Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

decyzja GK.6220.6.7.2021

Dobrodzień, dnia 22.03.2022 r.

GK.6220.6.7.2021

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Agencji Energii Odnawialnej Sp. z o.o., ul. Długa 21, 49-300 Brzeg

BURMISTRZ DOBRODZIENIA

OKREŚLA

 1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 2. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 132, położonej w obrębie Klekotna”, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

 3. Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 07.10.2021 roku (data wpływu: 11.10.2021 r.) Polska Agencja Energii Odnawialnej Sp. z o.o., ul. Długa 21, 49-300 Brzeg, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 132, położonej w obrębie Klekotna.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) tj. zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

- 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

- 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia złożony został zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy OOŚ wraz z „Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia”, poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar na który będzie oddziaływać.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ww. ustawy OOŚ w trybie art. 104 Kpa Burmistrz Dobrodzienia wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia – obwieszczeniem z dnia 27.10.2021 roku, nr: GK.6220.6.2.2021.

Strony przedmiotowego postępowania zostały ustalone zgodnie z art. 28 Kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 6, ust. 3, ust. 3a ustawy OOŚ. W związku z tym za strony postępowania w przedmiotowej sprawie organ uznał oprócz wnioskodawcy, podmioty posiadające prawo rzeczowe do działek położonych na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. Organ realizując powyższy obowiązek, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa powiadamiał strony postępowania oraz na podstawie art. 33 ustawy OOŚ powiadomił społeczeństwo o etapach realizacji postępowania poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

W ramach procedury, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy OOŚ pismem z dnia 27.10.2021 r. (znak: GK.6220.6.1.2021) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 10.11.2021 r. znak: WOOŚ.4220.458.2021.BB wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 132, położonej w obrębie Klekotna, gmina Dobrodzień” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując cechy przedsięwzięcia, RDOŚ w Opolu stwierdził, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, przekazało zgodnie z właściwością wniosek Polskiej Agencji Energii Odnawialnej Sp. z o.o. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu (za pismem z dnia 09 listopada 2021 r.).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, po uzyskaniu uzupełnień wnioskodawcy, opinią z dnia 04.01.2022 r. znak: PO.ZZŚ.5.435.657.2021.KOg nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadniając, iż w wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, dla jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych określonych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” oraz określa warunki tej realizacji:

 1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu;

 2. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;

 3. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;

 4. czyszczenie elementów instalacji, w tym paneli słonecznych prowadzić z zastosowaniem wody bez dodatku chemicznych środków myjących;

 5. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym awaryjnym wyciekiem oleju, pod wszystkimi transformatorami wykonać szczelną misę olejową o pojemności zapewniającej przejęcie powyżej 110% objętości oleju znajdującego się w transformatorze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o wydanie opinii, nie wydał opinii co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy OOŚ traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Sieradzu, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Dobrodzienia spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Informację o wydaniu decyzji umieszcza się w publicznie dostępnym wykazie (BIP), jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

Otrzymują:
1. Polskiej Agencji Energii Odnawialnej Sp. z o.o.
2. a/a.

Sprawę prowadzi:
Aleksandra Kosytorz, tel. 343999525.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że w celu podejmowanych czynności związanych z wszczęciem postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przetwarzanie to wykonujemy na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Dobrodzieniu reprezentowany przez Burmistrza Dobrodzienia. Jeśli to nie Ty przekazałeś nam swoje dane, to informujemy Cię, że otrzymaliśmy je od innej osoby lub z rejestrów publicznych. Do przetwarzania wykorzystujemy dane osobowe należące do kategorii danych identyfikacyjnych i adresowych. Informacje o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych zawarte są w rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

 

Załącznik do decyzji
nr GK.6220.6.7.2021
z dnia 22.03.2022 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 132, położonej w obrębie Klekotna”

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa instalacji przewidziana jest na działce nr 132, obręb Klekotna, gmina Dobrodzień, powiat oleski, woj. opolskie. Powierzchnia działki, na której będzie znajdować się instalacja wynosi 2,4822 ha.

Proces technologiczny produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej polegać będzie na instalacji modułów fotowoltaicznych o kształcie płaskich płyt, ustawionych pod kątem w kierunku południowej wystawy. Kąt pochylenia paneli fotowoltaicznych, przyjęty zostanie dla danej lokalizacji oraz ukształtowania działki. Panele fotowoltaiczne mają na celu dokonywanie konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną i odprowadzanie wytworzonej energii, poprzez stację transformatorową, do sieci operatora.

W skład instalacji wchodzić będą następujące elementy:

Emisja hałasu do środowiska na etapie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia związana będzie z pracą falowników, stacji transformatorowej oraz z ruchem środków transportu wykorzystywanymi niecyklicznie do prowadzenia prac konserwacyjnych.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych dla terenów dostępnych dla ludności, wartości natężenia pola elektrycznego oraz wartości natężenia pola magnetycznego.

Na etapie realizacji inwestycji nastąpią miejscowe, krótkotrwałe emisje zanieczyszczeń do powietrza, które ustaną z chwilą zakończenia budowy. Prace budowlane i montażowe, będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej.

Teren pomiędzy rzędami paneli będzie porośnięty trawą. Koszenie terenu inwestycji za pomocą kosiarek o elektrycznym źródle napędu, odbywać się będzie od środka do zewnątrz w celu umożliwienia ucieczki drobnym zwierzętom.

W przypadku spadku mocy modułów poprzez np. zabrudzenie, dokona się czyszczenia powierzchni modułów za pomocą myjek, myjek teleskopowych i wody bez domieszki jakichkolwiek substancji czyszczących (chemicznych).

Żywotność instalacji fotowoltaicznej przekracza 25 lat. Po zakończeniu eksploatacji konieczna będzie rozbiórka całej konstrukcji elektrowni fotowoltaicznej. Zarówno konstrukcja nośna wykonana w całości z metali, składniki elektryczne jak i wszystkie moduły fotowoltaiczne trafią do recyklingu.

Oddziaływanie farmy fotowoltaicznej na otoczenie nie występuje, ponieważ zabudowa związana bezpośrednio z produkcją prądu znajdować się będzie w obrębie działki ewidencyjnej przeznaczonej pod inwestycję.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFdecyzja GK.6220.6.7.2021.pdf

Wersja XML