Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza 2013

PDFZarządzenie Nr S.0050.152.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

DOCZarządzenie Nr S.0050.151.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur dotyczących realizacji projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

DOCZarządzenie Nr.S.0050.150.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.149.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.148.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.147.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013r. w zakresie dotacji celowej

DOCXZarządzenie Nr S.0050.146.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

DOCZarządzenie Nr S.0050.145.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 138/2010 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.144.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.143.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013r. w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziału

PDFZarządzenie Nr S.0050.142.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2013r.

DOCZarządzenie Nr S.0050.141.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.140.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 31 grudnia 2013r

PDFZarządzenie Nr S.0050.139.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.138.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013r. w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.137.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie dnia wolnego w dniu 24 grudnia 2013r

PDFZarządzenie Nr S.0050.136.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.135.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013r. w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziału

PDFZarządzenie Nr S.0050.134.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania na terenie Gminy Dobrodzień programu wspierającego rodzinę i seniora

DOCZarządzenie Nr S.0050.133.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie nieodpłatnego dostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej oraz profilaktycznych napojów

PDFZarządzenie Nr S.0050.132.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.131.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

DOCZarządzenie Nr S.0050.130.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedur wyłonienia wykonawcy przy udzieleniu zamówienia publicznego, w ramach projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

DOCZałącznik Nr 1.doc

DOCZarządzenie Nr S.0050.129.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu oraz określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.128.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.127.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013r. w zakresie dotacji celowych

DOCZarządzenie Nr S.0050.126.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.125.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.124.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.123.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.122.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 października 2013 roku w sprawie dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne

PDFZarządzenie Nr S.0050.121.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia  31 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

DOCZarządzenie Nr S.0050.120.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 października 2013 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.119.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.72.2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.118.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia  28 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.117.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia  28 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013r. w zakresie dotacji celowych

DOCZarządzenie Nr S.0050.116.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia  24 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

DOCPROJEKT-PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRODZIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014.doc

DOCZarządzenie Nr S.0050.115.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 październik 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2011 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.114.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 październik 2013 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr S.0050.140.2012 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia  2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

PDFZarządzenie Nr S.0050.113.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.112.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013r. w zakresie dotacji celowych

PDFZarządzenie Nr S.0050.111.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

DOCZarządzenie Nr S.0050.110.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 października 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości

DOCZarządzenie Nr S.0050.109.2013 .doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 października 2013 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy DOBRODZIEŃ

ODTZarządzenie Nr S.0050.108.2013.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.107.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.106.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr S.0050.75.2012 z dnia 24.07.2012r w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.105.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 września 2013 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.104.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.103.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r. w zakresie dotacji celowych oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.102.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.101.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.100.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.99.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013r. w zakresie dotacji celowych oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.98.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.97.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.96.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.95.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

DOCZarządzenie Nr S.0050.94.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczenia własnoręczności

DOCZarządzenie Nr S.0050.93.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.92.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.91.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu rozkładu jazdy

DOCZarządzenie Nr S.0050.90.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu zadań związanych z dowozem dzieci do szkół

PDFZarządzenie Nr S.0050.89.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.88.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013r. w zakresie przeniesień wydatków w ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.87.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu Obrony Cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.86.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.85.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013r. w zakresie dotacji celowych

PDFZarządzenie Nr S.0050.84.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.83.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013r. w zakresie dotacji celowych

DOCZarządzenie Nr S.0050.82.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

ODTZarządzenie Nr S.0050.81.2013.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ODTZarządzenie Nr S.0050.80.2013.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2013 roku  w sprawie cofnięcia upoważnienia dla pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ODTZarządzenie Nr S.0050.79.2013.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia dla pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003r.  (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

PDFZarządzenie Nr S.0050.78.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.77.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013r. w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziału

PDFZarządzenie Nr S.0050.76.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.75.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013r. w zakresie dotacji celowej

ODTZarządzenie Nr S.0050.74.2013.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003r.  (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

DOCZarządzenie Nr S.0050.73.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 czerwca 2013 roku zmieniające Zarządzenie nr 158/2010 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

DOCZarządzenie Nr S.0050.72.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCXZarządzenie Nr S.0050.71.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCXZarządzenie Nr S.0050.70.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCXZarządzenie Nr S.0050.69.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCXZarządzenie Nr S.0050.68.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013 rok

DOCXZarządzenie Nr S.0050.67.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 czerwca 2013 roku do planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.66.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.65.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie opracowania i wprowadzenia planu obrony cywilnej gminy

DOCZarządzenie Nr S.0050.64.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.63.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCXZarządzenie Nr S.0050.62.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013 rok

DOCXZarządzenie Nr S.0050.61.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.60.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

DOCXZarządzenie Nr S.0050.59.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzania zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013 rok

DOCXZarządzenie Nr S.0050.58.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziału

DOCXZarządzenie Nr S.0050.57.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach

DOCZarządzenie Nr S.0050.56.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCXZarządzenie Nr S.0050.55.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

DOCXZarządzenie Nr S.0050.54.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie odwołania osoby zastępującej Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

DOCXZarządzenie Nr S.0050.53.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

DOCXZarządzenie Nr S.0050.52.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach

DOCXZarządzenie Nr S.0050.51.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

DOCXZarządzenie Nr S.0050.50.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.49.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziału

RTFZarządzenie Nr S.0050.48.2013.rtf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Dobrodzienia

DOCZarządzenie Nr S.0050.47.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

ODTZarządzenie Nr S.0050.46.2013.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2013 roku Zmieniające Zarządzenie nr 18 z dnia 8 luty 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.45.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia  7 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.44.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.43.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie sposobu wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr S.0050.43.2013.doc

DOCZarządzenie Nr S.0050.42.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia  30 kwietnia 2013 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Dobrodzień nieruchomość położoną w obrębie Bzinica Nowa

DOCXZarządzenie Nr S.0050.41.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.40.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz określenia szczególnego trybu pracy komisji

DOCZarządzenie Nr S.0050.39.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

DOCZarządzenie Nr S.0050.38.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.37.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.36.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.35.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.34.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków
 w ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.33.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.32.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013 rok

DOCXZarządzenie Nr S.0050.31.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie planu wykorzystania Gminnego zasobu Nieruchomości na lata 2013 – 2015

DOCZarządzenie Nr S.0050.30.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.29.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.28.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

DOCZarządzenie Nr S.0050.27.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.26.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie skrócenia godzin pracy w dniu 29 marca 2013r

DOCZarządzenie Nr S.0050.25.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie  jako wyposażenia instytucji kultury prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynku domu kultury Dobrodzieńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.24.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.22.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.21.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013r. w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków w ramach rozdziału

DOCXZarządzenie Nr S.0050.23.2013.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie konsultacji z organami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 130, poz. 1483)

DOCZarządzenie Nr S.0050.20.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.19.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie przekazania w administrowanie sprzętu do utrzymania zieleni do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.18.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.17.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.10.2013 z dnia 08.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.16.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.15.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.14.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.13.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.12.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zasad wydawania czasopisma „Echo Dobrodzienia i Okolic”

PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013 r.

DOCZarządzenie Nr S.0050.10.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ODTZarządzenie Nr S.0050.9.2013.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lutego 2013 roku zmieniające Zarządzenie nr 18 z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.8.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Dobrodzień

ODTZarządzenie Nr S.0050.7.2013.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu oraz z zakresu pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia w 2013 roku na terenie Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.6.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie zasad wydawania czasopisma „Echo Dobrodzienia i Okolic”

PDFZarządzenie Nr S.0050.5.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2013 r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.4.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień w ramach rozdziału

PDFZarządzenie Nr S.0050.3.2013.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planów wykonawczych budżetu gminy na 2013 r.

DOCZarządzenie Nr S.0050.2.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

DOCZarządzenie Nr S.0050.1.2013.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

 

Wersja XML