Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych: ulotki informacyjne, roll –up - w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Brak opisu obrazka

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP: 576-15-57-210 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych: ulotki informacyjne, roll – up, - w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych:

ulotki informacyjne, roll – up.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) wykonanie ulotek informacyjno - promocyjnych 1000 szt. (wzór w załączeniu)

Wymogi, co do ulotek:

- Format – broszura A5, 130 gr

- Dwustronna

- Papier błyszczący, kreda

- W pełnym kolorze

b) wykonanie Roll – up 120x200 1szt. (wzór w załączeniu),

II. Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty nastąpi w oparciu o jedyne kryterium jakim jest najniższa cena 100%.

III. Termin składania ofert:

17.09.2021 r.

IV. Akceptowalne formy składania ofert:

e-mail:

V. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2021 roku.

VI. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

3) złożone po terminie składania ofert.

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie opracowania i złożenia oferty jest

Anna Lis, tel. 34 3575100 w.52 e-mail: a.lis@dobrodzien.pl

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej

Gminy Dobrodzień. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZapytanie ofertowe.pdf

DOCzal_1.doc

PDFUlotka-–-wzor-dla-gmin-–-format-A5-–-obowiazuje-od-1-07-2021-–-do-druku (2).pdf

ZIPRoll-up-–-wzor-dla-gminnych-punktow-programu-Czyste-Powietrze-bialy-100x200-1 (1).zip

 

Dobrodzień, 16.09.2021 r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP: 576-15-57-210 w związku z zadanymi przez Państwa pytaniami dot. wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych: ulotki informacyjne, roll-up - w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy przetarg dotyczy tylko wydrukowania i dostarczenia do Państwa wskazanych materiałów z gotowych plików projektowych bez ingerencji w treść projektów?

Ad. 1: Zapytanie ofertowe dotyczy wydrukowania i dostarczenia do UM w Dobrodzieniu wskaza-nych materiałów z gotowych plików projektowych bez ingerencji w treść projektów, jedynie należało będzie wstawić dane adresowe UM w Dobrodzieniu, logo WFOŚiGW w Opolu oraz herb Dobrodzienia.

2. Czy na roll-upie i w ulotce przed wydrukiem należy uzupełnić szary fragment Państwa danymi adresowymi?

Ad. 2: Tak, oprócz tego na górze należy umieścić herb Dobrodzienia, a na dole logo WFOŚiGW w Opolu.

3. Czy w ramach projektu ulotki coś jeszcze należy zmienić/poprawić?

Ad. 3: Na pierwszej stronie należy umieścić logo WFOŚiGW w Opolu oraz herb Dobrodzienia, a na ostatniej dane adresowe.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFodpowiedzi na zapytania.pdf

 

 

Dobrodzień, 20.09.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych: ulotki informacyjne, roll – up, - w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Informuję, iż w postępowaniu na wykonanie zadania prowadzonego w formie zapytania ofertowego, we wskazanym terminie wpłynęło 14 ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

1

Dźwignia handlu sp. z o.o

ul. Mieszczańska 13/27

30-313 Kraków

1168,50

2

Drukarnia Sil-Veg-Druk s.c.
ul. Niegolewskich 12
42- 700 Lubliniec

861,00

3

P.U.H „Janter” s.c.

Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz

ul. Chrobrego 41

11-300 Biskupiec

836,40

4

“Rekus” Iwona Świderska

ul. Myszkowska 4/5 
03-553 Warszawa

590,40

5

SHORT MEDIA

Adam Szort
ul. Młodzieżowa 15/1
89-600 Chojnice

688,80

6

FH REMI

Adam Krokowski

ul. Strażacka 35

43-382 Bielsko-Biała

750,30

7

Tuka Group sp. z.o.o

ul. Łęczycka 4/3

53-623 Wrocław

1414,50

8

F.H.U. Europartners

Mirosław Dudek
ul. Wieniawskiego 49
43-100 Tychy

718,32

9

P.P.H.U. Janusz Ciosek

Wielka Reklama

ul. Popiełuszki 13 

98-300 Wieluń

971,70

10

Center Print

A. Morowiecki P. Morowiecki Spółka jawna

ul. Poezji 19

04-994 Warszawa

 

1217,70

11

Firma Reklamowa GRAF MEDIA

Beleć Monika
ul. Konstruktorów 34/15

65-119 Zielona Góra

922,50

12

Omega sp. z o.o.

ul. Chorzowska 108/8
40-101 Katowice

787,20

13

VIS media s.c

ul. Matejki 63a/9

87-100 Toruń

466,17

14

Madso Media

Daniel Smolarek

Wilczak 20C/38

61-623 Poznań

436,65

Wykonawca:

Daniel Smolarek Madso Media Wilczak 20C/38 61-623 Poznań spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych warunków zapytania.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFwyniki postępowania.pdf

 

Dobrodzień, 21.09.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych: ulotki informa-cyjne, roll – up, - w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Informuję, iż w postępowaniu na wykonanie ww. zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego, wybrany w dniu wczorajszym Wykonawca: Madso Media Daniel Smolarek, Wilczak 20C/38, 61-623 Poznań, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu – zrezygnował z przedmiotowego zamówienia.

W związku z powyższym wybrany został w dniu dzisiejszym kolejny Wykonawca: VIS media s.c ul. Matejki 63a/9 87-100 Toruń spełniający warunki udziału w postępowaniu, którego przedstawiona oferta w zaistniałej sytuacji jest najkorzystniejszą pod względem przyjętych warunków zapytania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFwyniki postępowania II.pdf

 

Dobrodzień, 21.09.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych: ulotki informa-cyjne, roll – up, - w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Informuję, iż w postępowaniu na wykonanie ww. zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego, wybrany w dniu dzisiejszym Wykonawca: VIS media s.c ul. Matejki 63a/9 87-100 Toruń, który przedstawił kolejną najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu – zrezygnował z przedmiotowego zamówienia.

W związku z powyższym wybrany został w dniu dzisiejszym kolejny Wykonawca: “Rekus” Iwona Świderska ul. Myszkowska 4/5 03-553 Warszawa spełniający warunki udziału w postępowaniu, którego przedstawiona oferta w zaistniałej sytuacji jest najkorzystniejszą pod względem przyjętych warunków zapytania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFwyniki postępowania III.pdf

 

Dobrodzień, 21.09.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych: ulotki informa-cyjne, roll – up, - w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Informuję, iż w postępowaniu na wykonanie ww. zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego, wybrany w dniu dzisiejszym Wykonawca: “Rekus” Iwona Świderska ul. Myszkowska 4/5 03-553 Warszawa, który przedstawił kolejną najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu – zrezygnował z przedmiotowego zamówienia.

W związku z powyższym wybrany został w dniu dzisiejszym kolejny Wykonawca: SHORT MEDIA Adam Szort ul. Młodzieżowa 15/1 89-600 Chojnice spełniający warunki udziału w postępowaniu, którego przedstawiona oferta w zaistniałej sytuacji jest najkorzystniejszą pod względem przyjętych warunków zapytania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFwyniki postępowania IV.pdf

Wersja XML