZ.pdf – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Załącznik nr 19 do SWZ – https://bip.dobrodzien.pl/4129/7598/ogloszenie-o-zamowieniu-budowa-budynku-remizy-osp-w-pludrach.html

Załącznik nr 20 do SWZ – e586654e-bf9f-4637-9ad0-2bb82f5ae5e2

 

  

 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej? - https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej

 

ZIPZmiana treści SWZ.zip

ZIPZmiana treści SWZ.zip

 

ZIPINFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.zip
 

 

Wersja XML