Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10.03.2022 - Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dobrodzień, dnia 10.03.2022 r.

GK.6220.6.6.2021

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Dobrodzienia na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 132, położonej w obrębie Klekotna”,

zawiadamia strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Zawiadomienie uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu (pok. nr A-101 w godzinach pracy Urzędu).

Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDF10.03.2022 - Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Wersja XML