Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.41.2020

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.41.2020
BURMISTRZA DOBRODZIENIA
z dnia 3 marca 2020 roku

w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 70a ust. 1 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok kalendarzowy 2020 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, prowadzonych przez Gminę Dobrodzień, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ustala się na rok kalendarzowy 2020 kwotę 2200 zł maksymalnego dofinansowania opłaty za kształcenie nauczyciela szkoły prowadzonej przez Gminę Dobrodzień.

§ 3. Ustala się na rok kalendarzowy 2020 następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dobrodzień, na które przyznawane jest dofinansowanie:

studia doktoranckie, studia podyplomowe, studia wyższe zaoczne, uzupełniające studia magisterskie zaoczne, studia licencjackie w specjalnościach: język niemiecki, język angielski, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, przedmioty ogólnokształcące w szkole podstawowej, bibliotekoznawstwo, edukacja elementarna (wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne), pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika specjalna dla uczniów z autyzmem, z zespołem Aspergera itp., pedagogika specjalna (tyflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika), logopedia (surdologopedia), edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, gimnastyka korekcyjna oraz inne specjalności zgodnie z potrzebami szkoły lub przedszkola.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli oraz dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

 

Załącznik do Zarządzenia Nr S.0050. 41.2020
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 3 marca 2020 r.

 

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI SZKÓŁ W 2020 ROKU

Lp.

Nazwa placówki

Środki finansowe na doskonalenie (w zł)

 

Dział 801

Dział 854

RAZEM

 

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Dobrodzieniu

10 332,01

1 525,60

11 857,61

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Szemrowicach

4 426,80

500,00

4 926,80

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Turzy

4 039,00

500,00

4 539,60

4.

Zespół Szkolno - Przedszkolny

w Pludrach

4 767,49

500,00

5 267,49

5.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

2 370,00

500,00

2 870,00

6.

Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu - dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli

29 461,50

0,00

29 461,50

 

OGÓŁEM:

55 396,80

3 525,60

58 923,00

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.41.2020.pdf (412,72KB)