Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.174.2020

ZARZĄDZENIE  Nr S.0050.174.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.

Burmistrz Dobrodzienia- działając na podstawie art. 30  ust.1 i 2  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), §10 uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z  dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr XVI / 114  / 2008 późn. zmianami w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46,  poz. 1589 z późn. zmianami )

zarządza , co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej następującą nieruchomość na polepszenie warunków:    

Położenie

Dobrodzień

Rodzaj nieruchomości

Nieruchomość gruntowa

Dane geodezyjne

KW

Obręb

Numer działki

Powierzchnia

 

Numer działki

Powierzchnia

OP1L/00042722/5 OP1L/00044815/8

Dobrodzień

2872

0,0115 ha

 

2873

0,0018 ha

 

Wartość

 

Cena sprzedaży

 

 

8.200,00 zł netto 

§ 2

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz tej  nieruchomości, który podlega wywieszeniu w siedzibie tut. Urzędu oraz w miejscach ogólnodostępnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień, na okres 21 dni, począwszy od dnia 17 listopada 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu  przez rozplakatowanie w miejscach publicznych  na terenie miasta i gminy Dobrodzień, od dnia 17 listopada 2020 r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.174.2020.pdf (196,02KB)