Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Nadzór inwestorski dot. realizacji inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: Nadzór inwestorski dot. realizacji inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień.

ZIPSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.zip (SWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY
ZIPZałącznik nr 2 do SWZ.zip – OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ZIPZałącznik nr 3 do SWZ.zip – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Załącznik nr 4 – https://bip.dobrodzien.pl/3676/7598/ogloszenie-o-zamowieniu-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-gminie-dobrodzien.html

PDFZałącznik nr 5 do SWZ.pdf – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Załącznik nr 6 – https://bip.dobrodzien.pl/4273/7598/ogloszenie-o-zamowieniu-nadzor-inwestorski-dot-realizacji-inwestycji-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-gminie-dobrodzien.html
Załącznik nr 7 – f5aa9eda-1ccb-43d1-a24f-ddf1195ed57b

 

Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej? - https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej

 

ZIPINFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.zip

ZIPINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.zip

 

ZIPINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.zip
 

Wersja XML